Podrobná pravidla pro řízení rolí administrátorů

Hlasování, soutěže, rychlé platby i placený obsah

Jedna osoba může mít více administrátorských rolí - může být současně Zodpovědnou osobou, Administrátorem služeb, Administrátorem financí i Administrátorem systémových řešení. Můžete si však stanovit i více administrátorů se stejnými rolemi. Výjimkou je Podniková síť, která může mít pouze jednoho administrátora.

Jestliže si zvolíte k jedné smlouvě více Zodpovědných osob, je vhodné, aby byly činnosti jednotlivých Zodpovědných osob v souladu a aby se tyto Zodpovědné osoby o svých úkonech vzájemně informovaly.

Založení administrátorů

Administrátory je možné si zvolit k již uzavřené smlouvě nebo přímo při uzavření nové smlouvy. Při uzavření nové Účastnické smlouvy se automaticky Zodpovědnou osobou stává majitel smlouvy nebo osoba, která měla plnou moc smlouvu podepsat. Doporučujeme vám proto nastavit si zároveň heslo Zodpovědné osoby a administrátorské číslo ze sítě T-Mobile (pro přístup k samoobslužným kanálům).

Jednotlivé administrátory můžete stanovit či zrušit:

Zrušení administrátorů

Svou roli může zrušit každý administrátor sám. Zrušení administrátora služeb nabývá účinnosti bez zbytečného odkladu (v závislosti na technických možnostech T-Mobile) poté, co je T-Mobile taková žádost doručena.

Jednotliví administrátoři mohou být odvoláni také Zodpovědnou osobou. Pokud jedna ze Zodpovědných osob zruší některého z administrátorů, je vhodné o tom informovat ostatní Zodpovědné osoby u dané smlouvy.

Zodpovědná osoba může zrušit sama sebe nebo může být odvolána jinou osobou k tomu oprávněnou, tzn. Účastníkem (popř. jeho statutárním orgánem) nebo jeho zástupcem (zejména na základě písemné plné moci). Doporučujeme, aby u každé smlouvy byla zachována vždy alespoň jedna Zodpovědná osoba.

O odvolání administrátorů je možné zažádat:

Vždy požadujeme jméno a heslo administrátora (pokud odvolává sám sebe) nebo Zodpovědné osoby. Pokud o odvolání žádá osoba oprávněná jednat za vaši společnost, která u nás není vedena jako Zodpovědná osoba, pak může o zrušení administrátora žádat pouze písemně, nikoli telefonicky.

Pokud Zodpovědná osoba ukončí pracovní poměr ve společnosti, kde je vedena jako administrátor, musí být T-Mobile o tomto neprodleně písemně informován, aby došlo ke zrušení příslušné role.

Způsob administrace

Administrátoři jsou oprávněni žádat provedení změn prostřednictvím našeho Zákaznického centra telefonicky nebo písemně (dopisem či e-mailem). Navíc, pokud si zvolí tzv. administrátorské telefonní číslo, budou moci vybrané služby administrovat v samoobslužných kanálech, např. prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo služby Můj T-Mobile.

Standardní syntaxe požadavku posílaného SMS zprávou je v tomto případě doplněna i o administrované číslo, např. aktivaci GPRS tedy může Administrátor služeb pro číslo 603123456 zařídit posláním SMS ve tvaru "GPRS A 603123456" na číslo 4603.

Podmínkou pro využití administrace přes krátké textové zprávy či prostřednictvím internetu je, aby administrátorské telefonní číslo (které je určeno při stanovení administrátora) bylo ze sítě T-Mobile (doporučujeme, aby se jednalo o číslo patřící pod vaši smlouvu, nedoporučujeme využít pro tento účel předplacenou kartu).

Smlouva významného zákazníka

Záruka nadstandardních služeb a výhod pro velké klienty.

Více zde

Autorizace při komunikaci s T-Mobile

Vždy budete potřebovat jméno, heslo a v případě některých požadavků i doplňující údaje.

Více zde

Kontakty

Máte nějaké dotazy? Není vám něco jasné? Ozvěte se nám.

Více zde