Podmínky minimální měsíční částky

 1. K plnění minimální měsíční částky se lze zavázat při uzavření Smlouvy významného zákazníka. Výši minimální měsíční částky (dále jen „MMČ") si T-Mobile se zákazníkem dohodne přímo ve Smlouvě významného zákazníka (dále jen „SVZ"). Určenou výši MMČ lze po dobu trvání závazku měnit pouze za podmínek uvedených v Podmínkách Smlouvy významného zákazníka.
 2. Zákazník je povinen užívat poskytované služby takovým způsobem, aby ve Sledovaném období (ve smyslu Podmínek Smlouvy významného zákazníka) neklesla celková částka vyúčtovaná T-Mobile ve Vyúčtování služeb za každé jednotlivé zúčtovací období pod úroveň MMČ. To platí i v případě, že poskytování služeb bylo na některých či na všech SIM kartách anebo jiných zařízeních Zákazníka omezeno či přerušeno. První Sledované období začíná počátkem prvního zúčtovacího období po uzavření SVZ. Opravy Vyúčtování služeb provedené v reklamačním řízení se pro účely splnění závazku Zákazníka zohledňují ve Sledovaném období, kdy k opravě došlo. Do MMČ se nezapočítávají položky uvedené níže, přičemž T-Mobile je oprávněn seznam těchto položek kdykoliv měnit.
 3. Poruší-li Zákazník svoji povinnost dle čl. 2 těchto podmínek (tj. využívat Služby takovým způsobem, aby ve sledovaném období neklesla celková částka vyúčtovaná T-Mobile ve Vyúčtování služeb za každé jednotlivé zúčtovací období v rámci Sledovaného období pod úroveň MMČ, k němuž se Zákazník zavázal), je povinen společnosti T-Mobile zaplatit smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi trojnásobkem MMČ a celkovou částkou vyúčtovanou ve Sledovaném období sníženou o nezapočitatelné položky. Tuto smluvní pokutu je Zákazník povinen zaplatit za každé Sledované období, kdy k porušení závazku Zákazníka došlo. Právo T-Mobile na ostatní smluvní pokuty podle Všeobecných podmínek či podle speciálních podmínek ostatních služeb tímto není dotčeno.
 4. Závazek k MMČ se při převodu účastnické smlouvy automaticky převádí na nového účastníka. Původní účastník je povinen nového účastníka informovat o existenci tohoto závazku, jeho výši a zbývající době trvání. Nový účastník nemůže vůči T-Mobile namítat, že o existenci závazku MMČ nevěděl.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2010 a nahrazují doposud platné Podmínky MMČ.
 6. Tyto Podmínky je T-Mobile oprávněn měnit; aktuální znění bude vždy dostupné na www.t-mobile.cz.

Do vyúčtované částky za poskytnuté služby pro splnění závazku MMČ se nezapočítávají:

 • DPH
 • zprostředkovaný prodej - Premium SMS, videostreaming, Audiotexové služby, Dárcovské SMS, m-platba, další SMS a MMS třetích stran
 • individuální sleva (individuální kredit)
 • opakující se kredit do faktury
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení SVZ
 • smluvní pokuta za nedodržení MMČ, SVZ
 • náklady na upomínky
 • smluvní úroky, soudní výlohy
 • přeplatky, zálohy a příchozí platby
 • dobropis (z nedodržení MMČ), Vrubopis za MMČ, SVZ
 • úhrady za služby systémových řešení (např. ICT řešení ad.), služeb poskytovaných na základě Firemních řešení (ProfiNet) a/nebo dle Smlouvy o zřízení a poskytování Firemních řešení (ProfiNet).

Do vyúčtované částky za poskytnuté služby pro splnění závazku MMČ se započítávají:

 • služby TMCZ (mimo těch, které jsou uvedeny výše) včetně aktivačních poplatků a nevyžádaných služeb jako je např. suspendace z důvodu neplacení
 • smluvní pokuty dle VPST - zablokování odchozích hovorů, smluvní pokuta za suspendaci/blokaci
 • smluvní pokuta za nedodržení MMP (ÚS)
 • vrubopisy, dobropisy
 • manuální doklady a storna faktur
 • sleva na měsíční paušál (jedna ze smluvních výhod SVZ) nebo slevy na paušál v rámci promo akcí
 • kompenzační sleva (jedna ze smluvních výhod SVZ)
 • dobíjení z vyúčtování služeb.