Zvolte prosím službu, kterou využíváte:

Profi ADSL - přehled hlavních změn

Rychlost připojení a agregace

Přenosová rychlost vašeho nového připojení se může výrazně navýšit až na kapacitu 16 384/768 kbit/s (ADSL), respektive až na 51 200/5 120 kbit/s (VDSL), v závislosti na konkrétní dostupné technologii ve vaší lokalitě. Agregace služby bude 1:10. Konkrétní kapacitu vašeho nového připojení vám sdělíme ještě před přepojením na novou službu.

Koncové zařízení

Nová služba Pevný internet Plus vyžaduje nové koncové zařízení. Proto pro vás máme připravenou zvýhodněnou nabídku prodeje DSL modemu za 1 Kč bez DPH. Kupní smlouva bude uzavřena dnem, kdy si nové koncové zařízení převezmete a jeho převzetí potvrdíte svým podpisem. S první fakturou za poskytování vaší nové služby budete vyzváni k uhrazení ceny DSL modemu a poštovného, tzn., že kupní cenu DSL modemu jste povinni uhradit ve splatnosti této první faktury za poskytování nové služby. Nové koncové zařízení vám zašleme na adresu lokality, ve které vám službu poskytujeme, a to ještě před migrací. Pokud žádáte zaslat koncové zařízení na jinou adresu, nebo nemáte zájem o zaslání nového koncového zařízení dle uvedených podmínek, prosíme, kontaktujte nás na kontaktech uvedených níže.

Podmínky kupní smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření způsobem uvedeným výše, jsou následující:

 • T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „TMCZ“) vám prodává předmět koupě - DSL modem ZyXEL 3312 (dále jen "předmět koupě") a za podmínek zde stanovených na vás převádí vlastnické právo k předmětu koupě.
 • Vy se zavazujete předmět koupě za podmínek zde stanovených převzít a zaplatit za něj TMCZ sjednanou kupní cenu ve výši 1 Kč bez DPH.
 • Způsob úhrady kupní ceny za předmět koupě je uveden výše.
 • V případě prodlení s úhradou kupní ceny za předmět nájmu je úrok z prodlení stanoven ve stejné výši, jako je úrok z prodlení sjednaný pro případ vašeho prodlení s úhradou ceny za poskytovanou službu.
 • Předání předmětu koupě bude potvrzeno vaším podpisem předávacího protokolu.
 • O termínu předání předmětu koupě budete informováni předem e-mailem.
 • Místo předání předmětu koupě je určené způsobem uvedeným výše.
 • Vlastnictví k předmětu koupě na vás přechází okamžikem připsání kupní ceny v plné výši na účet TMCZ.
 • Nebezpečí škody na předmětu koupě na vás přechází okamžikem jeho převzetí.
 • TMCZ vám poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne jeho převzetí.
 • Servisní zabezpečení předmětu koupě zajišťuje TMCZ.

V ostatním se kupní smlouva řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména však Občanským zákoníkem.

Za současné koncové zařízení, které máte nyní v režimu pronájmu (podle odstavce 7.2 platných Obchodních podmínek vaší služby Profi ADSL) již dále nebudete muset nic platit. Zde vás žádáme o součinnost s ekologickou likvidací tohoto koncového zařízení, tzn., že nám zařízení, případně potvrzení o jeho ekologické likvidaci z vaší strany zašlete na adresu T-Mobile Czech Republic a.s., Petr Melichar, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. V případě ekologické likvidace z vaší strany uveďte název zařízení a sériové číslo. To naleznete na štítku na spodu každého zařízení. Děkujeme.

IP adresy

Nová služba Pevný internet Plus vyžaduje i nové IP adresy. Přepojením tak dojde k jejich změně. O nových IPv4 adresách a novém IPv6/56 rozsahu vás budeme informovat ještě před přepojením na novou službu.

SLA

Průměrná dostupnost a průměrná doba opravy služby Pevný internet Plus je u této služby,poskytovanénašim zákazníkům, dnes obecně lepší, než jak máte smluvně garantováno v odstavci 7.5 platných Obchodních podmínek Vaší služby Profi ADSL. Proto tyto smluvní garance týkající se průměrné dostupnosti a průměrné doby opravy služby v Popisu nové služby Pevný internet Plus již nenajdete.

Cena

Nová služba Pevný internet Plus se bude řídit vlastním ceníkem služby, tzn. Ceníkem služby Pevný internet Plus. Vaše ceny se však nezmění, při přechodu na novou službu Pevný internet Plus zachováme vaše současné ceny, včetně cen individuálně sjednaných v platné smlouvě na poskytování služby Profi ADSL.

Smluvní podmínky poskytování služby

V souvislosti se změnou vaší služby Profi ADSL na novou službu Pevný internet Plus rovněž dochází ke změnám smluvních podmínek poskytování služby.

Nově vám bude služba Pevný internet Plus ode dne účinnosti její změny z původní služby Profi ADSL poskytována v souladu se smluvními podmínkami, které jsou obsaženy v samostatné smluvní dokumentaci služby Pevný internet.

Původní smluvní podmínky poskytování služby Profi ADSL obsažené zejména v příslušné účastnické smlouvě, Ceníku služeb T-Mobile Profinet/Ceníku služeb Firemního řešení/Ceníku služby pevných internetových služeb/Ceníku služby Profi ADSL, v Obchodních podmínkách pevných internetových služeb/služby Profi ADSL, v příloze Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo přílohy Smlouvy o Firemním řešení, jejímž předmětem bylo zřízení a poskytování služby ADSL, jsou ode dne účinnosti změny služby dle výše uvedeného v plném rozsahu nahrazeny výše uvedenými novými smluvními podmínkami služby Pevný internet Plus s výjimkou cen a slev původně sjednaných u příslušné služby ADSL, které se nemění a zůstávají nadále v platnosti i u služby Pevný internet Plus. Nadále vám však zůstávají i pro službu Pevný internet Plus v platnosti obecné smluvní podmínky, které máte sjednány v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení. V případě rozporu smluvních podmínek obsažených v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení a smluvních podmínek obsažených ve výše uvedených nových smluvních dokumentech služby Pevný internet Plus mají přednost smluvní podmínky obsažené v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení.

Průběh migrace

O průběhu migrace vás budeme informovat na kontaktech, které jsme vám zaslali dopisem. Pokud námi evidované kontakty nejsou správné, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty.

Samotné přepojení bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

Dva kalendářní týdny před dnem migrace obdržíte informační email, ve kterém vám oznámíme:

 • Přesné datum migrace
 • Nové IP adresy

Samotné přepojení proběhne v pracovních hodinách a bude pro vás znamenat výpadek služby. Přesný čas přepojení vám bohužel nejsme schopni zajistit, nicméně doba výpadku bude maximálně dvě hodiny. Pro zajištění správného fungování nové služby je nutné v průběhu výpadku zapojit nový DSL modem. Pro základní fungování služby není nutná žádná konfigurace modemu, postačí pouze jeho zapojení.

Pokud však v současné době máte na stávajícím DSL modemu vlastní nastavení pro využití přidělených IP adres, příp. nastavení jiných služeb, bude nutné toto nastavení provést také na novém modemu a s nově přidělenými IP adresami.

Poté, co bude služba přepojena, začne ihned znovu fungovat.

Vaše nová služba, vzniklá migrací, vám bude účtována na nové faktuře s novým ID služby.

Obecná ustanovení

Naší povinností je vás také informovat, že v případě, kdy nebude možné přepojení vaší služby realizovat z důvodu neposkytnutí vaší součinnosti, budeme nuceni poskytování služby ukončit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.

V souvislosti se změnami smluvních podmínek poskytování služby vás informujeme pro případ, že vám změna smluvních podmínek poskytování služby nevyhovuje, že jste oprávněni bez jakékoliv sankce jednostranně ukončit příslušnou účastnickou smlouvu (příslušnou přílohu smlouvy) na poskytování dotčené služby, a to písemným oznámením o ukončení poskytování dotčené služby z důvodů jejích změn doručeným naší společnosti na adresu: Zákaznické centrum T-Mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny služby. V takovém případě dojde k ukončení poskytování dotčené služby ke dni účinnosti výše uvedené změny služby.

Pro jakékoliv dotazy nás můžete kontaktovat na Zákaznickém centru Business 800 73 73 33 nebo na e-mail adrese business@t-mobile.cz

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem a naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Internet ADSL - přehled hlavních změn

Rychlost připojení a agregace

Nově vám budeme poskytovat službu Pevný internet Plus ve variantě Fun, přičemž přenosová rychlost a agregace vašeho připojení zůstává beze změny.

IP adresy

Nová služba Pevný internet Plus vyžaduje nové IP adresy. Přepojením tak dojde k jejich změně. O nových IPv4 adresách a novém IPv6/56 rozsahu vás budeme informovat ještě před přepojením na novou službu.

Můj T-Mobile

Novou službu již nebude dále možné spravovat v portále Můj T-Mobile.

Cena

Nová služba Pevný internet Plus se bude řídit vlastním ceníkem služby, tzn. Ceníkem služby Pevný internet Plus. Vaše ceny se však nezmění, při přechodu na novou službu Pevný internet Plus zachováme vaše současné ceny, včetně cen individuálně sjednaných v platné smlouvě na poskytování služby Internet ADSL.

Smluvní podmínky poskytování služby

V souvislosti se změnou vaší služby Internet ADSL na novou službu Pevný internet Plus rovněž dochází ke změnám smluvních podmínek poskytování služby.

Nově vám bude služba Pevný internet Plus ode dne účinnosti její změny z původní služby Internet ADSL poskytována v souladu se smluvními podmínkami, které jsou obsaženy v samostatné smluvní dokumentaci služby Pevný internet.

Původní smluvní podmínky poskytování služby Internet ADSL obsažené zejména v příslušné účastnické smlouvě, Ceníku služeb T-Mobile Profinet/Ceníku služeb Firemního řešení/Ceníku služby pevných internetových služeb/Ceníku služby Internet ADSL, v Obchodních podmínkách pevných internetových služeb/služby Internet ADSL, v příloze Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo přílohy Smlouvy o Firemním řešení, jejímž předmětem bylo zřízení a poskytování služby ADSL, jsou ode dne účinnosti změny služby dle výše uvedeného v plném rozsahu nahrazeny výše uvedenými novými smluvními podmínkami služby Pevný internet Plus s výjimkou cen a slev původně sjednaných u příslušné služby ADSL, které se nemění a zůstávají nadále v platnosti i u služby Pevný internet Plus. Nadále Vám však zůstávají i pro službu Pevný internet Plus v platnosti obecné smluvní podmínky, které máte sjednány v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení. V případě rozporu smluvních podmínek obsažených v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení a smluvních podmínek obsažených ve výše uvedených nových smluvních dokumentech služby Pevný internet Plus mají přednost smluvní podmínky obsažené v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení.

Průběh migrace

O průběhu migrace vás budeme informovat na kontaktech, které jsme vám zaslali dopisem. Pokud námi evidované kontakty nejsou správné, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty.

Samotné přepojení bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

Dva kalendářní týdny před dnem migrace obdržíte informační email, ve kterém vám oznámíme:

 • Přesné datum migrace
 • Nové IP adresy

Samotné přepojení proběhne v pracovních hodinách a bude pro vás znamenat výpadek služby. Přesný čas přepojení vám bohužel nejsme schopni zajistit, nicméně doba výpadku bude maximálně dvě hodiny.

Poté, co bude služba přepojena, začne ihned znovu fungovat. Zároveň budete o výsledku přepojení informováni SMS notifikací.

Vaše nová služba, vzniklá migrací, vám bude účtována na nové faktuře s novým ID služby.

Obecná ustanovení

Naší povinností je vás také informovat, že v případě, kdy nebude možné přepojení vaší služby realizovat z důvodu neposkytnutí vaší součinnosti, budeme nuceni poskytování služby ukončit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.

V souvislosti se změnami smluvních podmínek poskytování služby vás informujeme pro případ, že vám změna smluvních podmínek poskytování služby nevyhovuje, že jste oprávněni bez jakékoliv sankce jednostranně ukončit příslušnou účastnickou smlouvu (příslušnou přílohu smlouvy) na poskytování dotčené služby, a to písemným oznámením o ukončení poskytování dotčené služby z důvodů jejích změn doručeným naší společnosti na adresu: Zákaznické centrum T-Mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny služby. V takovém případě dojde k ukončení poskytování dotčené služby ke dni účinnosti výše uvedené změny služby.

Pro jakékoliv dotazy nás můžete kontaktovat na Zákaznickém centru Business 800 73 73 33 nebo na e-mail adrese business@t-mobile.cz

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem a naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Přejeme vám příjemný den.

Váš T-Mobile