Obecná pravidla pro vkládání příspěvků v diskuzním fóru

Podmínky užití fóra

1 Definice

1.1. Diskusním fórem (dále jen Služba) se rozumí funkcionalita portálu t-mobile.cz (dále jen Portálu) poskytující Vkladatelům technické prostředky a prostor pro ukládání jejich Informací na Portál a zároveň umožňující Uživatelům veřejný přístup k uloženým Informacím.

1.2. Informací se rozumí jakákoliv textová, zvuková, obrazová či zvukově-obrazová data (dle aktuální nabídky Služby), která jsou technicky způsobilá pro zpracování Službou ukládaná na Portál Vkladateli.

1.3. Vkladatelem se rozumí každý subjekt odlišný od Provozovatele, který ukládá anebo posílá Informace na Portál prostřednictvím Služby. Vkladatel bere na vědomí, že vložené Informace budou veřejně přístupné na Portálu prostřednictvím Služby a mohou být Uživateli hodnoceny, komentovány atp.

1.4. Uživatelem se rozumí jakýkoliv subjekt, který může přistupovat k Informacím na Portálu.

2 Přístup k Informacím a užívání Portálu

2.1. Uživatel je oprávněn přistupovat k cizím Informacím na Portálu pouze pro svou osobní potřebu. Cizí Informace nesmí Uživatel dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu subjektu, kterému náleží k příslušným Informacím potřebná práva, není rovněž oprávněn je používat při výkonu podnikatelské činnosti, ani žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv subjektů, která jim k Informacím náležejí (např. práva autorská, průmyslová, osobnostní, obchodní).

2.2. Provozovatel odpovídá za Informace uložené na Portálu Vkladateli pouze v rozsahu dle § 5 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zjistí-li Uživatel, že některá Informace uložená na Portálu nebo jinak dostupná prostřednictvím Služby porušuje tyto Podmínky anebo platné právní předpisy, upozorní na tuto skutečnost, v zájmu sjednání nápravy, Provozovatele.

2.3. Provozovatel má právo neuložit či nepřenést Informaci, vymazat ji z Portálu či ji znepřístupnit prostřednictvím Služby, a to z jakéhokoliv důvodu, zejména pokud zjistí, že Informace porušují či mohou být způsobilé porušit platné právní předpisy, Podmínky portálu t-mobile.cz anebo tato Obecná pravidla vkládání Informací na Portál. Z uvedených důvodů může Provozovatel rovněž znepřístupnit užívání Služby, kterémukoliv Uživateli, bude-li to technicky proveditelné.

2.4. Vzhledem ke skutečnosti, že je Služba poskytována bezplatně, omezuje se odpovědnost Provozovatele na závazek vyvinout maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat k odstranění jakýchkoliv vad souvisejících s poskytováním Služby anebo provozováním Portálu, a to bezodkladně poté, co se o nich Provozovatel dozvěděl. Jinou odpovědnost včetně odpovědnosti k náhradě případné škody způsobené v souvislosti s užíváním Služby a Portálu Provozovatel nenese. Portál není určen pro zálohování dat Vkladatelů.

3 Ukládání informací

3.1. Každý subjekt, který má zájem ukládat a administrovat své Informace na Portálu se musí registrovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je dostupný prostřednictvím Služby. Údaje do přihlašovacího formuláře je každý subjekt povinen vyplnit pravdivě. Podmínkou registrace je rovněž akceptace těchto Podmínek. Pro první přihlášení zvolí Vkladatel své přihlašovací jméno a heslo, které bude používat pro každé další přihlášení do Služby.

3.2. Vkladatel je odpovědný za obsah Informací a výslovně prohlašuje, že mu k Informacím ukládaným na Portál i k jiným Informacím, které zpřístupňuje prostřednictvím Služby, náleží práva v rozsahu, který mu umožňuje uložit Informace na Portál anebo je zpřístupnit za účelem využití těchto Informací k účelům a pro potřeby Služby.

3.3. Vkladatel se zavazuje, že na Portál nebude ukládat ani jinak prostřednictvím Služby zpřístupňovat žádné Informace (či jejich části) porušující platné právní předpisy, zejména Informace (či jejich části):

(i) jejichž šíření a zpřístupňování je zakázáno příslušnými ustanovení předpisů veřejného práva (např. dětská pornografie, pohlavní styk se zvířaty) anebo obsahující poplašnou zprávu,

(ii) porušující práva duševního vlastnictví jiných subjektů (zejména práva průmyslová, autorská a související),

(iii) mající charakter nekalosoutěžního jednání anebo jsou-li v rozporu s platnými právními předpisy způsobilé poškodit dobrou pověst či dobré jméno jiného subjektu anebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku,

(iv) podněcující k trestnému činu nebo k neplnění důležité zákonné povinnosti nebo schvalují trestný čin anebo navádějící jiné osoby ke zneužívání návykové látky zakázané dle platných právních předpisů,

(v) kterými je vyhrožováno jiným osobám nebo skupině osob usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu anebo které obsahují části jež hanobí národ, rasu, třídu, etnickou skupinu, přesvědčení či vyznání, anebo které podporují hnutí směřující k výše uvedeným aktivitám,

(vi) obsahující nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost anebo mu způsobit mu jinou vážnou újmu anebo neoprávněně zpřístupňující osobní údaje jiné osoby,

(vii) zasahující do práva osoby na ochranu osobnosti či porušující mlčenlivost, poštovní či telekomunikační tajemství.

3.4. Získá-li Provozovatel informace vzbuzující pochybnost o tom zda některá Informace porušuje Podmínky anebo platné právní předpisy má výlučné právo v této věci rozhodnout.

3.5. Provozovatel je oprávněn smazat, upravit nebo přemístit Informace, které porušují podmínky uvedené v článku 3.3, stejně jako Informace, které jsou:

(i) vulgární a mravně nevhodné
(ii) nepřesné, nesrozumitelné nebo neúplné
(iii) neodpovídající kontextu ostatních Informací vložených prostřednictvím Služby

3.6. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah Informací vkládaných Vkladatelem na Portál a nezveřejnit takové Informace, které porušují tato Obecná pravidla vkládání Informací na Portál. Provozovatel je zejména oprávněn kontrolovat zvuková, obrazová či zvukově-obrazová data.

3.7. Provozovatel je oprávněn zveřejňovat, i jinak než prostřednictvím Služby (např. v reklamě), statistické a jiné údaje o Službě, včetně zveřejňování a šíření Provozovatelem vybraných Informací za účelem propagace Služby či Provozovatele. K uvedenému účelu poskytuje Vkladatel Provozovateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou, dále převoditelnou, licenci ke všem způsobům užití Informace, přičemž Provozovatel je oprávněn Informaci upravit v rozsahu nezbytném pro zveřejnění či šíření a spojit ji případně s jiným dílem. Provozovatel není povinen licenci využít. Odměna za licenci je považována za uhrazenou formou poskytnutí prostoru k uložení Informace na Portál a její propagací.

4 Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel není povinen na Informace vložené Vkladatelem jakkoliv reagovat.

4.2. Provozovatel je oprávněn zamezit Uživatelům přístup k libovolné části Služby, zejména z důvodu údržby, případně porušení podmínek uvedených v článku 2.3.

4.3. Služba není určena k řešení poruch, reklamací, stížností, ani jiných žádostí Uživatelů. Pro tyto úkony je třeba použít standardní komunikační nástroje uvedené na Portálu.

4.4. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit a doplňovat. Provozovatel se zavazuje informovat o změně Podmínek na Portálu a případně i jiným způsobem. Nové znění Podmínek nabude účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu.

4.5. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně poskytování Služby bez náhrady ukončit.

Registrace uživatele

Účet v diskuzním fóru si můžete založit,
i když nejste našimi zákazníky.

Více zde.

Změna údajů účtu

V případě potřeby si zde můžete změnit údaje účtu do diskuzního fóra.

Více zde.