Pravidla soutěže „S aplikací Můj T-Mobile o 3GB dat"

(dále jen „Pravidla")

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Pořadatel")

I. Obecná ustanovení

1. T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Pořadatel"), vyhlašuje ve spolupráci soutěž s názvem „S aplikací Můj T-Mobile o 3 GB dat" (dále také jen „Soutěž").

2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových stránkách https://www.t-mobile.cz/soutez-3gb.

3. Soutěž probíhá na území České republiky od 1.11.2016 do 31.12.2019 (dále jen „Doba trvání Soutěže") a je rozdělena do soutěžních kol, přičemž každé soutěžní kolo trvá jeden kalendářní měsíc po Dobu trvání Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v Soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let (dále jen „Soutěžící") využívající služby Pořadatele poskytované pod značkou T-Mobile, kteří nevyužívají výhod plynoucích ze Smlouvy významného zákazníka nebo Rámcové smlouvy.

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3. Účastník Soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži.

III. Základní informace o soutěži, výhry, osobní údaje

1. Pro účast v Soutěži je nutné stáhnout si aplikaci Můj T-Mobile dostupnou na www.t-mobile.cz/aplikace-muj-t-mobile.(dále jen „Aplikace") do chytrého telefonu, prostřednictvím kterého využívá služby poskytované Pořadatelem pod značkou T-Mobile.

2. Úkolem Soutěžících je odpovídat na otázky, které Pořadatel bude v Aplikaci zveřejňovat. Pořadatel zveřejní v daném soutěžním kole jednu soutěžní otázku a případně další nesoutěžní otázky. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit soutěžní otázku pro dané soutěžní kolo kdykoliv v průběhu prvních třech dnů trvání daného soutěžního kola.

3. Cílem Soutěžících je odpovědět na položenou soutěžní otázku správně či co nejpřesněji. Zodpovězením otázky se rozumí odeslání formuláře v Aplikaci s odpovědí Soutěžícího na danou soutěžní otázku. Každý Soutěžící má právo odeslat za dané soutěžní kolo pouze jednu soutěžní odpověď.

4. Výhercem se v každém soutěžním kole stanou Soutěžící, kteří odpovědí nejrychleji na položenou otázku správně či jejich odpověď bude nejpřesnější (resp. se bude nejvíce blížit správné odpovědi) a není v prodlení s úhradou Vyúčtování služeb (dále jen „Výherce"). Při shodě v čase odeslání formuláře se soutěžní odpovědí rozhoduje čas, kdy se Soutěžící zaregistroval do Aplikace poprvé.

5. Výhrou v Soutěži „S aplikací Můj T-Mobile o 3GB dat" se dělí do dvou skupiny,

(i) prémiová výhra

(ii) garantovaná výhra

Prémiová výhra:

Charakter prémiové výhry a počet Výherců bude vždy před jednotlivými Soutěžními koly uveřejněna na soutěžní stránce v aplikaci Můj T-Mobile a na internetové adrese .https://www.t-mobile.cz/soutez-3gb. (dále jen „Prémiová Výhra")

Garantovaná výhra:

Pro 10 Výherců, kteří se umístí za Výherci Prémiové výhry, pak výhru představuje datový balíček s datovým limitem 3 GB dat s platností jeden měsíc. V případě, že Výherce má již aktivní jakýkoliv jiný datový balíček nebo tarif obsahující data, soutěží o dodatečný datový limit ve výši 3000 MB dat. (dále jen „Garantovaná Výhra")

6. Každý Soutěžící může vyhrát v průběhu celé Doby trvání Soutěže pouze jednu Výhru. Výherce je automaticky vyloučen z dalších kol Soutěže.

7. Výherce datového balíčku Pořadatel informuje prostřednictvím SMS na telefonním čísle, prostřednictvím kterého se registroval do Aplikace. Pořadatel aktivuje Výherci na telefonním čísle, prostřednictvím kterého se registroval do Aplikace, datový balíček Mobilní internet 3GB, resp. dodatečný datový limit 3GB, jejichž čerpání se řídí Obchodními podmínkami Mobilní internet (dostupné zde: https://www.t-mobile.cz/dcpublic/OP-Mobilni_internet.pdf ) bezodkladně poté, co jej Pořadatel o výhře informuje telefonickým hovorem nebo SMS zprávou, nejpozději však do 5 dnů od tohoto okamžiku.

O podmínkách předání Prémiové výhry se Pořadatel dohodne s konkrétním Výhercem osobně telefonicky nebo prostřednictvím SMS nejpozději 5 dnů od ukončení příslušného Soutěžního kola.

8. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Neposkytne-li Výherce součinnost a Prémiovou Výhru si nepřevezme ve sjednaném termínu v sídle Pořadatele či si ji nepřevezme od kurýra, propadá Prémiová Výhra ve prospěch Pořadatele.

9. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.

10. Okamžikem registrace do Soutěže uděluje Soutěžící svůj souhlas Pořadateli a se zpracováním osobních údajů jako správci těchto údajů, případně určeným subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

V. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese .https://www.t-mobile.cz/soutez-3gb. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

5. Datum vydání Pravidel: Původní podmínky byly vydány 1.11.2016. Upraveny k datu 1.1.2018. T-Mobile Czech Republic a. s.