Pravidla soutěže „Soutěž s Runtastic"

(dále jen „Pravidla")

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64 49 681

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Pořadatel")

I. Obecná ustanovení

 1. T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Pořadatel"), vyhlašuje ve spolupráci soutěž s názvem „Soutěž s Runtastic" (dále také jen „Soutěž").
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových stránkách https://www.t-mobile.cz/soutez-s-runtastic.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky od 14.5.2019 do 21.5.2019 (dále jen „Doba trvání Soutěže"). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let (dále jen „Soutěžící") využívající služby Pořadatele poskytované pod značkou T-Mobile, kteří nevyužívají výhod plynoucích ze Smlouvy významného zákazníka nebo Rámcové smlouvy.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 3. Účastník Soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži.

III. Základní informace o soutěži, výhry, osobní údaje

 1. Pro účast v Soutěži je nutné stáhnout si aplikaci Můj T-Mobile dostupnou na www.t-mobile.cz/aplikace-muj-t-mobile. (dále jen „Aplikace") do chytrého telefonu, prostřednictvím kterého využívá služby poskytované Pořadatelem pod značkou T-Mobile.
 2. Soutěž se nachází v Aplikaci v sekci Soutěž.
 3. Cílem Soutěžících je najít 3 indicie a odeslat je přes soutěžní formulář v Aplikaci. 1. indicie se nachází přímo na stránce soutěže s Runtastic v Aplikaci. 2. indicii Soutěžící najde v Aplikaci v sekci Nevíte si rady, v podsekci Novinky. 3. indicie bude poslaná na telefon uživatelů Aplikace přes oznámení z aplikace (push notifikaci).
 4. Každý Soutěžící má právo odeslat indicie přes soutěžní formulář pouze jednou.
 5. Ze všech Soutěžících, kteří poslali přes soutěžní formulář 3 správné indicie, vylosujeme 10 výherců, přičemž podmínkou výhry v soutěži je skutečnost, že daný soutěžící není v době konání soutěže v prodlení s úhradou žádného ze svých závazků vůči Pořadateli, (dále jen „Výherce").
 6. Výhrou v Soutěži „Soutěž s Runtastic" je 10 prémiových členství v aplikaci Runtastic s platností na 1 rok. Každý z výherců od nás obdrží unikátní aktivační kód na prémiove členství Runtastic. Uplatnění výhry se řídí pravidly Runtastic, jejichž znění najdete na www.runtastic.com/cs/podminky.
 7. O podmínkách předání výhry se Pořadatel dohodne s konkrétním Výhercem osobně telefonicky nebo prostřednictvím SMS nejpozději 30.5.2019.
 8. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele.
 9. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.
 10. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v soutěži. Obdrží-li Pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.
 11. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat další zpracovatelé, zejména subjekty, které se podílejí na předání nebo dopravě výher v soutěži.
 12. Soutěžící bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, která může uplatnit vůči Pořadateli, resp. ostatním zpracovatelům jeho osobních: (i) právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad jeho zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků správce, (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese https://www.t-mobile.cz/soutez-s-runtastic. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 5. Datum vydání Pravidel: 10.5.2019. T-Mobile Czech Republic a. s.