Pravidla a podmínky pro používání portálu www.t-mobile.cz

 1. Základní ustanovení

  T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787, IČ: 649 49 681, DIČ: CZ649 49 681, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu www.t-mobile.cz (dále jen „TMCZ“ a „Pravidla“).

  Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.t-mobile.cz (dále jen „ Portál“).

  Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.t-mobile.cz tvořících Portál je TMCZ, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.

  Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál. Pro používání služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím Portálu platí vedle těchto Pravidel i Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., popř. zvláštní podmínky pro příslušnou službu pokud existují. Odkaz na zvláštní podmínky, pokud pro danou službu existují, je vždy umístěn u ustanovení o konkrétní službě.

  Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.t-mobile.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

 2. Úplnost a aktualizování informací

  Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy Zákaznické centrum Provozovatele.

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

 3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

  Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

  Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

  • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele.
  • odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.
  • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.
  • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

  Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

 4. Užívání Portálu Uživatelem

  Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
  • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
  • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
  • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
  • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
  • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.
 5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

  Přístup a používání stránek www.t-mobile.cz je bezplatné.

  Přístup na stránky www.t-mobile.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

 6. Poskytovatel

  T-Mobile Czech Republic a.s.,
  Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
  tel: 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile)
  e-mail: info@t-mobile.cz

  Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 7. Závěrečná ustanovení

  Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.
  Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

  V případě rozporu české a anglické verze jakýchkoliv informací na internetových stránkách Portálu je rozhodující verze česká.

  Datum vydání 15. 6. 2010

  T-Mobile Czech Republic a.s.

Zpracování cookies

Žádná naše cookie nesbírá vaše osobní údaje. Poradíme vám jak cookies smazet.

Více zde

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zodpovědně chráníme. Přečtěte si více.

Více zde