Informace o mimořádném zpracování osobních údajů osob nakažených koronavirem SARS-CoV-2

K mimořádnému zpracování osobních údajů dochází za situace nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 (způsobujícího onemocnění Covid-19), kdy se Česká republika potýká s pandemií a v ohrožení jsou životy a zdraví všech jejích obyvatel. V tuto chvíli hrají data zpracovávaná mobilními operátory klíčovou roli při ochraně života a zdraví nás všech.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky proto na základě usnesení vlády ČR č. 250 ze dne 18.3.2020 vydalo dne 19.3.2020 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN), kterým podnikatelům zajišťujícím veřejnou komunikační síť nařídilo, aby mu za účelem zjištění epidemiologických souvislostí a za podmínky předchozího udělení výslovného a informovaného souhlasu nakaženého (subjektu údajů) zpřístupnili výsledky zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s provozem určeného telefonního čísla užívaného takovým nakaženým. Epidemiologické opatření hraje klíčovou roli v rámci úsilí o ochranu dalších potenciálně ohrožených osob a jeho cílem je zpomalení šíření koronaviru SARS-CoV-2.

V případě, že subjekty údajů prokazatelně nakažené koronavirem SARS-CoV-2 poskytnou Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici Ministerstva zdravotnictví České republiky jimi užívané telefonní číslo a zároveň udělí výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, dojde ke zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s telefonním číslem za uplynulé tři týdny ze strany operátora a k jednorázovému zpřístupnění výsledků zpracování těchto provozně lokalizačních údajů pracovišti krajské hygienické stanice Ministerstva zdravotnictví České republiky, a to výlučně za účelem dalšího telefonického šetření epidemiologických souvislostí.

Ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dochází tedy za podmínek výše uvedených ke zpracování vybraných provozně lokalizačních údajů za tři týdny zpětně, a to za účelem předání výsledků tohoto zpracování Ministerstvu zdravotnictví České republiky k vyhotovení mapy výskytu subjektu údajů. Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. je správcem příslušných osobních údajů, a to až do okamžiku jejich předání Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví je dalším samostatným správcem osobních údajů, které tímto způsobem od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. obdrží za účelem dalšího šetření epidemiologických souvislostí. Uvedené zpracování a předání je vždy podmíněno výslovným a informovaným souhlasem každého jednotlivého subjektu údajů, jehož provozně lokalizační údaje mají být tímto způsobem zpracovány. Tento souhlas se uděluje v rámci monitorovaného hovoru na dobu trvání konkrétního epidemiologického šetření, případně do doby jeho odvolání. Souhlas je možné kdykoli během šetření odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování provedená do doby před odvoláním uvedeného souhlasu.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky nebo pověřená hygienická stanice může získané lokalizační údaje uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, která nesmí přesáhnout 6 hodin, a poté se lokalizační údaje vymažou.

K výše popsanému zpracování bude docházet pouze po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Po skončení platnosti mimořádného opatření budou veškeré výsledky tohoto zpracování ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. odstraněny s výjimkou evidence logů o předaných údajích. Evidence o předaných údajích bude zpracována po dobu nezbytně nutnou pro ochranu zájmů subjektu údajů a rovněž společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. přijala veškerá opatření potřebná pro maximální zabezpečení osobních údajů odpovídající rizikovosti tohoto zpracování.

Informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů do doby, než jsou předány Ministerstvu zdravotnictví ČR jako dalšímu správci, a další informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 GDPR jsou k dispozici v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na www.t-mobile.cz. Dotčené subjekty údajů mají právo uplatnit vůči společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. všechna práva blíže popsaná v uvedeném dokumentu, při uplatňování těchto práv však žádáme subjekty údajů o shovívavost, neboť z objektivních důvodů souvisejících s šířením epidemie SARS-CoV-2 nemusí být společnost T-Mobile Czech Republic a.s. schopna vyhovět všem žádostem ve standardních lhůtách.

Pro informace o zpracování osobních údajů a v případě dotazů či uplatňování práv subjektů údajů vztahujících se ke zpracování osobních údajů na straně Ministerstva zdravotnictví (příp. pověřené krajské hygienické stanice) se prosím obracejte přímo na Ministerstvo zdravotnictví ČR.