Zpět

Měříme přínos investice do infrastruktury ACI

Vedoucí týmy ICT stále promyšleněji pracují s údaji o nákladech, přínosech a rizikových faktorech investic do nových technologií. Na základě těchto údajů pak vytvářejí modely pro odhad návratnosti investic (ROI) zohledňované při rozhodování o investicích do technologické infrastruktury.

Vezměte si například ROI pro přechod od tradičních pevných síťových konfigurací k virtuálnějším prostředím. Pevné sítě mají tu nevýhodu, že fyzické vrstvy jsou překryty vrstvami virtuálními, takže je velmi složité přidávat služby nebo zařízení.

Přechod k automatizaci datových center dnes často zahrnuje využití aplikačně orientované infrastruktury (ACI) společnosti Cisco. Ta by měla vést k zefektivnění operací v datových centrech. ACI je pro oddělení ICT užitečná v mnoha ohledech, z nichž některé jsou zjevné a jiné často zůstá-vají nepochopené.

Některé zjevné přínosy ACI a přechodu od úrovně L2 k IP sítím jsou relativně hmatatelné. Jedná se například o snížení výdajů díky automatizované rekonfiguraci sítě a vyvažování zátěže, nebo snížení výpadků systému a zlepšení výkonu díky robustnímu rozhraní API, které se nezhroutí při upgradování softwaru. Jako příklad významného, ale hůře změřitelného přínosu ACI poslouží viditelnost při centralizovaném monitorování fyzických i virtuálních sítí v reálném čase.

Využívání ACI pravděpodobně přinese výrazné úspory v souvislosti s prudkým poklesem požadavků na čas a personál potřebných pro testování a realizaci migrace datových center. Rovněž se sníží doba nutná pro spuštění nových aplikací, protože hardware bude možné přidat velmi rychle a změny v síťové konfiguraci půjde provést téměř okamžitě. Navíc se sníží i ceny hardwaru, protože ACI využívá mnohem méně kabelů a přepínačů než tradiční pevné sítě.

Právě o těchto výhodách se mluví nejčastěji, když je třeba obhájit velké investice do technologií, jako je tomu v případě přechodu k ACI. Vedoucí ICT ovšem přicházejí s novými způsoby, jak pro vedení firmy a klíčové zainteresované osoby změřit strategickou hodnotu takových investic. Mezi způsoby měření strategické hodnoty patří i metody ověřování přínosu, který lze vyčíslit teprve po ukončení projektu.

Například ACI kolaborace, která podle očekávání v budoucnu povede ke zvýšení produktivity za-městnanců, má už dnes odhadnutelnou hodnotu. Odhadnout lze i hodnotu rychlejšího updatování sítě, které posiluje agilitu firmy. Tuto hodnotu lze ovšem rovnou ignorovat, protože zkušenost ukazuje, že nárůst produktivity nemusí nutně vést ke skutečnému nárůstu produkce.

Nová vlna výpočtů ROI využívá metodu tříčíselného odhadu, aby nakonec vygenerovala rozmezí pro tři možné hodnoty rizikového faktoru, které by se měly brát v úvahu při každém výpočtu nákla-dů a výnosů v rámci odhadu ROI.

Tyto nové přístupy k měření výhodnosti velkého upgradu jsou stále důležitější. I v případě takového kroku, jakým je přesun do architektury Cisco ACI, je třeba značnou investici obhájit před vedením společnosti, které koneckonců členům představenstva a investorům zodpovídá za zachování firemního kapitálu.

https://www.t-mobile.cz/images/f7b94165-5391-4531-88a7-1f148e1dd822.jpg