Podmínky mobilní a webové samoobsluhy „Můj T-Mobile"

I. Obecné

 1. Samoobsluha Můj T-Mobile (dále jen „ Samoobsluha ") je bezplatný produkt poskytovaný společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČO: 64949681, zapsaná u Městského soudu v Praz e, oddíl B., vložka 3787(dále jen „ T-Mobile ") všem aktivním zákazníkům (firemním i nefiremním) společnosti T-Mobile.
 2. Samoobsluha umožňuje správu vybraných služeb či jejich nastavení, přehled o zákaznickém účtu zákazníka u společnosti T-Mobile a slouží tak é jako informační a komunikační kanál, a to včetně možnosti doručování obchodních sdělení. Jednotlivé parametry Samoobsluhy se liší podle zákazníkova tarifu a jeho smluvních podmínek.
 3. Samoobsluha je dostupná v české a anglické verzi, a to:
  1. na webové adrese www.t-mobile.cz/muj-t-mobile dále samostatně jako „webová Samoobsluha") na zabezpečeném protokolu, nebo
  2. jako aplikace Můj T-Mobile prostřednictvím elektronického obchodu služby Google Play pro operační systém Android, App Store pro operační systém iOS či Huawei App Galery pro operační systém HarmonyOS (dále samostatně jako „ Aplikace ").

  Aplikace obsahuje pouze vybrané funkcionality webové Samoobsluhy, stejně jako webová Samoobsluha naopak nemá veškeré funkcionality Aplikace.

 4. V případě, že zákazník nesouhlasí s podmínkami Aplikace či se zpracováním údajů, které Aplikace provádí, doporučuje společnost T-Mobile, aby zákazník Aplikaci neinstaloval/nepoužíval nebo odinstaloval.
 5. Využívá-li zákazník Samoobsluhu prostřednictvím mobilního datového připojení společnosti T-Mobile, není případná spotřeba dat započítávána do objemu jeho datového tarifu/balíčku. V případě, že ze Samoobsluhy bude zákazník přistupovat na službu třetí strany , bude informován o tom, že tato data mu budou účtována dle zákazníkova tarifu. Společnost T-Mobile neustále pracuje na tom, aby Samoobsluha využívala minimum placených datových služeb, přičemž podstatná část provozu Samoobsluhy, tam kde je to možné, je z placených datových služeb vyjmuta. Samoobsluha rovněž obsahuje analytické a marketingové nástroje, které mohou spotřebovávat data z objemu zákazníkova datového balíčku. Nevyužívá-li zákazník pro přístup do Samoobsluhy mobilní datové připojení T-Mobile (byť i pro případy, že se zákazník do Samoobsluhy přihlašuje ze svého zákaznického účtu T-Mobile, ale Samoobsluhu využívá v koncovém zařízení, kde není vložena SIM karta společnosti T-Mobile), bude takovému zákazníkovi spotřeba dat účtována podle příslušné slu žby, kterou pro přístup do Samoobsluhy používá.

II. Přístupy a hesla 

  První přihlášení:

 1. Do Samoobsluhy se zákazník poprvé přihlašuje různými způsoby v závislosti na tom, zda využívá SIM kartu s telefonním číslem sítě T-Mobile a využívá služby mobilního hlasu nebo mobilních dat, či nikoliv.
  1. v případě využití SIM karty s telefonním číslem sítě T-Mobile a služeb mobilního hlasu nebo mobilních dat je zákazník autorizován přímo sítí T-Mobile a pro přístup do Samoobsluhy již není vyžadováno zadání dalších identifikačních/autorizačních údajů;
  2. v jiných případech než jak je uvedeno ad (i) se zákazník přihlásí do Samoobsluhy svým kontaktním telefonním číslem uvedeným na Účastnické smlouvě a jednorázovým heslem, které získal formou SMS zprávy zaslané na kontaktní telefonní číslo, či jiným sjednaným způsobem viz: www.t-mobile.cz/prihlaseni-do-muj-t-mobile.
 2. Zákazníkům se důrazně doporučuje, aby si v rámci prvního přihlášení nastavili uživatelské jméno a heslo, které pak budou dále používat pro přihlašování do Samoobsluhy.
 3. V Samoobsluze zákazník uvidí všechny služby, které má sjednané ve své Účastnické smlouvě a může je spravovat na základě a v rozsahu oprávnění, která si zvolil při uzavření Účastnické smlouvy. Rozsah spravovaných služeb pro firemní zákazníky se může lišit.
 4. Administrátorská práva umožňují přístup na všechna čísla pod Účastnickou smlouvou a zákaznickým účtem, a jejich správu.
 5. Uživatelská práva umožňují přístup výlučně na dané telefonní číslo, se kterým zákazník do Samoobsluhy přistupuje, a správu výlučně tohoto telefonního čísla. Ovládání účtu s tímto oprávněním může být pro firemní zákazníky omezeno (neviditelnost Vyúčtování, nemožnost nastavit placené služby, nemožnost správy údajů ke smlouvě, aj.).
 • Uživatelské jméno nebo heslo je možné při jeho zapomenutí obnovit online pouze za předpokladu, zná-li zákazník PUK2 kód telefonního čísla, ověřovací kód u fixních služeb nebo má nastavenou kontrolní otázku. Společnost T-Mobile vyvíjí veškeré úsilí k zabezpečení informací dostupných pro zákazníka. Zákazník je však povinen chránit své přístupové údaje. Zákazník je z tohoto důvodu povinen přijmout veškerá potřebná opatření k ochraně svých bezpečnostních prvků (zejména uživatelského jména, hesla či bezpečnostní ch kódů), přičemž za uchování, použití, případně zpřístupnění bezpečnostních prvků je odpovědný zákazník. V případě, že zákazník zjistí ztrátu, odcizení či zneužití svého bezpečnostního prvku je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat T-Mobile prostřednictvím zákaznického centra www.t-mobile.cz/kontakt. V případě, že je pro přístup použito přístupové heslo, které zákazník např. sám zpřístupnil třetí osobě, nebo takové heslo nedostatečně chránil, bude takové jednání přičítáno k tíži zákazníka a společnost T-Mobile neodpovídá za důsledky takového přístupu, včetně např. změny nastavení služeb.
 • III. Vyúčtování a Aktuální útrata

  1. Zákazník má přehled o všech vystavených fakturách (Vyúčtováních). V Samoobsluze lze nalézt, až 18 posledních Vyúčtování a v Aplikaci lze nalézt historii 6 Vyúčtování. Vyúčtování jsou ke stažení ve formátu PDF, stejně tak jako dobropisy vztahující se k těmto Vyúčtováním.
  2. V sekci Vyúčtování se zákazníkovi zobrazuje i aktuální dlužná částka, která zohledňuje veškeré přeplatky i nedoplatky za všechny měsíce zpětně (až 18 měsíců) a je aktuální k času a datu přihlášení do Samoobsluhy.
  3. Náhled na Vyúčtování se řídí rolí zákazníka, kterou má nastavenou v Účastnické smlouvě, a se kterou se do Samoobsluhy přihlašuje. Z toho důvodu může Zákazník vidět pouze částečné vyúčtování, přičemž u firemních zákazníků může mít roli pro správu plateb pouze některý zákazník. Pokud zákazník tuto roli nemá, není mu Vyúčtování pro firmu zpřístupněno vůbec.
  4. Samoobsluha nabízí službu Aktuální útrata, která zobrazuje předpokládanou a odhadovanou cenu za služby v probíhajícím Zúčtovacím období. Některé položky, jako zejména roaming, mohou být zohledněny se zpožděním. Některé slevy plynoucí z Účastnické (Rámcové) smlouvy v Samoobsluze zohledněny nejsou.

  IV. Platby

  1. Ze Samoobsluhy je možné zaplatit vlastní nebo i jiné Vyúčtování pomocí platební karty VISA/MasterCard nebo dalšími platebními metodami vždy však přes zabezpečenou platební bránu provozovanou smluvním partnerem. Dobíjet předplacené účty lze výhradně s CZ/S K platební kartou. U platby faktury takovéto omezení není.
  2. V Samoobsluze je generován i tzv. platební QR kód pro usnadnění platby jednorázového platebního příkazu z mobilní bankovní aplikace podporovaných bank.
  3. Při platbě z Aplikace může zákazník použít funkci zapamatování platební karty, to platí jak pro dobíjení, tak pro úhradu Vyúčtování. Během platby zaškrtne zákazník uložení karty, zadá všechny údaje z karty, které se zašifrují. Při další platbě už se nabídnou všechny uložené karty v částečně skrytém formátu. Za takto nastavenou autorizaci platebních transakcí a ochranu sdělených a uložených informací odpovídá poskytovatel platební služby zákazníka.
  4. Aplikace umožňuje zákazníkovi kdykoliv odebrat již uložené karty. Pokud Zákazník ukončí smlouvu s T-Mobile, jsou všechna uložená data bezodkladně odstraněna.
  5. Dodavatel platební brány je smluvní partner společnosti T-Mobile. Smluvní partner chrání celý transakční proces, zpracovává vaše platební údaje z pozice správce a ručí za tento proces.

  VI. Nastavení služeb

  1. Nastavení služeb je vždy závislé na oprávnění zákazníka (administrátorské vs. uživatelské) – viz článek Přístupy a hesla.
  2. Samotný proces objednání nebo nastavení služby je bezplatný. Za používání služby je zákazník zpoplatněn částkou uvedenou v úplném ceníku společnosti T-Mobile na www.t-mobile.cz.
  3. V Samoobsluze je možné nastavovat vybrané atributy účtu (například druh platby, formát Vyúčtování, měnit kontaktní telefon, e-mail apod.).
  4. Všechny změny provedené přes Samoobsluhu jsou závazné. Konečné potvrzení o tom, že změna byla skutečně zadána, se zákazník dozví příchozí zprávou na Zákazníkem zadané kontaktní telefonní číslo nebo email, a dále je mu tato informace v některých případech zaslána do T-Boxu.
  5. V případě technické závady na straně Samoobsluhy nebo jiných přidružených systémů se může chybně nabídnout služba k aktivaci nebo sleva. V případě takových aktivací si společnost T-Mobile vyhrazuje právo tyto nekombinovatelné a chybně aktivované produkty bez výhrady zrušit a deaktivovat.
  6. Rozsah nastavení může být v Aplikaci oproti webové samoobsluze omezený.

  VII. Komunikace a oznámení

  1. V Samoobsluze je sekce „T-Box", který představuje jednotné komunikační místo pro zákazníka. V T-Box naleznete zprávy pro každé telefonní číslo s informacemi od společnosti T-Mobile. Tyto zprávy mají servisní a obdobný charakter a nepředstavují obchodní sdělení. Vstup do T-Boxu se řídí oprávněními zákazníka, tzn. do T-Boxu má přístup pouze zákazník s kontaktním telefonním číslem uvedeným na Účastnické smlouvě případně tímto zákazníkem pověřená osoba.
  2. Součástí obsahu T-Box je i historie všech zadaných změn služeb na telefonním čísle.
  3. V T-Box můžete nalézt rovněž nabídky společnosti T-Mobile či smluvních partnerů T-Mobile, které mají charakter obchodního sdělení. Tyto nabídky se vám zobrazí v případě, že máte nastavený přímý marketing nebo jste T-Mobile udělili jeden z marketingových souhlasů se zpracováním osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů na základě přímého marketingu a marketingových souhlasů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju/zasady-ochrany-osobnich-udaju .
  4. Aplikace může zasílat i tzv. oznámení na telefon (tzv. push notifikace), na kterém je Aplikace nainstalována, jako jsou zejména informace o vystaveném Vyúčtování, spotřebovaných datech, nebo aktivitě zákazníka v Aplikaci. Tato oznámení mohou též obsahovat marketingové nabídky společnosti T-Mobile nebo třetích stran (smluvních partnerů T-Mobile), přičemž takováto oznámení mohou být cílena na základě polohových a provozních údajů. Zákazník pro tento účel uděluje aktivní souhlas pro zasílání těchto oznámení. V případě, že nedochází ze strany T-Mobile k analýze polohových a provozních údajů, T-Mobile zasílá oznámení na základě přímého marketingu. Oznámení je možné nastavit/upravit přímo v zařízení nebo v nastavení Aplikace.

  IX. Zpracování osobních údajů/správa oprávnění

  1. T-Mobile zpracovává v souvislosti s využíváním služeb a produktů společnosti T-Mobile mezi něž patří rovněž Samoobsluha osobní údaje zákazníků.
  2. T-Mobile zpracovává vaše osobní údaje vždy transparentně, korektně, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ GDPR ") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro příslušný účel zpracování. T-Mobile vaše osobní údaje bezpečně uchovává po dobu nezbytně nutnou podle lhůt, které nám ukládají příslušné právní předpisy.
  3. T-Mobile zpracovává vaše osobní údaje v souladu s článkem 6 GDPR (právní tituly pro zpracování osobních údajů). T-Mobile zpracovává Údaje na základě následujících právních titulů: splnění smlouvy, plnění právních povinností, oprávněného zájmu T-Mobile a na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  4. Bližší informace ke zpracování osobních údajů a vašich právech podle GDPR naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách T-Mobile zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

  X. Správa více čísel

  1. Zákazníkům s administrátorským oprávněním je v Samoobsluze umožněn náhled a přepnutí na ostatní telefonní čísla na účtu nebo Vyúčtování a po přepnutí i správa jejich služeb.
  2. V Aplikaci je navíc možné spravovat více zákaznických účtů, pokud Zákazník zná jejich přístupové údaje.

  XI. Výpadky a omezení

  1. Společnost T-Mobile je oprávněna omezit přístup do Samoobsluhy všem zákazníkům z důvodu technických potíží či plánovaných prací probíhajících na systémech společnosti T-Mobile bez možnosti náhrady.
  2. Nastavit služby nelze ve chvíli, je-li v běhu jiná objednávka zadaná přes Samoobsluhu nebo jiný kanál (například obchod, infolinka).
  3. Přístup do Samoobsluhy a rozsah jejího využití může být omezen zákazníkům, kteří se nacházejí v režimu „odpojení odchozích i příchozích služeb". Možné příčiny odpojení odchozích a příchozích hovorů: i) na vlastní žádost (Tarifní prázdniny), ii) z důvodu neuhrazených vyúčtování, iii) ohlášená ztráta/krádež/zneužití, iv) z důvodu hrubého porušení Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací.

  XII. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti T-Mobile, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti T-Mobile a případné podmínky dalších služeb T-Mobile. Více na stránkách www.t-mobile.cz.
  2. Společnost T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit produkt Samoobsluha, a to jak ve webové podobě, tak jako Aplikaci, nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.t-mobile.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  3. Pokud je v těchto podmínkách uveden T-Mobile, rozumí se tím společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). Slova či termíny s velkým počátečním písmenem, která nejsou výslovně definována v těchto podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací.
  4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 5. 2022.