Zpráva o udržitelnosti za rok 2022

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Detailní report v PDF

ESG Úvod

Udržitelnost, odpovědnost a etika. Jsme největší operátor v Česku s téměř 6,5 milionem zákazníků, proto je pro nás důležité zásady udržitelnosti dodržovat, jít nad jejich rámec a být příkladem pro ostatní. Skrze agendu ESG sledujeme v T-Mobile Czech Republic v širokých důsledcích dopady svého podnikání na přírodu, společnost i naše zaměstnance.

ESG je stále skloňovanějším pojmem, který si získává nejen čím dál větší mediální pozornost, ale je na něj kladen stále větší důraz i napříč byznysovým sektorem. Právě ten je totiž hybatelem změn, které mohou skutečně změnit společnost k lepšímu.

Jose Perdomo Lorenzo

generální ředitel T-Mobile Czech Republic

Rok 2022 byl silně ovlivněn válečným konfliktem na Ukrajině. Jsem pyšný, s jakou rychlostí a efektivitou jsme se spolu s našimi zaměstnanci zapojili do pomoci lidem prchajícím před touto agresí. Druhou polovinu roku pak poznamenala nepříznivá ekonomická situace, kdy i my jsme ještě intenzivněji hledali cesty k energetické efektivitě a úsporám. Přesto všechno jsme naplňovali naši ESG strategii, protože právě udržitelné a odpovědné podnikání považujeme za základní stavební kámen naší přítomnosti a úspěchu na českém trhu.

ESG strategie skupiny Deutsche Telekom

Chceme být světovým telekomunikačním lídrem v udržitelnosti a digitalizaci

Vytváříme klimaticky neutrální budoucnost

Jsme na cestě ke klimatické neutralitě v roce 2040 a umožňujeme zákazníkům a společnosti jít s námi.

Cílíme na maximální cirkularitu

Staneme se plně cirkulární v oblasti technologií a zařízení do roku 2030, včetně celého hodnotového řetězce.

Environment

Máme nejlepší tým

Stáváme se žádaným zaměstnavatelem, prosazujeme diverzitu, rovnost a inkluzi a investujeme do schopností pro budoucnost.

Utváříme digitální společnost

Odstraňujeme digitální propast a děláme digitální svět bezpečným a tolerantním místem pro všechny.

Social

Funkční kodex společnosti a integrace odpovědnosti do strategie, cílů a systému řízení

Neustále měříme a vyhodnocujeme naše cíle v oblasti udržitelnosti.

Governance

Celoskupinový report o udržitelnosti 2022

ESG Strategie
T-Mobile Czech Republic

Posouváme propojené Česko tím správným směrem.

Vytváříme partnerství ● Jde nám o systémovou změnu ● Přemýšlíme dlouhodobě
● Hledáme synergie s byznysem ● Využíváme naše silné stránky ● Vyvoláváme dialog

1

Změna klimatu a efektivní využívání zdrojů

2

Pokrok díky konektivitě a digitální inkluzi

3

Osobní pohoda a prospěch
v digitálním světě

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na které se soustředíme

Cíle udržitelného rozvoje (jinak také SDGs) přijalo OSN v roce 2015 a představují stěžejní globální rámec udržitelného chování států i firem. Pro T-Mobile Czech Republic jsou SDGs základním stavebním kamenem udržitelného podnikání. Našimi aktivitami přispíváme k lepší kvalitě vzdělání, rovnosti pohlaví, důstojným pracovním podmínkám nebo udržitelnosti měst a obcí.

K naplňování cílů udržitelnosti konkrétním obsahem spolupracujeme se všemi segmenty společnosti.

1

Konec chudoby

2

Konec hladu

3

Kvalitní vzdělání

4

Zdraví a kvalitní život

5

Rovnost mužů a žen

6

Pitná voda, kanalizace

7

Dostupné a čisté energie

8

Důstojná práce a ekonomický růst

9

Průmysl, inovace a infrastruktura

10

Méně nerovností

11

Udržitelná města a obce

12

Odpovědná výroba a spotřeba

13

Klimatická opatření

14

Život ve vodě

15

Život na souši

16

Partnerství ke splnění cílů

Environment

Zaměřujeme se na minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí prostřednictvím inovací, investic do obnovitelných zdrojů a digitalizace. Hledáme způsoby, jak snížit emise, a měříme naši uhlíkovou stopu. Snažíme se držet principu cirkularity a maximálně recyklovat.

2021 – 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů

2025 – klimatická neutralita Scope 1–2

2030 – plná cirkularita technologií a zařízení

2040 – klimatická neutralita Scope 1–3

Uhlíková stopa

Opatření ke zmírnění klimatických změn jsou pro nás prioritou. Jsme držiteli certifikátu ISO 14001 (EMS) a každý rok procházíme auditem akreditovanou certifikační společností TÜV SÜD.

Jako součást skupiny Deutsche Telekom jsme se zavázali k zásadnímu snížení uhlíkové stopy do roku 2025 a nejpozději do roku 2040 pak ke klimatické neutralitě.

Energie

Soustředíme se na to, aby naše spotřeba energie byla co nejnižší a efektivně jsme s ní nakládali. Pronajímáme nepotřebné prostory, modernizujeme vybavení, zavádíme freecooling místo aktivního chlazení, měníme napájecí jednotky a zdroje. Spustili jsme program ECCO2, který umožňuje všem zaměstnancům navrhovat změny a úsporná opatření, která nám pomohou snížit spotřebu energií a emise CO2e.

Veškerou spotřebu elektrické energie pokrýváme nákupem z obnovitelných zdrojů. Pracujeme na pilotních projektech v oblasti produkce výroby vlastní elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Prodejny

Na prodejnách eliminujeme zbytečný papír a jednorázové plasty. Všechny prodejny používají e-cenovky, výhradně papírové tašky a smlouvy tiskneme jen na vyžádání. V roce 2022 jsme 98,9 % faktur zaslali elektronicky.

Navíc jsme přestali tisknout čtvrtletní časopis a měsíční katalog a ročně tak ušetříme přibližně 6 120 kg papíru, tedy 252 stromů.

Logistika

Snížili jsme objem tištěných dokumentů a papírových smluv, které posíláme zákazníkům, což omezuje nejen spotřebu papíru, ale také emise z dopravy. Nyní 50 % smluv podepisují zákazníci zcela digitálně bez nutnosti výjezdu kurýra.

Pro zásobování prodejen využíváme opakovaně použitelné přepravky a snižujeme použití jednorázových obalů.

Zároveň doporučujeme našim logistickým partnerům, aby přijali ekologicky příznivé způsoby doručování.

Recyklace

Jako společnost podporujeme sběr a recyklaci starých elektrozařízení. Jsme členem kolektivního systému ASEKOL a také na všech našich prodejnách odebíráme vysloužilá elektrozařízení. Zároveň zákazníkům pronajímáme zařízení jako modemy a routery, které po vrácení repasujeme a znovu využíváme.

Třídíme odpad v našich kancelářích a kuchyňkách. Podílíme se na systému EKO-KOM. Náš příspěvek do tohoto systému za rok 2022 umožnil zpětný odběr a recyklaci 18 tun obalových odpadů.

Odpad

SIM karty

Asi 20 % telefonů z naší nabídky podporuje tzv. eSIM, které jsou zcela bezodpadové. V roce 2022 si eSIM profily aktivovalo 73 000 zákazníků. Díky tomu nevzniklo téměř 150 kg plastového odpadu.

U klasických SIM karet používáme od poloviny roku 2021 plastové nosiče o poloviční velikosti, což znamená úsporu 2 g plastu na jednu kartu.

Bezpapírová personalistika

Pokračujeme v interní digitalizaci, kterou jsme odstartovali už v roce 2021. Máme elektronický spis zaměstnance a 75 % našich pracovníků má R-Sign, který umožňuje podepisovat pracovněprávní dokumenty elektronicky prostřednictvím mobilních telefonů.

Zredukovali jsme počty formulářů o více než 60 % a ty zbylé jsme převedli do elektronické podoby. Do konce roku 2023 chceme mít všechny dokumenty generované digitálně včetně podpisu. Cílem je 80 % všech dokumentů podepisovat digitálně.

Telefony a jiná elektronická zařízení

V naší nabídce zákazníci najdou použité iPhony, které prošly kompletní kontrolou a mají původní komponenty.
Používáme systém Eco Rating, který hodnotí dopady výroby, použití, přepravy a likvidace mobilních telefonů na životní prostředí.

Tento systém pomáhá zákazníkům lépe pochopit, jak jejich volba telefonu ovlivňuje životní prostředí. V roce 2022 jsme představili vlastní smartphone pod značkou T Phone, který dosáhl skóre 74 bodů v systému Eco Rating.

Chytrá lesní krajina ČZU

Podpořili jsme projekt Chytrá lesní krajina Jevany České zemědělské univerzity v Praze. Tento zcela unikátní projekt se zaměřuje na adaptaci našich lesů na podmínky, které zde budou podle vědeckých předpokladů panovat po roce 2050.

Naše podpora tohoto projektu je součástí celoskupinové iniciativy Good Cause, která se zaměřuje na ochranu lesů a vod ve všech evropských zemích, kde působí společnosti koncernu Deutsche Telekom.

Social

V Česku máme přes 3 200 zaměstnanců a klíčovou prioritou je jejich spokojenost a rozvoj. Podporujeme komunitní aktivity, neziskové organizace, znevýhodněné skupiny a osoby v těžké životní situaci. Pomoc při mimořádných událostech považujeme za naprosto samozřejmou. Také proto byl rok 2022 u nás ve znamení pomoci lidem, kteří museli kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině opustit domovy. V sociální oblasti jsme se i nadále soustředili na digitální inkluzi a posilování digitální a mediální gramotnosti české společnosti.

Odpracované dobrovolnické hodiny

Spolu se zaměstnanci

Pomáhejme příběhům

V desátém ročníku naší tradiční sbírky mezi zaměstnanci na pomoc jejich blízkým v těžké životní situaci jsme díky štědrosti kolegů, kteří darovali přes 500 tisíc korun, a násobení výtěžku firmou, pomohli 20 příběhům celkovou částkou 1 003 500 korun. Tato pomoc byla určena lidem jako jsou maminka samoživitelka s rakovinou, těžce popálení sourozenci a rodina, kde otec trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou.

Memoriál Péti Hézlové

Lounská sportovní akce pro celé rodiny, kterou každoročně spolupořádají naši zaměstnanci jako vzpomínku na zesnulou kolegyni. Výtěžek od návštěvníků a náš finanční dar pomáhají onkologickému oddělení Nemocnice Chomutov.

Tříkrálová sbírka

Tradiční je pro nás Tříkrálová sbírka, největší česká charitativní sbírková akce pořádaná naším dlouholetým partnerem, Charitou České republika. Podpořili jsme ji finančně 1 milionem korun i komunikační kampaní oslovující naše klienty a veřejnost s informacemi, jak do sbírky přispět.

Den pro dobrý skutek

Každoročně naši kolegové pomáhají v mnoha organizacích v rámci jednoho dne dedikovaného dobrým skutkům. Rok 2022 nebyl výjimkou a kolegové nezaváhali. Pomáhali také uprchlíkům v spojitosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Celkem dobrovolničilo 301 zaměstnanců ve 26 neziskových organizacích a věnovalo 2 408 hodin svého času, nadšení a zkušeností pro dobrou věc. Nad rámec Dne pro dobrý skutek další zaměstnanci školili seniory, jak správně zacházet s moderními technologiemi nebo vyjeli s humanitární pomocí na ukrajinské hranice.

Spolu se zákazníky

Vánoční sbírka pro Právě Teď!

Přímo na Štědrý den jsme pro naše zákazníky připravili speciální překvapení v naší aplikaci Můj T-Mobile – společný dárek v podobě dobrého skutku. Spustili jsme sbírku ve prospěch organizace Právě Teď! a ke každé koruně darované zákazníky přidávali druhou. Výtěžek 1 196 282 korun pomohl seniorům uhradit jejich volnočasové aktivity, které jim pomáhají s osamělostí a zlepšují psychickou i fyzickou kondici.

T-Mobile Olympijský běh

Každoročně pořádáme T-Mobile Olympijský běh, kde část výtěžku ze startovného jde České olympijské nadaci, která se zaměřuje na podporu sportování dětí, které by jinak z finančních důvodů sportovat nemohly. Celkem se takto od závodníků podařilo v roce 2022 vybrat 420 000 Kč.

Příspěvky a dary

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Válečný konflikt na Ukrajině nás velmi zasáhl a obratem jsme se zapojili do pomoci lidem, kteří kvůli němu museli opustit své domovy.
Celková hodnota naší pomoci přesáhla 95 milionů korun.

Na několik měsíců jsme umožnili volat a posílat SMS z/na Ukrajinu zcela zdarma. Uprchlíkům jsme rozdali bezmála 84 tisíc SIM karet s daty a kreditem na volání a SMS. Bezprostředně po vypuknutí války jsme spustili sbírku ve prospěch Charity ČR na pomoc lidem zasaženým konfliktem a spolu s našim zaměstnanci jsme vybrali 8 000 000 korun (třetinu zaměstnanci, dvě třetiny firma).

Naši zaměstnanci měli možnost využít 3 placené dny na dobrovolnictví a pomáhali přímo na hranicích, v asistenčních centrech a při přípravě nouzového ubytování pro uprchlíky. Finančně jsme podpořili online tlumočení pro Ukrajince, které bylo hojně využíváno při návštěvách úřadů, lékařů nebo škol.
Naprostou samozřejmostí pro nás bylo blokování proruských dezinformačních webů a vyřazení ruských TV kanálů z naší TV nabídky.

95 000 000 korun

jsme celkově vynaložili na pomoc Ukrajině

84 000 SIM karet

s kreditem a daty jsme rozdali ukrajinským uprchlíkům

8 000 000 korun

jsme vybrali v naší sbírce

3 pracovní dny

na zaměstnance jsme věnovali na dobrovolnictví spojené s pomocí Ukrajině

Hodnoty firmy

Pilíře firemní kultury

Magenta Way

Perfektní zvládnutí zákaznické spokojenosti je jedinou cestou k udržení dlouhodobých výsledků.
Odvážně se měníme, větší přínos s menším úsilím je naše cesta.
Vyhráváme i prohráváme společně.
Začínám u sebe...

V průběhu roku 2022, navzdory náročným okolnostem, vyjádřilo 82–83 % našich zaměstnanců, že se ve společnosti cítí dobře nebo velmi dobře. Usilujeme o podporu pracovního a soukromého života našich zaměstnanců, nabízíme proto flexibilní pracovní úvazky a různorodé zdravotní a volnočasové benefity, včetně sportovních výzev.

Diverzita a flexibilita

Naše společnost oceňuje a podporuje rozmanitost na všech úrovních. Dbáme na férové zacházení a rovné příležitosti pro všechny, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, národnost, zdravotní stav nebo jiné charakteristiky. V rámci těchto snah jsme zahájili projekt na podporu diverzity a inkluze. V roce 2022 měla naše společnost 3 187 zaměstnanců, 34 % byly ženy a průměrný věk byl 39,5 let.

Diverzita a flexibilita

Zdraví zaměstnanců

Zdraví a well-being

Zaměstnancům jsme poskytli zdarma aplikaci uLékaře.cz pro zdravotní konzultace a prevenci. Uspořádali jsme dny zdraví a různé tematické akce zaměřené na zdraví a prevenci (otužování, ergonomie, dentální hygiena apod.). Rozšířili jsme nabídku cvičení a masáží a navýšili počet bodů v cafeterii pro zdravotní a wellness služby. Také jsme rozdali vouchery na vitamíny a léky.

Talent Program

V roce 2022 jsme spustili talentový program pro přibližně 65 lidí. Program jsme zaměřili na rozvoj dovedností v oblasti digitálního myšlení, zdraví a wellbeingu, agilního přístupu a podporu networkingu. Každý účastník také prošel osobnostní diagnostikou a konzultací.

Duševní zdraví

Podpora psychického zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou. Nabízíme psychologickou pomoc, konzultace a webináře. V roce 2022 jsme uskutečnili 302 konzultací a 12 webinářů na různá témata s průměrnou účastí 14 lidí. Měsíčně nás na psychologické lince kontaktuje průměrně 25 zaměstnanců. Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme začali nabízet konzultace i v ukrajinském jazyce.

Vzdělávání a rozvoj

T-Challengers

Všem účastníkům talent programu jsme nabídli možnost účastnit se specifického programu T-Challengers. Aby se člověk mohl nominovat, musel navrhnout inovaci nebo zajímavou myšlenku. Její realizace v konkrétní podobu se pak stala náplní programu. Za T-Mobile Czech Republic se programu účastní 23 lidí a jsou zapojeni do celkem 6 inovativních projektů.

Trainee program

V roce 2022 jsme měli 17 účastníků v našem trainee programu. Cílem tohoto programu je začlenění účastníků do plnohodnotných pozic v naší společnosti a během tohoto období se účastníci programu zapojili do řady projektů. Dva z nich se dokonce stali našimi plnohodnotnými zaměstnanci.

T-Univerzita

Věříme v celoživotní vzdělávání. Proto vznikla platforma T-Univerzita, která umožňuje zaměstnancům rozvíjet jejich osobnostní i pracovní kompetence.

V roce 2022 jsme v rámci univerzity uspořádali 118 tréninků, kterých se zúčastnilo 1 855 pracovníků. Největší zájem byl o kurzy zaměřené na agilní řízení, brand a korporátní identitu, change management, trénink mozku a paměti.

Ocenění

Ocenili nás vysokoškolští studenti, a to prostřednictvím ocenění Top Zaměstnavatelé v oboru telekomunikace, kde jsme se umístili na 1. místě.

Governance

Podnikání stavíme na udržitelných a odpovědných základech a chceme být pozitivním příkladem pro ostatní. Zaměřujeme se na dodržování lidských práv, férové pracovní podmínky, ochranu životního prostředí, transparentní komunikaci a boj s korupcí. Inspirujeme a motivujeme k odpovědnému přístupu nejen naše zaměstnance, ale i zákazníky a obchodní partnery. S ohledem na digitální bezpečnost se snažíme edukovat a chránit naše zaměstnance i zranitelné skupiny zákazníků.

Dodržujeme pravidla stanovená certifikacemi, jejichž jsme držiteli

ISO 14 001 systém environmentálního řízení (EMS)
ISO 50 001 řízení energetické efektivity (EnMS)
ISO 9 001 systém řízení kvality (QMS)
ISO 20 000-1 systém řízení služeb (SMS)
ISO 22 301 řízení kontinuity činností (BCMS)
ISO 27 001 systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
ISO 27 018 ochrana osobních údajů v cloudu

V roce 2022 jsme úspěšně prošli recertifikačním auditem pro ISO 50 001 a ISO 22 301 a dohledovým auditem pro ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 20 000-1, ISO 27 001 a ISO 27 018.

Certifikáty dokazují našim zákazníkům a partnerům, že splňujeme náročné požadavky na kvalitu nejen v oblasti bezpečnosti. Slouží také pro výběrová řízení nebo jako doplněk smluvních vztahů.

Prevence korupce

T-Mobile jako společnost dbá na dodržování všech zákonů, které se jeho podnikání v České republice týkají. Důraz klademe na to, aby všichni zaměstnanci jednali v souladu s etickým kodexem společnosti a dodržovali veškeré zákony, normy a příslušné interní předpisy. Pravidla pro prevenci korupce a vyhýbání se střetu zájmů, přijímání a poskytování benefitů (vč. pozvání na akce), sponzoring nebo spolupráci s konzultanty definuje Směrnice o opatřeních k zamezení korupčního jednání.

Bezpečnost a digitální inkluze

Bezpečnost je pro nás klíčovým aspektem. Zaměřujeme se na ochranu dat klientů, zajišťujeme bezpečnost zaměstnanců a podporujeme stabilitu a jistotu sítí. V roce 2022 jsme intenzivně pracovali na implementaci projektu Firewall 2.0, jehož cílem bylo zavést technické řešení, které nám umožňuje online kontrolu příchozích volání a na základě definovaných pravidel povolit nebo zablokovat příchozí hovor.

Etické chování

Etický kodex se týká nejen zaměstnanců naší společnosti, ale všech zaměstnanců koncernu Deutsche Telekom bez výjimky. Je shrnutím filozofie a vize společnosti a všech, kdo ji tvoří. Podporuje naplňování firemních hodnot v každodenním životě společnosti, a ty zároveň propojuje se standardy stanovenými existujícími legislativními i vnitřními pravidly. Pečlivě sledujeme trh a u svých partnerů velmi citlivě vnímáme a vyhodnocujeme takové aspekty podnikání, jako je dlouhodobá udržitelnost, vliv na životní prostředí nebo společenská zodpovědnost. Dočtěte se více.
Zároveň jsme hrdým partnerem a podporovatelem nevládní neziskové organizace Transparency International ČR, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.

T-Mobile v číslech

6,423

milionu

Celkový počet zákazníků

1,956

milionu

Počet uživatelů předplacených karet

237 000

Počet diváků T-Mobile TV

1 929 310,38

TB

Spotřeba dat v mobilní síti

4,87

miliardy korun

Investice

30,1

miliard korun

Tržby

12,349

miliard korun

EBITDA (AL)

47 %

obyvatel

Pokrytí 5G sítí

363 468

domácností

Přístup k optickému internetu

108

Počet prodejen

1,68

miliardy korun

(8. největší plátce daně z příjmu právnických osob v roce 2022)

Slovo závěrem

Tato zpráva má za cíl transparentně informovat o naší strategii udržitelného rozvoje a dopadech našeho podnikání na životní prostředí a společnost. Snažíme se neustále zlepšovat a sjednocovat sběr dat, abychom předkládali relevantní informace našim zákazníkům, zaměstnancům a dodavatelům.

Jste pro nás závazkem, abychom poskytovali kvalitní služby a chránili naši planetu pro budoucí generace.

Více o udržitelnosti

Master graph