Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3787 (dále jen „T‑Mobile" nebo „my"), vydává tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady").

Vaše osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu v rámci poskytovaných služeb či jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s vámi, zpracováváme vždy transparentně, korektně a v souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů") v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. K tomu jsme přijali odpovídající zabezpečení, uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou podle lhůt, které nám ukládají příslušné právní předpisy.

Jsme držiteli certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Ten prokazuje, že jsme přijali všechna nezbytná opatření k ochraně informací před neoprávněným přístupem, sladili jsme interní postupy s požadavky normy a plníme legislativní a jiné požadavky. Jako člen skupiny Deutsche Telekom jsme implementovali Závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji v rámci koncernu Deutsche Telekom.

T‑Mobile je při zpracování vašich osobních údajů (dále jen „Údaje") v postavení správce osobních údajů.

Tyto zásady vysvětlují:

 • jaké Údaje zpracováváme,
 • pro jaké účely,
 • kdo může mít přístup k vašim Údajům,
 • kde je uchováváme,
 • na základě jakého právního titulu je zpracováváme,
 • jaká práva podle GDPR vám náleží a jak je můžete uplatnit,
 • jak nás můžete kontaktovat.

Rozsah zpracovávaných Údajů

Osobní údaj je podle GDPR definován jako údaj, na jehož základě je možné určit (identifikovat) konkrétní fyzickou osobu. Jde tedy o údaj, který je spojen s konkrétním člověkem a který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k přímé či nepřímé identifikaci určité fyzické osoby.

Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku, a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě určitého provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

Údaje získáváme od vás, a to v rámci poskytovaných služeb (provozní, lokalizační údaje, údaje z koncového zařízení, cookies a podobné technologie) nebo je můžeme získat od třetí osoby.

Zpracováváme následující kategorie údajů s tím, že rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší podle toho, jaké konkrétní služby u nás využíváte.

T‑Mobile zpracovává následující osobní údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje:
  Vaše jméno a příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa pro zasílání, e- mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo, čísla předložených identifikačních dokladů, jejich druh a stát, který doklad vydal, IČO, DIČ, ID bankovní identity v případě uzavírání účastnické smlouvy pomocí bankovní identity, profily na sociálních sítích, datová schránka (v případě doručování dokumentu).
 • Opis identifikačního dokladu:
  Při uzavření smlouvy vás vždy požádáme o opis vašich údajů, a to tak, že přes šablonu pořídíme kopii konkrétních údajů z vámi předloženého identifikačního dokladu. Nepořizujeme kopie celých dokladů, ale pouze kopie konkrétních údajů z těchto dokladů (tj. opis relevantních údajů na dokladu uvedených). Pokud se stane, že nám z vlastní iniciativy zašlete kopii svého dokladu (i když to nevyžadujeme), např. pro případ prokázání změny vašich Údajů, po ověření budou opětovně uloženy pouze relevantní údaje a doklad jako takový bude v nerelevantních částech anonymizován.
 • Pracovní a kontaktní údaje:
  Sídlo společnosti, kterou zastupujete, pracovní e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Smluvní údaje:
  Obsah uzavřené smlouvy, včetně jejích dodatků, rozsah poskytovaných služeb, typ koncového zařízení a jeho označení, podpis a elektronický podpis.
 • Informace o členech rodiny a rodinných příslušnících:
  Informace o členech rodiny zpracováváme pro účely zařazení do zvýhodněných skupin zákazníků (např. Magenta 1, T‑Mobile Benefit).
 • Fakturační a platební údaje:
  Fakturační adresa, informace o číslech účtu a platební metodě, údaje o přijatých platbách a dlužných částkách, údaje o platební morálce.
 • Informace o využívaných službách / zakoupeném zboží:
  Číslo SIM karty, účastnické telefonní číslo, aktivní tarif, balíčky, doplňkové služby, typ smlouvy, segment zákazníka, doba trvání smlouvy, druh poskytnuté služby, cena za poskytnutou službu, identifikace používaného koncového zařízení.
 • Údaje o využívaném zařízení nezbytném pro řádné a bezpečné poskytování služeb:
  Údaje o typu a stavu zařízení, konfigurace zařízení, bezpečnostní nastavení a aktualizace.
 • Komunikace s námi:
  Informace o komunikaci s námi, zejména naší zákaznickou linkou, e-mailová korespondence a chatboty.
 • Přístupová práva:
  Vaše přístupové údaje k aplikacím a systémům v rámci T‑Mobile (např. přihlašovací údaje, heslo, PIN, PUK).
 • Údaje vašeho operátora:
  V případě, že máte zájem přenést své telefonní číslo do T‑Mobile, zpracováváme vaše ID související s využívanou službou, dobu vázanosti, identifikační a kontaktní údaje a fakturační údaje.
 • Sociodemografická data:
  Věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav.
 • Metadata (provozní a lokalizační údaje):
  Telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas uskutečnění spojení, typ přístupu k internetu, IMEI koncového zařízení, adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa), číslo, název a umístění koncového bodu sítě, údaje o síti.
 • Informace o uděleném marketingovém souhlasu a nastavení přímého marketingu:
  Informace, zda jste udělil/a jeden z marketingových souhlasů a zda máte nastavený přímý marketing.
 • Cookies (cookies a analytické nástroje):
  Více informací ke cookies naleznete v sekci Zpracování cookies.
 • Informace týkající se fyzické bezpečnosti:
  Číslo vaší návštěvnické/přístupové karty, informace o tom, zda se nacházíte v budově s kamerovým záznamem.
 • Kamerové záznamy:
  Na našich prodejnách a v dalších prostorách naší společnosti mohou být umístěny kamerové systémy se záznamem. Tyto prostory jsou vždy viditelně označeny informační cedulí.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé údaje"):

 • Biometrické údaje v rámci služby „eSign":
  Tyto údaje slouží k možnosti podepsat smlouvu na tabletu v prodejních místech a/nebo při přebírání zásilek prostřednictvím našich doručujících společností.

Účel, právní titul a doba zpracování

T‑Mobile zpracovává osobní údaje pro níže uvedené účely zpracování osobních údajů. V přehledové tabulce a dále u uvedených účelů zpracování uvádíme právní titul, na jehož základě Údaje pro daný účel zpracováváme, a dobu zpracování Údajů.

T‑Mobile vaše Údaje zpracovává na základě právních titulů: plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněného zájmu. T‑Mobile je rovněž oprávněn zpracovávat vaše Údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlasu se zpracováním osobních údajů se věnuje samostatná část těchto Zásad s názvem Souhlas se zpracováním osobních údajů

V T‑Mobile zpracováváme Údaje pro následující účely:

 • Poskytovaní produktů a služeb T‑Mobile:

Poskytovaná služba Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Telekomunikační služby (mobilní/fixní, telefonní služby a internet, IPTV) Poskytování služeb elektronických komunikací, ICT služeb, včetně jejich vyúčtování, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb. Identifikační a kontaktní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo identifikačního dokladu. Fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách /zakoupeném zboží, komunikace s námi, metadata, cookies, provozně lokalizační údaje, podpis, elektronický podpis nebo e-sign. V případě služby internetového připojení rovněž číslo připojení, IP/MAC adresy a údaje o zařízení využívaném na připojení a počet přenesených jednotek. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Elektronické uzavření smluvního vztahu prostřednictvím bankovní identity Elektronické uzavření smluvního vztahu prostřednictvím bankovní identity (v případě nových zákazníků). Bankovní identita, a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 09513817, předává do T‑Mobile následující Údaje: ID uživatele (Bank ID), jméno a příjmení, tituly, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu, datum narození, rodné číslo, doklad (údaje z dokladu totožnosti – číslo dokladu, platnost). Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Prodej a pronájem koncových zařízení včetně jejich doručení Prodej a pronájem koncových zařízení včetně jejich doručení. Identifikační a kontaktní údaje, fakturační a platební údaje, informace o zakoupeném zařízení /pronajatém zařízení, údaje o využívaném zařízení nezbytné pro řádné a bezpečné zajištění služby. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby, včetně jejího vyúčtování a případného reklamačního řízení.
Pojištění koncových zařízení Pojištění koncových zařízení. Identifikační a kontaktní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, číslo identifikačního dokladu, identifikaceposkytované služby. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Zveřejnění telefonního čísla v telefonním seznamu Zveřejnění telefonního čísla v telefonním seznamu. Titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Souhlas subjektu údajů. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem nebo do doby uplatnění námitky proti využívání služby.
Aplikační obchod AURA Využívání aplikace AURA. Údaje o pohlaví a věkovém segmentu, pokud tyto údaje zákazník poskytne. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Souhlas subjektu údajů. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
T‑Mobile aplikace (OneApp) Využívání aplikace One App. ID uživatele aplikace, služby v aplikaci (typ služby, název tarifu, spotřeba v rámci dané služby), informace o zařízení, na kterém uživatel aplikaci využívá (ID zařízení, model zařízení, jazyk zařízení), typ připojení k síti v době používání aplikace (mobilní síť, název Wi-Fi), informace o používání aplikace (datum a čas, navštívené obrazovky, kliknutí na tlačítka v aplikaci apod.), šifrované ID. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a uživatelem aplikace. Po dobu 60 dnů pro zajištění informací o používání aplikace.
Wi-FiManager Nastavení služby: heslo, jméno Wi-Fisítě a připojení jednotlivých zařízení. Údaje potřebné pro správu zařízení pro-střednictvím aplikace a umožňující změnu nastavení za účelem optimálního a bezpeč-ného užívání služeb (údaje připojeného zařízení, jejich aktivní nastavení, včetně aktualizace, nastavení Wi-Fisítě). Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu 14 dnů. V případě servisního zásahu po dobu možnosti uplatnění reklamace, tj. po dobu 3 měsíců.
 • Audiovizuální služby

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Televizní služba MAGENTA TV, MAGENTA TV SAT, MAGENTA TV hrazená platební kartou Poskytování televizní služby.

Zabezpečení služby.

Zobrazování obsahu.
Poskytování televizní služby:
Identifikační a kontaktní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo identifikačního dokladu. Fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách /zakoupeném zboží, komunikace s námi, metadata, cookies, podpis, elektronický podpis nebo e-sign.

Zabezpečení služby:
Údaje o používaném zařízení a jeho nastavení, informace o využívaných zařízení ve vlastnictví zákazníka (např. telefon, tablet a smart TV), na němž přistupuje k TV službě.

Zobrazování obsahu:
Zobrazení obsahu: T-Mobile je oprávněn zobrazovat na základě poskytované služby obecné doporučení (např. nejsledovanější filmy a seriály v České republice). V rámci tohoto doporučení nedochází ke zpracování konkrétních osobních údajů zákazníka.
Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Voyo

T‑Mobile jakožto samostatný správce
Registrace do služby Voyo

Poskytování služby Voyo (včetně vyúčtování).
Registrace do služby Voyo:
přihlašovací údaje k nosné televizní službě: TV ID (jedinečný identifikátor přidělený danému uživateli služby Voyo), ID zákazníka (jedinečný identifikátor přiřazený uživateli v interním systému T‑Mobile Siebel), informace o aktivované variantě služby Voyo (Voyo start nebo Voyo plná verze), údaj o udělení souhlasu s podmínkami služby Voyo a údaj o udělení marketingového souhlasu TV NOVA.

Poskytování služby Voyo:
informace o aktivované variantě služby Voyo (Voyo start nebo Voyo plná verze), doba, po kterou je služba Voyo start předplacena a v případě Voyo start dále zpracováváme informaci o počtu zhlédnutých titulů v rámci jednoho zúčtovacího období.

T‑Mobile předává jakožto samostatný správce v souvislosti s registrací do služby Voyo a poskytování služby Voyo následující Údaje TV NOVA, s.r.o.: TV ID (jedinečný identifikátor přidělený danému uživateli služby Voyo), e-mail uživatele, pokud jej má T‑Mobile u uživatele k dispozici, tenantID (identifikátor sloužící k určení země vstupu, aby bylo možné určit, zda se jedná o uživatele služby voyo.cz), ID zákazníka (jedinečný identifikátor přiřazený uživateli v interním systému T‑Mobile Siebel), informaci o aktivované variantě Služby Voyo (Voyo start nebo Voyo plná verze), údaj o udělení souhlasu s podmínkami služby Voyo, údaj o udělení marketingového souhlasu TV NOVA.

Ve chvíli přijetí požadavku zákazníka na ukončení služby Voyo T‑Mobile předává smluvnímu partnerovi ID zákazníka (jedinečný identifikátor přiřazený uživateli v interním systému T‑Mobile Siebel), informaci o deaktivované variantě služby Voyo (Voyo start nebo Voyo plná verze) a informaci o ukončení služby včetně data, k němuž má být služba Voyo ukončena. Pokud zákazník zároveň spolu s požadavkem na ukončení služby Voyo požaduje změnu varianty služby, pak T‑Mobile předává smluvnímu partnerovi i informaci o požadavku na novou aktivaci služby (Voyo start nebo Voyo plná verze) a to včetně data, k němuž má být tato služba aktivována.
Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Voyo

T‑Mobile jakožto zpracovatel společnosti TV Nova, s.r.o.
Registrace a přihlášení uživatelů do služby Voyo prostřednictvím T‑Mobile (včetně zajištění technického rozhraní pro přihlášení uživatelů do služby Voyo přes T‑Mobile).

Zajištění sběru marketingových souhlasů TV NOVA a zaslání informace o udělených marketingových souhlasech TV Nova. Řešení reklamací (řešení stížností a podnětů).
Registrace uživatelů do služby Voyo:
Údaje o činnosti uživatelů souvisejících s jejich registrací. V případě úspěšného loginu T‑Mobile poskytne TV NOVA token pro přihlášení uživatele, který je následně v aplikaci Voyo přihlášen. V případě neúspěšného loginu je uživateli zobrazen errorový stav a k přihlášení uživatele nedojde. Dále T‑Mobile zpracovává pro TV NOVA informaci o zasílání e-mailu a SMS potvrzujícího zpřístupnění služby Voyo uživateli a údaje o zasílání SMS potvrzující jeho registraci do služby Voyo (potvrzení o registraci služby Voyo).

Zajištění sběru marketingových souhlasů TV NOVA a zasílání informace o udělených marketingových souhlasech:
zajištění možnosti udělit marketingový souhlas, informace o uděleném marketingovém souhlasu ve formě záznamu ANO či NE (udělení marketingového souhlasu/neudělení marketingového souhlasu).

Řešení reklamací:
e-mailová adresa uživatele služby Voyo, ID uživatele a případně další nezbytné identifikační a kontaktní údaje uživatele Služby Voyo nezbytné pro zpracování reklamace.
Plnění smlouvy mezi T‑Mobile a společností TV Nova, s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 458 00 456. T‑Mobile jakožto zpracovatel uzavírá s TV NOVA odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů TV NOVA jsou uvedeny zde: https://tv.nova.cz/gdpr. Registrace uživatelů do služby Voyo: po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněného zájmu T‑Mobile.

Zajištění sběru marketingových souhlasů TV NOVA a zasílání informace o udělených marketingových souhlasech: T‑Mobile uchovává o udělených marketingových souhlasech logy od okamžiku udělení daného marketingového souhlasu do ukončení nosné televizní služby u uživatele a 1 rok po jejím ukončení.

Řešení reklamací: Po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby, včetně jejího vyúčtování a případného reklamačního řízení.
HBO Max Poskytování služby HBO. Údaje o poskytované službě a e-mailová adresa. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
 • Další činnosti spojené s poskytováním produktů a služeb T‑Mobile:

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Zajištění propojení a přístupu k síti, vzájemné vyúčtování Výměna informací mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení, přístupu k síti a vzájemného vyúčtování podle oborových standardů. Metadata. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby, včetně jejího vyúčtování a případného reklamačního řízení.
Zajištění kvality, bezpečnosti a optimalizace sítě/služeb, identifikace zneužívání sítě a služeb Zajištění, aby sítě elektronických komunikací a poskytované služby byly poskytovány v odpovídající kvalitě, eliminace rizik spojených například s kybernetickou hrozbou, detekce spamu, malwaru, identifikace subjektů porušujících a zneužívajících služeb, vývoj nových služeb a optimalizace stávajících služeb s ohledem na vývoj trhu. Identifikační a kontaktní údaje, fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách/zakoupeném/pronajímaném zboží, komunikace s námi a metadata. Plnění právní povinnosti. Po dobu plynoucí z příslušných právních předpisů.
Zabezpečení koncových zařízení a funkčnosti služeb Zajištění zabezpečení koncových zařízení a zajištění funkčnosti služeb. Identifikační a kontaktní údaje, informace o poskytované službě/zboží (např. set-top-box, router apod.), údaj o typu zařízení, stavu zařízení, konfigurace zařízení, bezpečnostní nastavení a aktualizace. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem. V případě provozních, lokalizačních a konfiguračních a bezpečnostních dat po dobu 2 měsíců.
Zákaznická administrativa Vedení záznamů o zákazníkovi a jím využívaných službách. Identifikační a kontaktní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo identifikačního dokladu. Fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách /zakoupeném zboží, komunikace s námi, metadata, cookies, podpis (podpis nebo elektronický podpis nebo e-sign). V případě služby internetového připojení rovněž číslo připojení, IP/MAC adresy a údaje o zařízení využívaném na připojení a počet přenesených jednotek. Údaj o nastavení přímého marketingu a marketingových souhlasů. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem. Plnění právní povinnosti. Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Identifikace a autorizace zákazníka Zajištění identifikace a autorizace zákazníka. Identifikační údaje. Oprávněný zájem T‑Mobile. Po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Registrace a ověření totožnosti zákazníka Zajištění registrace a ověření totožnosti zákazníka. Identifikační a kontaktní údaje zákazníka. Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem.
Plnění právní povinnosti (Zákon o elektronických komunikacích).
Po celou dobu trvání smluvního vztahu.
Dostupnost pokrytí Žádosti a informace od zákazníků (zpětná vazba a návrhy od zákazníků). Identifikační a kontaktní údaje zákazníka. Plnění právní povinnosti.
Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem.
Oprávněný zájem T‑Mobile.
Po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile. V případě, že nedojde k uzavření smluvního vztahu, k výmazu dochází do 10 dnů.
Ověřování bonity (skóring) Ověřování bonity (předcházení škodám).
Podrobné informace naleznete v části Ověřování bonity.
Identifikační a kontaktní údaje, fakturační a platební údaje a informace o využívaných službách/zakoupeném/pronajímaném zboží a nedoplatky u jiných poskytovatelů elektronických komunikačních sítí. Oprávněný zájem T‑Mobile. Po dobu trvání smluvního vztahu.
Elektronický podpis E-sign (elektronický podpis) smluvní dokumentace. Údaje spojené s digitalizovaným podpisem (křivky pro prokázání pravosti podpisu smluvního dokumentu). Oprávněný zájem T‑Mobile. Po dobu trvání smluvního vztahu.
Zařazení do skupiny Magenta 1 Poskytnutí zvýhodněných služeb rodinným příslušníkům a dalším osobám zákazníka. Údaje spojené s poskytnutím zvýhodněných služeb rodinným příslušníkům a dalším osobám zákazníka. Souhlas účastníka. Po dobu trvání zvýhodněné služby.
Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Vedení sporu či řízení před správním orgánem, soudem nebo jinou k tomu určenou institucí. Identifikační a kontaktní údaje, fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách/zakoupeném/pronajímaném zboží, informace dokladující vyúčtování služby (podrobný výpis), další informace související s konkrétním případem. Oprávněný zájem T‑Mobile. Po dobu trvání promlčecí lhůty, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení (typicky ne déle než 16 let po ukončení smluvního vztahu).
Plnění právních povinností Plnění právních povinností T‑Mobile (povinnosti poskytovatele služeb elektronických komunikací ohledně uchování údajů vznikajících v rámci poskytovaných služeb, např. za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů). Rozsah zpracovávaných Údajů vyplývá z platných právních předpisů. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé kategorie Údajů uvedeny pouze informativně.
Identifikační údaje a metadata.
Plnění právních předpisů. Po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.
Tísňové volání Zajištění volání na linky tísňového volání. Identifikační údaje, metadata. Plnění právní povinnosti. Po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.
Daně a účetnictví Plnění povinnosti vyplývající z daňových předpisů (např. daňový doklad). Rozsah zpracovávaných Údajů vyplývá z platných právních předpisů. Plnění právní povinnosti. Po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.
Platba za poskytnuté služby Zajištění platby za poskytnuté služby. Identifikační údaje a údaje vztahující se k provedené finanční transakci za využívané služby. Plnění právní povinnosti.
Plnění smlouvy uzavřené mezi T‑Mobile a účastníkem.
Oprávněný zájem T‑Mobile.
Po dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Nahrávání hovorů na zákaznické lince/Značkových prodejnách Zajištění služeb zákazníkům: uplatňování práv a požadavků zákazníků,vyhodnocování poskytovaných služeb, evidování reklamací zboží a služeb. Nahrávky hovorů (záznam hlasového projevu), přepisy hovorů. Oprávněný zájem T‑Mobile. Nahrávky hovorů jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Přepisy hovorů jsou uchovávány po dobu 2 let.
Přenos telefonního čísla od jiného operátora Zajištění přenosu telefonního čísla. Identifikační a kontaktní údaje, údaj o vázanosti u jiného operátora. Souhlas účastníka.
Plnění právní povinnosti.
Po celou dobu trvání smluvního vztahu s účastníkem. V případě, že nedojde k dokončení přenosu telefonního čísla od jiného operátora, T‑Mobile zpracovává osobní údaje po dobu svých oprávněných zájmů a následně dojde k automatickému výmazu.
Zpřístupnění informací z podrobného výpisu Zpřístupnění informací z podrobného výpisu u služby prepaid v rámci vyúčtování účastníkovi. Informace v Podrobném výpisu v rámci vyúčtování účastníkovi, který s T‑Mobile uzavřel smlouvu. Plnění právní povinnosti.
Plnění smlouvy.
2 měsíce (tj. dvě období zpětně).
Evidence žádostí (výkon práv) podle GDPR Evidování a vyřízení žádostí subjektů údajů (výkon práv) podle GDPR. Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození a/nebo rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, zákaznické číslo, číslo zákaznické smlouvy, žádost o výkon práva podle GDPR, informace o vyřízení žádosti, komunikace se subjektem údajů za účelem vyřízení žádosti subjektu údajů. Oprávněný zájem T‑Mobile. Po dobu vyřízení žádosti subjektu údajů a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.
Vrácení bezdůvodného obohacení Zpracování Údajů za účelem vrácení bezdůvodného obohacení (např. přeplatky na základě vašich úhrad za naše služby nebo zařízení, které jste nám zaslali po ukončení smluvního vztahu). Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, IČO, DIČ, informace o poskytovaných službách, informace o provedených platbách, číslo účtu. Plnění právní povinnosti (na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Oprávněný zájem T‑Mobile.
Po dobu trvání bezdůvodného obohacení na naší straně nebo do doby účetního vypořádání bezdůvodného obohacení.
Vyšetřování podvodného jednání Zpracování za účelem vyšetřování podvodného jednání. Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a/nebo rodné číslo, číslo dokladu (občanský průkaz /pas), IČO, DIČ, adresa, číslo zákaznického účtu.

Další údaje: status studenta nebo seniora či jiné kvalifikace pro získání speciální zvýhodněné nabídky, autentifikační údaje, číslo bankovního účtu.

Údaje o využívaných službách: telefonní číslo, telefonní čísla, na která jste volali, posílali zprávy, čas a doba trvání hovoru, lokalizační údaje, údaje o zařízení (model HW, verze operačního systému, IMEI), množství využitých dat.

Údaje o využití internetových služeb: množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, navštívené stránky v rozsahu první domény, kdy je tento údaj nezbytný k přenosu vyúčtování dané služby).

Informace o provedených platbách.

Komunikace s námi včetně záznamů telefonních hovorů se zákaznickým centrem, prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a chatbota.

Informace o zastupující osobě při podpisu smlouvy: jméno, příjmení, titul, datum narození a/nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo pasu, telefonní číslo, e-mailová adresa, právní titul zastoupení.

Kopie a skeny dokumentů: smlouva, zakázkový list, předávací protokol, kopie vystavených vyúčtování.

Logy užívání, sítě aplikací, služeb a produktů.

Kamerové záznamy.

V případě podání podnětu oprávněným orgánům rovněž kopie komunikace s těmito orgány a kopie rozhodnutí těchto orgánů.
Oprávněný zájem T‑Mobile. Po dobu 6 měsíců od vzniku uvedených Údajů či po dobu probíhajícího vyšetřování v případě předání podnětu Policii České republiky a poté po uzavření tohoto podnětu.
 • Zabezpečení budov a objektů T‑Mobile:

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Evidence návštěv Evidování vstupujících návštěv do budov a objektů T‑Mobile. Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, číslo přidělené návštěvní karty, jméno a příjmení navštíveného zaměstnance T‑Mobile. Oprávněný zájem T‑Mobile. Po dobu 12 měsíců a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile (např. po dobu řešení případného sporu, stížnosti).
Omezení vstupu fyzických osob Omezení vstupu fyzických osob, které navštívily rizikové destinace v souvislosti s přenosem onemocnění. Identifikační údaje. Oprávněný zájem T‑Mobile.
Ochrana života a zdraví zaměstnanců a dalších osob.
Dle individuálního posouzení případu (max. 6 měsíců).
Kamerové záznamy Účel zpracování osobních údajů spočívá v: ochraně majetku, ochraně zdraví a života osob, které se pohybují v prostorách T‑Mobile, ochraně práv a právem chráněných zájmů, zajištění uplatňování práv a požadavků subjektů údajů: v případných řízeních, podnětech a stížnostech, evidování pohybu v monitorovaném prostoru, identifikaci pachatelů trestné činnosti, zajištění záznamu jako důkazu (o zneužívání služby, o ochraně života a zdraví, o poškozování majetku), evidence počtu osob v monitorovaném prostoru a evidence vstupu do monitorovaného prostoru. Kamerový záznam: videozáznam nebo fotografie, resp. obrázkové snímky a videosekvence v prostorách a objektech TMCZ, kde dochází k pořizování kamerového systému (podobizna subjektu údajů).
Označení monitorovaného prostoru.
Aktivita realizovaná v monitorovaném prostoru.
Datum: pořízení kamerového záznamu.
Čas: pořízení kamerového záznamu.
Oprávněný zájem T‑Mobile. Prodejny: kamerové záznamy jsou uchovávány 3 měsíce (důvod uzavření smluvního vztahu v případě podvodného jednání).
Obecné zóny, chodby, turnikety, prostor recepce: 1 měsíc.
Magenta Experience Center: kamerové záznamy jsou uchovávány 3 měsíce.
 • Filantropie a dobročinná činnost:

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Filantropie a dobročinná činnost (např. Nadace VIA, ADRA o.p.s., Nedoklubko z.s.). Dobročinná činnost. Jméno, příjmení dárce a obdarovaného, název filantropické aktivity, datum a čas aktivity. Plnění smlouvy.
V případě poskytnutí věcného daru plnění právních povinností (daňové předpisy).
Doba zpracování je pro účely evidence 10 let a pro účely plnění povinností aktuální rok a následně 10 let.
 • Zpracování ve veřejném zájmu:

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Varovný systém Monitoring místa přihlášení koncového zařízení v síti T‑Mobile v čase mimořádné události pro účely veřejného zájmu (v případech živelní pohromy: povodně, požáru velkého rozsahu, zemětřesení atd., průmyslové havárie nebo teroristického útoku).
Monitoring registrace koncového uživatele jako hosta v síti T‑Mobile a následné zaslání informací (upozornění) účastníkovi (např. povinnost úhrady za využívání vymezených úseků dálnic – v případě cizinců).
Identifikace telefonního čísla, lokalizace zařízení využívajícího předmětné telefonní číslo. Veřejný zájem a ochrana života i zdraví. Doba uchování informací o zaslané zprávě je 90 dnů ode dne zaslané předmětné SMS.
Notifikační systém Monitoring registrace koncového uživatele jako hosta v síti T‑Mobile a následné zaslání informací (upozornění) účastníkovi (např. povinnost úhrady za využívání vymezených úseků dálnic – v případě cizinců). Identifikace telefonního čísla, lokalizace zařízení využívajícího předmětné telefonní číslo. Veřejný zájem a ochrana života i zdraví. Doba uchování předmětných informací o zaslané zprávě je 30 dnů ode dne zaslání předmětné SMS.
 • Soutěže a eventy

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Organizace a vyhodnocení soutěží Organizace soutěže, její vyhodnocení a evidence soutěže, transparentnost průběhu soutěže. V případě zveřejnění výherců v rámci soutěže je rovněž účelem zpracování zveřejnění výherců soutěže. Identifikační a kontaktní údaje soutěžícího: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, odpovědi v soutěži a komunikace v průběhu soutěže.
V případě zveřejnění soutěže mohou být pořizovány audiovizuální záznamy (nahrávky hovorů, video) a fotografie, které mohou být zveřejněny na webových stránkách T‑Mobile a na profilech sociálních sítí T‑Mobile.
Plnění smlouvy.

Oprávněný zájem T‑Mobile.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě zveřejnění konkrétních výherců).
Doba uchování je pro účely evidence soutěže 12 měsíců po jejím ukončení, pokud pravidla konkrétní soutěže nestanoví dobu jinou.

V případě zveřejnění výherců soutěží je maximální doba 5 let. Konkrétní podmínky stanoví pravidla dané soutěže, ve kterých může být ujednáno jinak.
Záznamy z eventů a akcí Pořádaní eventů/akcí a pořizování obrazových záznamů z eventů a akcí (monitoring proběhlého eventu/akce za účelem propagace T‑Mobile, firemní kultury a budování pro-zákaznického vztahu). Název eventu/akce, téma eventu/akce, datum a čas konání, obrazové záznamy účastníků. Oprávněný zájem T‑Mobile. Dle druhu akce maximálně po dobu 2 let od ukončení eventu a/nebo akce.

Konkrétní podmínky stanoví pravidla dané akce, ve kterých může být ujednáno jinak.
 • Externí akce a eventy

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Externí akce pro smluvní partnery T‑Mobile Externí akce a pořizování obrazových záznamů z těchto akcí (monitoring proběhlé akce za účelem propagace T‑Mobile, firemní kultury a budování pro-zákaznického vztahu). Název akce, téma akce, datum a čas konání, obrazové záznamy účastníků. Oprávněný zájem T‑Mobile. Dle druhu externí akce pro smluvní partnery T‑Mobile (maximálně po dobu 2 let).

Konkrétní podmínky stanoví pravidla dané akce, ve kterých může být ujednáno jinak.
 • Průzkumy

Činnost Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Průzkumy vaší spokojenosti Průzkumy zákaznické spokojenosti za účelem zvyšování kvality a splnění očekávání zákazníků s cílem neustálého vylepšování poskytovaných služeb. Identifikační a kontaktní údaje: –jméno a příjmení, – telefonní číslo, – e-mailová adresa, –adresa, –kontaktní role a jazykové nastavení. Identifikace zákazníka: – ID účastnické smlouvy, –zákaznické ID, – ID fakturační skupiny, – ID skupiny služeb, – ID požadavku zákazníka, – ID interakce se zákazníkem, – ID záznamu komunikace. Zákaznické údaje: – datum a čas kontaktu, – kontaktní kanál, – zákaznická cesta (spokojenost), – kontaktní důvody. Údaje o segmentu: – značka, rezidenční/firemní segment, – segment trhu, –věková kategorie. Využívané produkty a služby: – produkty a služby užívané zákazníky, – využívané technologie (např. optické a pevné připojení), – útrata a vyúčtování. Ostatní osobní údaje o zákaznících: – jedná se o osobní údaje ozákaznících, které jsou nezbytné pro zajištění lepší komunikace se zákazníkem a následnou analýzu, – způsob doručování, – typ nákupu, – doba trvání smlouvy, – způsob vyúčtování, – délka komunikace se zákazníkem, – využitá kontaktní místa, – typ zařízení. Oprávněný zájem T‑Mobile.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází rovněž k profilování v souvislosti se službami, které využíváte.
K anonymizaci dochází po 6 měsících od provedení průzkumu.
Průzkumy zákaznické spokojenosti TRIM (Trim B2C) Průzkumy zákaznické spokojenosti TRIM za účelem zvyšování kvality a splnění očekávání zákazníků s cílem neustálého vylepšování poskytovaných služeb. Telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka (na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a předáním do T‑Mobile předává smluvní partner telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka).

V případě neudělení souhlasu s předáním dochází pouze k obecné analýze z dotazníků bez osobních údajů zákazníků T‑Mobile.
Oprávněný zájem T‑Mobile.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází rovněž k profilování v souvislosti se službami, které využíváte.
K anonymizaci dochází po 6 měsících od provedení průzkumu.
Kvalitativní a kvantitativní průzkumy Průzkumy za účelem zjišťování názorů, preferencí, očekávání zákazníků, zjišťování zpětných vazeb s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných produktů a služeb. Telefonní číslo a e-mailová adresa.
T‑Mobile spolupracuje v rámci provádění kvalitativních a kvantitativních průzkumů se smluvními partnery.
Oprávněný zájem T‑Mobile.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dochází rovněž k profilování v souvislosti se službami, které využíváte.
K anonymizaci dochází po 6 měsících po provedení kvalitativního a kvantitativního průzkumu.
 • Anonymizované a agregované analýzy T‑Mobile

V T‑Mobile zpracováváme osobní údaje vás, coby uživatelů naší mobilní sítě, tak, jak nám dovoluje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se o údaje, které vznikají při jejím provozu. Toto zpracování má za cíl poskytnout agregované informace o časové a prostorové mobilitě skupin obyvatel. Výstupem zpracování budou statistické informace o mobilitě skupin obyvatel v čase a prostoru.

Tato data pocházejí z naší mobilní sítě a obsahují pseudonymizované ID uživatele, případně kategorii věku, pohlaví osoby, na kterou je SIM karta registrovaná. Dále data obsahují časovou značku, informaci o typu mobilního zařízení a informaci o poloze vztaženou k obsluhujícímu vysílači. Jedná se o vstupní data, která jsou v rámci prováděné analýzy zcela anonymizovaná.

Proč vlastně tato data zpracováváme? Účelem je získat informace o využívání naší mobilní sítě. Víme pak, jestli máme někde mezery a kde se nám naopak daří dobře. Následně pak můžeme vaši zákaznickou zkušenost zvýšit na maximum. Z těchto dat pak zpracováváme anonymizované a agregované analýzy, které neobsahují osobní údaje vás, našich zákazníků.

T‑Mobile využívá provedené anonymizované a agregované analýzy (tj. již zcela bez vašich osobních údajů) rovněž pro sekundární účely. Hodí se především v oblastech plánování dopravy, cestovního ruchu nebo pro statistické účely. Mohou vám významně pomoci v každodenním životě, například ve službách, územním rozvoji nebo v rozvoji infrastruktury.


Poskytovaná služba Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Anonymizované a agregované analýzy Informace o využívání mobilní sítě pro účely agregovaných anonymizovaných analýz. Před vytvořením agregované a anonymizované analýzy jsou zpracovávány: pseudonymizované ID uživatele, kategorie věku, pohlaví fyzické osoby, na kterou je SIM karta registrována, časová značka, informace o typu mobilního zařízení a informace o poloze vztažené k obsluhujícímu vysílači. Oprávněný zájem T‑Mobile. Po zpracování výsledné agregované a anonymizované analýzy nedochází ke zpracování Údajů za tímto účelem.
 • Marketing

V rámci marketingové nabídky se snažíme o to, abychom vám nabízeli to, co by vás mohlo zajímat. T‑Mobile vás oslovuje s marketingovou nabídkou pouze v případě, že máte nastavený tzv. přímý marketing nebo jste udělil/a jeden z marketingových souhlasů. Jaký je rozdíl mezi oslovováním v souvislosti s přímým marketingem na základě oprávněného zájmu T‑Mobile a marketingovými souhlasy, se můžete dozvědět na níže uvedených řádcích. V této části vám nejprve vysvětlíme, co je přímý marketing. V části Souhlas se zpracováním osobních údajů se v podčásti Marketingové souhlasy dozvíte, jaké marketingové souhlasy můžete udělit, pokud budete mít zájem o cílenější marketingovou nabídku.

Přímý marketing na základě oprávněného zájmu T‑Mobile

Na základě přímého marketingu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat nabídky našich produktů a služeb. Chceme vás tak zkrátka informovat, co je u nás nového a co připravujeme zajímavého.

Pokud máte o novinky od nás zájem, můžete si také vybrat formu, jak od nás chcete tyto informace dostávat. Záleží pouze na vás, jestli chcete, abychom vám spíše zavolali, poslali e-mail nebo SMS. Zákazník má možnost rovněž být oslovován na základě přímého marketingu prostřednictvím TV aplikace v rámci poskytované televizní služby.

Ne všechno ale zvládáme sami. K pomoci proto také využíváme zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi (například call centrum, které nabízí služby T-Mobile), s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

Pokud si nepřejete dostávat naši nabídku na základě přímého marketingu, můžete ji jednoduše odmítnout (námitka proti zpracování). Můžete tak učinit přímo u dané nabídky, a to kliknutím na odkaz uvedený v dané nabídce, nebo v Můj T Mobile (na webu i v aplikaci) a odškrtnutím políček k přímému marketingu, čímž nastavíte jednotlivé formy, kterými vás můžeme takto oslovovat (e-mail, SMS, volání, TV aplikace). Dále můžete námitku uplatnit pomocí tohoto odkazu: Kontaktní formulář pro zákazníky, telefonicky v zákaznickém centru T-Mobile a rovněž na prodejně T-Mobile. Jakmile nám dáte vědět, že už si nepřejete zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, tj. nepřejete si dostávat naše nabídky, ukončíme tento proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a administrativní možnosti dovolí. , telefonicky v zákaznickém centru T‑Mobile a rovněž na prodejně T‑Mobile. Jakmile nám dáte vědět, že už si nepřejete zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, tj. nepřejete si dostávat naše nabídky, ukončíme tento proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a administrativní možnosti dovolí.

V případě přímého marketingu v rámci televizní služby T-Mobile může zákazník uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů proti zpracování osobních údajů na základě přímého marketingu ve webové verzi Můj T-Mobile či aplikaci Můj T-Mobile (s výjimkou MAGENTA TV hrazené platební kartou).

V případě, že podáte námitku proti zpracování osobních údajů na základě přímého marketingu a znovu se rozhodnete nastavit, že si přejete dostávat marketingová sdělení na základě přímého marketingu, bude vaše nové nastavení považováno ze strany T Mobile za souhlas. To platí samozřejmě pro všechny kanály, které si můžete zvolit pro oslovení (například zvolíte, že si přejete nově pouze kanál oslovování SMS/MMS – v takovém případě vás nově budeme moct s přímým marketingem oslovovat posláním SMS/MMS, ale už v režimu souhlasu se zpracováním osobních údajů).

Poskytovaná služba Účel zpracování Rozsah údajů Právní titul Doba zpracování
Přímý marketing Marketingová nabídka (zasílání novinek) na základě přímého marketingu. Identifikační a kontaktní údaje, fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách / zakoupeném zboží, sociodemografická data, komunikace s námi vztahující se k poskytované službě / poskytovaným službám. Oprávněný zájem T‑Mobile. Maximálně po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy u postpaid zákazníků (V případě prepaid, tj. předplacené karty, maximálně po dobu 3 měsíců od ukončení služby.) nebo do doby podání námitky proti zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Marketingové souhlasy

Úvod k marketingovým souhlasům

V rámci marketingového oslovování zákazníků se snažíme o to, aby pro vás byly naše nabídky co nejzajímavější. Proto máte možnost vyjádřit souhlas jen s tím, o co máte skutečně zájem. Z tohoto důvodu máme celkově tři marketingové souhlasy, které mají odlišný obsah, a vy se tak můžete rozhodnout, k čemu nám souhlas chcete udělit, tj. o co máte skutečně zájem

T‑Mobile chce rovněž co nejvíce poznat a budovat bližší vztah se zákazníky, proto pokud nám k tomu poskytnete souhlas, budeme vám nejen přát k vašim narozeninám, ale rovněž vám dámedárek, který by vám mohl udělat radost.

Proč potřebujeme váš souhlas?

Vždy máte právo volby, zda nám marketingové souhlasy udělíte či ne. Je to zkrátka jen na vás. Uzavíráte-li s námi účastnickou smlouvu, zeptáme se vás hned na začátku, zda máte zájem nám souhlas udělit. Souhlas máte možnost udělit rovněž elektronickou cestou, pokud je to pro vás jednodušší. V takovém případě dáváte svou volbu najevo zaškrtnutím políčka k tomu určeného,a to v aplikaci Můj T‑Mobile, v části Nastavení souhlasů, v aplikaci nebo na našem webu. A proč vůbec váš souhlas potřebujeme? Právní důvod je zakotven v článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. souhlas se zpracováním osobních údajů.

Můžete nám poskytnout tyto marketingové souhlasy:

 • Souhlas s marketingem třetích stran (zde)

 • Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T‑Mobile (zde)

 • Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T‑Mobile a marketing třetích stran (zde)

Základní přehled o tom, jaký je rozdíl mezi těmito třemi marketingovými souhlasy, najdete v této tabulce. Celé znění každého souhlasu je uvedeno v odkazech výše. Stačí vždy kliknout u daného souhlasu na „zde".

V níže uvedené tabulce naleznete u každého ze tří marketingových souhlasů shrnutí účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných údajů a dobu zpracování, pokud nám daný souhlas udělíte.

Název marketingového souhlasu Účel zpracování Rozsah údajů Doba zpracování
Souhlas s marketingem třetích stran Nabídka produktů a služeb našich obchodních partnerů, které by se vám mohly hodit (a to včetně profilování na základě zpracovávaných osobních údajů). Vaše osobní údaje zůstávají stále u nás, nepředáváme je obchodnímu partnerovi, jehož nabídku vám zprostředkujeme. – jméno a příjmení;
– e-mailová adresa, telefonní číslo;
– adresa, fakturační a platební údaje;
– informace o využívaných službách a zařízeních, sociodemografická data;
– komunikace s námi;
– metadata
– cookies.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu dvou let od ukončení smluvního vztahu nebo do doby odvolání vašeho souhlasu.
Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T‑Mobile Nabídka produktů a služeb podle toho, jak a kde využíváte naše služby, s cílem přizpůsobit nabídku na míru. – provozní a lokalizační údaje;
– jméno a příjmení;
– e-mailová adresa;
– telefonní číslo;
– adresa;
– informace o používaném zařízení;
– informace o segmentaci zákazníka do zákaznické skupiny (například podle preference využívání určité služby);
– fakturační a platební údaje;
– informace o využívaných službách;
– sociodemografická data;
– komunikace s námi;
– metadata
– cookies.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání našich produktů a služeb a následně po dobu šesti měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.
Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T‑Mobile a marketing třetích stran Nabídka produktů a služeb našich obchodních partnerů podle toho, jak a kde využíváte ty naše, s cílem přizpůsobit nabídku na míru. Vaše osobní údaje zůstávají stále u nás, nepředáváme je obchodnímu partnerovi, jehož nabídku vám zprostředkujeme. – provozní a lokalizační údaje;
– jméno a příjmení;
– e-mailová adresa;
– telefonní číslo;
– adresa;
– informace o používaném zařízení;
– informace o segmentaci zákazníka do zákaznické skupiny (například podle preference využívání určité služby);
– fakturační a platební údaje;
– informace o využívaných službách;
– sociodemografická data;
– komunikace s námi;
– metadata
– cookies.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání našich produktů a služeb a následně po dobu šesti měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.

Využití anonymizované analýzy

Protože chceme být stále užitečnější a chceme vám život především usnadňovat, vaše osobní údaje a jejich analýza (využívání dat pro vypracování anonymizovaných a agregovaných analýz) nám umožní rozvíjet naše služby tak, aby pro vás byly opravdu užitečné. Mohou se ale také hodit pro veřejnoprávní účely, jako je plánování dopravy, parkování atp.

Jakou formou vás oslovíme?

Pokud nám udělíte jeden nebo třeba všechny tři marketingové souhlasy, můžeme vás s nabídkou kontaktovat telefonicky, SMS nebo na vaši e-mailovou adresu.

S kým spolupracujeme?

Ne všechno zvládáme sami. K pomoci proto využíváme rovněž zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi, s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jak můžete spravovat udělené marketingové souhlasy?

Přehled udělených souhlasů naleznete v aplikaci Můj T‑Mobile, kde můžete souhlasy dále spravovat. Souhlas můžete taktéž kdykoliv odvolat nebo znovu udělit telefonicky v zákaznickém centru T‑Mobile nebo na prodejně T‑Mobile a také písemně.

Jakmile nám dáte vědět, že už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, ukončíme tento proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a administrativní možnosti dovolí.

Souhlasy v aplikaci Můj T‑Mobile

V aplikaci Můj T‑Mobile můžete volitelně nastavit tyto dva souhlasy. V níže uvedené tabulce naleznete u každého z těchto souhlasů shrnutí účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných údajů a dobu zpracování, pokud nám daný souhlas udělíte.

Podrobnosti ke zpracování vašich osobních údajů naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů pro použití aplikace Můj T‑Mobile společnosti T‑Mobile: www.t-mobile.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-pro-pouziti-aplikace-Muj-T-Mobile.

Název souhlasu Účel zpracování Rozsah údajů Doba zpracování
Analýza užívání aplikace Můj T‑Mobile Tyto nástroje nám pomáhají lépe porozumět tomu, jak jsou naše aplikace používány. Nástroje analýzy používáme například pro určení počtu jednotlivých uživatelů aplikace. Údaje o využívání aplikace Můj T‑Mobile: počet návštěv, navštěvované obrazovky, objednané služby v aplikaci Můj T‑Mobile, změna nastavení služeb. Po dobu trvání uděleného souhlasu.
Souhlas s profilováním v rámci kampaní v aplikaci Můj T‑Mobile Zasílání personalizované kampaně na základě vyhodnocení chování a preferencí zákazníků. Údaje o využívání aplikace Můj T‑Mobile: počet návštěv, navštěvované obrazovky, objednané služby v aplikaci Můj T‑Mobile, změna nastavení služeb. Po dobu trvání uděleného souhlasu.

Souhlas Wi-Fi Manager

V aplikaci Můj T‑Mobile v rámci internetové služby má zákazník možnost v sekci balíčky aktivovat balíček Wi-Fi Manager. Zákazník má možnost udělit dva souhlasy. Tyto souhlasy lze udělit rovněž v rámci aktivace služby na e-shopu nebo zákaznické lince T‑Mobile. V níže uvedené tabulce naleznete shrnutí účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných údajů a dobu zpracování, pokud nám daný souhlas udělíte.

Podrobnosti k Wi-Fi Manager a zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Obchodních podmínkách služby Wi-Fi Manager zde.

Název souhlasu Účel zpracování Rozsah údajů Doba zpracování
Souhlas s analýzami (One service) One service,marketingové analýzy a personalizace. Nabídka našich produktů a služeb na základě využívání zařízení s cílem přizpůsobit nabídku na míru. Údaje o využívání zařízení (jak často zákazník zařízení využívá, jaká zařízení jsou připojena). Po dobu trvání uděleného souhlasu a následujících 30 dnů.
Souhlas s profilováním pro marketingové účely Individuální nabídka našich produktů a služeb na základě využívání zařízení s cílem přizpůsobit nabídku na míru. Údaje o využívání zařízení (jak často zákazník zařízení využívá, jaká zařízení jsou připojena). Po dobu trvání uděleného souhlasu a následujících 30 dnů.

Souhlasy pro televizní službu T‑Mobile

V televizní aplikaci MAGENTA TV má zákazník možnost udělit níže uvedené marketingové souhlasy. Pokud nám souhlas udělíte, můžeme vás s nabídkou kontaktovat telefonicky, SMS, na vaši e-mailovou adresu nebo prostřednictvím TV aplikace.

Přehled udělených marketingových souhlasů naleznete v TV aplikaci MAGENTA TV v části Nastavení/Oprávnění a souhlasy, kde můžete souhlasy dále spravovat. Souhlasy můžete taktéž kdykoliv odvolat nebo znovu udělit prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile nebo webové samoobsluhy na stránce www.t-mobile.cz/muj-t-mobile (webová samoobsluha Můj T-Mobile není dostupná pro zákazníky s MAGENTA TV hrazenou platební kartou, pro něž je správa souhlasů dostupná na administrační stránce www.magenta-tv.cz/login).

V níže uvedené tabulce naleznete shrnutí účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných údajů a dobu zpracování, pokud nám daný souhlas udělíte.

Můžete nám poskytnout tyto marketingové souhlasy:

 • Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile televize (zde)
 • Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile televize a marketing třetích stran (zde)
Název souhlasu Účel zpracování Rozsah údajů Doba zpracování
Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile televize Nabídka produktů a služeb podle toho, jak a kde využíváte naše televizní služby, s cílem přizpůsobit vám na míru nabídku v TV aplikaci (personalizovaný divácký obsah) a rovněž komunikaci. - provozní a lokalizační údaje TV služby
- jméno a příjmení;
- e-mailová adresa;
- telefonní číslo;
- adresa;
- informace o používaném zařízení (název, sériové číslo);
- informace o poslední aktivitě vámi používaného zařízení;
- informace o segmentaci zákazníka do zákaznické skupiny (například podle preference využívání určité služby);
- fakturační a platební údaje;
- informace o využívaných službách;
- sociodemografická data;
- komunikace s námi;
- metadata a cookies
- identifikační číslo TV služby
- nastavení TV aplikace (preference oblíbených žánrů, používání uživatelských profilů)
- předchozí historie sledování v rámci TV účtu
(v případě, že zákazník využívá v rámci TV aplikace MAGENTA TV možnost volby profilů, je ukládání těchto údajů vztaženo vždy k příslušnému profilu) - statistiky o zobrazování stránek, zdroj doporučení (např. URL doporučení)
-IP adresa
- předchozí historie sledování v rámci TV účtu za poslední 3 měsíce (v případě, že zákazník využívá v rámci televizní aplikace MAGENTA TV možnost volby profilů, je ukládání těchto údajů vztaženo vždy k příslušnému profilu)
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání našich produktů a služeb a následně po dobu šesti měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.
Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile televize a marketing třetích stran Nabídka produktů a služeb našich obchodních partnerů podle toho, jak a kde využíváte naše televizní služby, s cílem přizpůsobit vám na míru nabídku v TV aplikaci (personalizovaný divácký obsah) a komunikaci. Vaše osobní údaje zůstávají stále u nás, nepředáváme je obchodnímu partnerovi, jehož nabídku vám zprostředkujeme. - provozní a lokalizační údaje TV služby
- jméno a příjmení;
- e-mailová adresa;
- telefonní číslo;
- adresa;
- informace o používaném zařízení; (název, sériové číslo);
- informace o poslední aktivitě vámi používaného zařízení;
- informace o segmentaci zákazníka do zákaznické skupiny (například podle preference využívání určité služby);
- fakturační a platební údaje;
- informace o využívaných službách;
- sociodemografická data;
- komunikace s námi;
- metadata a cookies
- identifikační číslo TV služby
- nastavení TV aplikace (preference oblíbených žánrů, používání uživatelských profilů)
- předchozí historie sledování v rámci TV účtu
(v případě, že zákazník využívá v rámci TV aplikace MAGENTA TV možnost volby profilů, je ukládání těchto údajů vztaženo vždy k příslušnému profilu) - statistiky o zobrazování stránek, zdroj doporučení (např. URL doporučení) IP adresa
- předchozí historie sledování v rámci TV účtu za poslední 3 měsíce (v případě, že zákazník využívá v rámci televizní aplikace MAGENTA TV možnost volby profilů, je ukládání těchto údajů vztaženo vždy k příslušnému profilu)
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání našich produktů a služeb a následně po dobu šesti měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.

Diagnostické informace

V rámci televizní aplikace MAGENTA TV dále máte možnost udělit nám Souhlas s analýzou a diagnostikou televizní aplikace zde.

V níže uvedené tabulce naleznete přehled shrnutí účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných údajů a dobu zpracování, pokud nám daný souhlas udělíte.

Název souhlasu Účel zpracování Rozsah údajů Doba zpracování
Souhlas s analýzou a diagnostikou televizní aplikace Pomoc s řešením zákaznických technických problémů a optimalizace provozu služeb za účelem jejich vylepšování a odstraňování chyb, které mohou být v rozporu s očekávanou funkčností TV služby. Pro tento účel potřebujeme získat údaje o tom, jak využíváte TV službu, jak s námi komunikujete a také informace o vaší síti, síťových zařízeních a počítači nebo jiných zařízeních, která lze použít pro přístup ke službě MAGENTA TV/ T-MAGENTA TV SAT či službě MAGENTA TV hrazenou platební kartou (jedná se například o chytré TV, mobilní zařízení, set-top boxy, herní systémy a další zařízení na streamování médií). - údaje o vašich kontaktech s naším oddělením technické podpory (např. datum, čas a důvod kontaktování, vaše telefonní číslo, záznamy předchozích hlášených závad a problémů).

- telefonické záznamy předchozích hlášených závad a problémů.

- ID nebo další jedinečné identifikátory zařízení, a to včetně vašich síťových zařízení (jako je váš router) a zařízení podporující službu MAGENTA TV ve vaší síti.

- seznam zařízení, které používáte pro sledování služby MAGENTA TV / T-MAGENTA TV SAT/ MAGENTA TV hrazená platební kartou, a to včetně identifikace operačního systému daného zařízení, či firmware/verze aplikace MAGENTA TV, díky níž ke sledování služby MAGENTA TV/MAGENTA TV SAT/ MAGENTA TV hrazená platební kartou, přistupujete.

- v případě sledování služby MAGENTATV/MAGENTA TV SAT přes webový prohlížeč, zjišťujeme typ a verzi tohoto webového prohlížeče (informace o prohlížeči a informace ze standardního protokolu webového serveru).

- IP adresa (ze které můžeme poznat vaši přibližnou polohu, například vaše město, kraj, stát/a PSČ).

- informace o způsobu připojení včetně typu (LAN, Wi-Fi, mobilní).

- seznam chybových oznámení, které byly zaznamenány v průběhu užívání služby na používaném typu zařízení a byly uživateli viditelně zobrazeny, nebo k jejich vygenerování došlo na pozadí běžící TV aplikace.

- aktuálně používaná zařízení a doba jejich používání v čase (týká se pouze těch zařízení, na kterých zákazník v době kontaktování Technické podpory sleduje MAGENTA TV/MAGENTA TV SAT/MAGENTA TV hrazenou platební kartou).

- historie předchozího používání aplikace MAGENTA TV: jakým způsobem TV sledujete (živě či v režimu odložené sledovanosti), jaký kanál sledujete (není sledováno do detailu konkrétního pořadu), jaké je nastavení kvality TV signálu (streamu), jak dlouho aplikaci trvá stažení TV obrazu a audia a jaká je odezva aplikace na zákazníkem prováděné pokyny.

- informace o personalizovaném nastavení aplikace (pracovníkům technické podpory slouží pro identifikaci možných řešených potíží zákazníka): seznam oblíbených kanálů, preferované žánry obsahu, vytvořené profily v TV aplikaci.

- dále zákazníkovi nabízíme možnost vzdáleného vymazaní cache (mezipaměti) či reset STB na zákazníkovo přání vyslovené v průběhu hovoru s pracovníkem Technické podpory.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování. Informace ke konkrétní době zpracování jsou uvedeny v tabulce v textu Souhlasu s analýzou a diagnostikou televizní aplikace zde.

Ostatní souhlasy se zpracováním osobních údajů

Marketingové souhlasy a nastavení souhlasů v aplikaci Můj T‑Mobile, o kterých jsme vás informovali výše, nejsou jedinými souhlasy se zpracováním osobních údajů, které používáme. Se souhlasy se můžete setkat rovněž v rámci našich speciálních nabídek, případně soutěží nebo jiných obdobných akcí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů bude jako právní titul z naší strany využit, pouze pokud nebude možné zpracování vašich osobních údajů na základě jiného právního titulu (například na základě smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu jakožto správce).

Každý souhlas se zpracováním osobních údajů je vždy zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Konkrétní text takového souhlasu včetně jasného popisu, jak takový souhlas můžete udělit a rovněž následně odvolat, vám poskytneme vždy v rámci konání takové speciální nabídky, soutěže nebo podobné akce.

Souhlas s kontaktováním s individuální nabídkou našich služeb (Leady)

V případě, že máte zájem o kontaktování s individuální nabídkou našich služeb, můžete nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vašeho kontaktování s touto individuální nabídkou služeb.

Souhlas nám udělíte vyplněním příslušného formuláře na našich webových stránkách, kde vyplníte svételefonní číslo. Na základě vyplnění vašeho telefonního čísla vás T‑Mobile může kontaktovat s nabídkou služeb, o které jste v rámci formuláře (nebo například sluchátka na našich webových stránkách) projevili zájem. Vaše telefonní číslo budeme zpracovávat pouze pro účel kontaktování s touto individuální nabídkou pro vás.

Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře – Kontaktní formulář pro zákazníky. V kontaktním formuláři vyberete možnost „Odvolání souhlasu s kontaktováním".

T‑Mobile rovněž umožňuje projevit váš zájem o kontaktování při osobní návštěvě Presales agenta prostřednictvím papírového formuláře. T‑Mobile zpracovává v tomto formuláři vaše kontaktní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, případně e-mailová adresa. Na základě vyplnění těchto kontaktních údajů, vás T‑Mobile může kontaktovat s nabídkou našich služeb, o které jste v rámci formuláře projevili zájem. Vaše telefonní číslo budeme zpracovávat pouze za účelem kontaktování s touto nabídkou.

Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: optickyinternet@t-mobile.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro výše uvedený účel do doby odvolání vámi uděleného souhlasu.

Ke zpracování osobních údajů můžeme využívat zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi, s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

Souhlas s adresní kampaní

V případě, že máte zájem o kontaktování s individuální nabídkou internetových služeb, můžete nám udělit souhlas s adresní kampaní pro účel vašeho kontaktování s individuální nabídkou internetových služeb.

Souhlas nám udělíte vyplněním příslušného formuláře v aplikaci Můj T-Mobile, kde vyplníte svoji preferovanou adresu pro připojení. Souhlas můžete taktéž udělit telefonicky v zákaznickém centru T-Mobile nebo na prodejně T-Mobile. Na základě vyplněné adresy vás T-Mobile může kontaktovat s nabídkou internetových služeb, o které jste projevili zájem. Vaši adresu budeme zpracovávat pouze pro účel kontaktování s touto individuální nabídkou pro vás.

Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile, telefonicky v zákaznickém centru T-Mobile nebo na prodejně T-Mobile.

Souhlas s kontaktováním v souvislosti s nedokončenou objednávkou

V případě nedokončené objednávky na e-shopu T-Mobile se vám můžeme ozvat, abychom zjistili, co se v rámci vyplňování objednávky nepodařilo, abychom vám pomohli s jejím dokončením. K tomu, abychom se vám mohli ozvat a pomoct vám s dokončením objednávky potřebujeme váš souhlas s kontaktováním v souvislosti s nedokončenou objednávkou.

Souhlas nám udělíte zaškrtnutím políčka v rámci nákupní cesty před odesláním vaší objednávky.

Vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu budeme zpracovávat pouze pro účel kontaktování k dokončení objednávky.

Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře „Odvolání souhlasu s kontaktováním".

Vaše osobní údaje zpracováváme pro výše uvedený účel maximálně po dobu 90 dnů od udělení vašeho souhlasu nebo do doby jeho odvolání, pokud souhlas odvoláte dříve.

Ke zpracování osobních údajů můžeme využívat zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi, s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Heuréka

Vaše spokojenost s nákupem je pro nás velice důležitá. Chceme vědět, co děláme dobře a co bychom mohli zlepšit. Zpětnou vazbu na Vaši zkušenost s nákupem u nás proto zjišťujeme prostřednictvím jednoduchých e-mailových dotazníků v rámci programu Heuréka Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Přijde Vám po několika dnech od objednávky.

Se zasláním dotazníku můžete v posledním kroku každé vaší objednávky buď souhlasit, nebo jej odmítnout. Vaše hodnocení pomůže také dalším zákazníkům, kteří se tak dozvědí, zda jsme důvěryhodný obchod a jak se Vám u nás líbilo.

Pro zasílání těchto krátkých dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzy našeho tržního postavení tedy využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu pro tyto účely s Vaším souhlasem předáváme informace o Vámi zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Heuréka ji smí využít pouze k tomuto dotazníku a nesmí ji nikomu předat pro další využití. Zkrátka Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, stejně jako ve všech ostatních případech, kdy je zpracováváme.

Obchodní účely třetí strany – souhlas

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který udělíte třetí straně, tj. našemu smluvnímu partnerovi, můžeme zpracovávat vaše Údaje, a to v rozsahu takového uděleného souhlasu. Pokud k tomu udělíte souhlas, můžeme vaše Údaje zpracovávat například ve formě analýzy. Rozsah zpracovávaných Údajů a konkrétní účel zpracování jsou definovány v textu souhlasu, který udělujete našemu smluvnímu partnerovi. To platí rovněž o výslovném uvedení, že vaše osobní údaje budou předány na základě vyjádření vaší svobodné vůle T‑Mobile. Bližší informace o době zpracování a o možnosti odvolat vámi udělený souhlas naleznete v souhlasu, který udělujete našemu smluvnímu partnerovi.

Příjemci – kdo má přístup k vašim Údajům

K vašim Údajům mají přístup námi pověření zaměstnanci. Přístup k vašim Údajům má pouze omezená skupina zaměstnanců, kteří jsou povinni dodržovat závazné bezpečnostní postupy. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a jsou pravidelně proškolováni. Máme rovněž nastavena technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu, změně či ztrátě osobních údajů.

Vaše Údaje jsme oprávněni poskytnout níže uvedeným příjemcům:

a) společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);

b) dodavatelé, kteří nám poskytují služby, v jejichž rámci mohou mít nahodilý přístup k Údajům;

c) zpracovatelé;

d) společnosti v rámci skupiny DTAG, které jsou v pozici zpracovatele nebo mají nahodilý přístup k osobním údajům (případně může DT vystupovat jako samostatný správce nebo společný správce);

e) subjekty, jimž takové oprávnění dává příslušný právní předpis (např. orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

V některých případech zpracování spolupracujeme se smluvním partnerem, který je v postavení zpracovatele osobních údajů. Se smluvním partnerem vždy uzavíráme odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete zde: Certifikovaní partneři společnosti T‑Mobile.

Každý subjekt, kterému T‑Mobile umožňuje přístup k Údajům, je povinen, na základě uzavřené smlouvy, dodržovat technická a organizační opatření, která zajišťují bezpečnost Údajů. Opatření proti možnému získání vašich Údajů třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, zaznamenávání přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální. Pokud je naší povinností předávat Údaje na základě příslušného právního předpisu, nejsme oprávněni vyžadovat dodržování takových opatření, neboť podmínky stanoví daný právní předpis

Dojde-li k opravě nebo výmazu vašich Údajů, budeme o tom informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě vaší žádosti vám můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Plnění povinností vůči orgánům státní správy
Odposlech a záznam zpráv

Na základě zákona o elektronických komunikacích jsme povinni zřídit a zajistit v rámci naší sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv. Jako operátor přebíráme požadavky na odposlech od předem definovaných subjektů na základě formalizované, schválené a pravidelně revidované procedury. Nemáme zákonem danou možnost posuzovat oprávněnost odposlechů a pouze revidujeme, zda jsou splněny veškeré formální požadavky stanovené platnou právní úpravou (zejména příslušné povolení podle předpisů trestního práva). Nemáme přístup k obsahu, neboť odposlech a záznam zpráv je prováděn přímo příslušným orgánem státní správy.

Data Retention – zákonem uložená povinnost zpracovávat Údaje pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů

Vedle odposlechu a záznamu zpráv přiznává zákon vymezeným orgánům státní správy právo vyžádat si údaje o uskutečněných voláních. Proto jsme povinni po dobu 6 měsíců ukládat provozní a lokalizační údaje. Tyto údaje pak na základě žádosti, vždy podložené příslušným rozhodnutím, předáváme oprávněným orgánům. Nejsme oprávněni přezkoumávat, zda jsou splněny podmínky pro vydání údajů, pouze přezkoumáváme, zda jsou splněny formální požadavky.

Orgány oprávněné požadovat informace o zákaznících (nezahrnuje provozní a lokalizační údaje)

Zákon o elektronických komunikacích stanoví, že jsme povinni na žádost poskytnout informace z databáze všech svých účastníků veřejně dostupné telefonní služby orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu

Místo zpracování vašich Údajů

Vaše Údaje zpracováváme v rámci Evropské unie, resp. v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Berte prosím na vědomí, že v případě, kdy budete využívat služby elektronických komunikací ve třetích státech, v nichž platná právní úprava nezajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů, jako je tomu v rámci Evropského hospodářského prostoru, T‑Mobile nemůže garantovat stejnou úroveň ochrany vašich Údajů.

V případě, že ke zpracování vašich Údajů bude nezbytné zpracování mimo prostor EU, tj. ve třetí zemi, T‑Mobile bude při předání Údajů do třetí země postupovat v souladu s aktuální právní úpravou (evropskou legislativou – ustanovení článků 45, 46, 47 a 49 GDPR), Závaznými podnikovými pravidly pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji v rámci koncernu Deutsche Telekom. Pokud se rozhodneme využívat služby našich smluvních partnerů umístěných mimo Evropský hospodářský prostor, budeme vás o nich informovat prostřednictvím seznamu zpracovatelů.

Ověřování bonity

Vstupujete-li s námi do smluvního vztahu, ověřujeme, stejně tak i jako v době trvání smluvního vztahu, zda nehrozí riziko, že zákazník nebude plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.Dále vyhodnocujeme potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na naše oprávněné zájmy. Vedle ověření správnosti Údajů ověřujeme, zda jste schopni své závazky plnit řádně a včas (tzv. ověřování bonity), abychom předcházeli vzniku případných pohledávek, které by pro vás mohly mít negativní důsledek spočívající v dalším zadlužování. Dále vyhodnocujeme potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na naše oprávněné zájmy.

V rámci ověřování bonity dochází k hodnocení ukazatelů, včetně využívání tzv. skóringových tříd. Ukazatele jsou vytvořeny s ohledem na takové vstupní prediktory, u kterých je předpoklad, že budou časem stálé, spolehlivě dostupné a též s ohledem na takové množství prediktorů, aby model nebyl přetrénován.

Pokud existuje riziko, že nebudete své závazky plnit řádně a včas, může dojít k opatření spočívající v zajištění vašich budoucích závazků (více najdete ve Všeobecných podmínkách: OP-T-Mobile-VPST-20200401.pdf).

Každý má právo na informaci týkající se výsledku ověření bonity a přezkoumání rozhodnutí, kterým je uloženo opatření pro předcházení vzniku pohledávek. Toto právo můžete uplatnit ihned v rámci procesu uzavírání smlouvy. U určitého typu služby můžeme vyžadovat zajištění bez ohledu na ověření bonity.

Jedním z parametrů vstupujícím do ověření bonity je i zjištění informací prostřednictvím informačních databází o bonitě, registru dlužníků sdružení SOLUS (viz níže v části Informační databáze).

Informační databáze

Sdružení SOLUS

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp. zn. L 58779, vedené u Městského soudu v Praze, je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Sdružení SOLUS vede informační databáze (dále jen „Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele).

Podle zákona o ochraně spotřebitele jsme oprávněni předávat vaše Údaje do Registru, přičemž sdružení SOLUS vede dva Registry: Negativní registr a Pozitivní registr. Negativní registr obsahuje informace o fyzických osobách, které jsou v prodlení s plněním svých závazků.Pozitivní registrobsahuje informace o všech zákaznících společnosti T‑Mobile, kteří nevyjádřili písemně nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích. Do Negativního registru jsme oprávněni nahlížet bez vašeho souhlasu. Do Pozitivního registru jsme oprávněni nahlédnout pouze s vaším souhlasem.

Rozsah předávaných údajů

Negativní registr: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, název, místo podnikání, identifikační číslo, datum vzniku dluhu, výše dluhu, typ služby či produktu, při jejichž poskytování či prodeji dluh vznikl, splatnost, výše dlužné částky po splatnosti, počet dlužných vyúčtování, údaje o postoupení pohledávky, data zaplacení, údaje o odpisu pohledávky a ID záznam. Pro úplnost se uvádí, že u právnických osob jsou předávány údaje ve stejném rozsahu s odpovídající úpravou.

Pozitivní registr: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, pohlaví, název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, údaje o dokladech totožnosti, údaje o tom, že mezi vámi a námi došlo k uzavření smlouvy, údaje o finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout účastníkovi vůči nám v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků (zejm. údajů o vystavených vyúčtováních služeb), údaje o zajištění závazků účastníka souvisejících se smlouvou, další údaje vypovídající o bonitě a platební morálce účastníka (zejm. údaje o rozsahu a povaze, příp. porušení smluvní povinnosti, jehož následkem je existence dlužné pohledávky po splatnosti, o příp. změnách závazku nebo smlouvy, o předčasném splnění dluhu apod.).

Doba zpracování

Údaje mohou být sdružením SOLUS zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti T‑Mobile jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

Nesouhlas s vedením v Pozitivním registru

Máte právo vůči provozovateli registru (sdružení SOLUS), kdykoliv písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z Pozitivního registru všechny záznamy, které se vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.

Další informace

Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů a poučení o právech podle GDPR jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS". Aktuální znění je dostupné prostřednictvím informační linky Sdružení SOLUS: 840 140 120 a na: www.solus.cz.

Telefonní seznam, informační služba

Dáte-li k tomu souhlas, zveřejníme vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně obchodní firmu/název, adresu sídla/místa podnikání; telefonní číslo a adresu elektronické pošty, případně další dohodnuté údaje) ve vlastní informační službě, v informační službě jiných provozovatelů či v tištěném telefonním seznamu.

Souhlas můžete udělit při uzavírání účastnické smlouvy (je-li taková možnost v rámci smlouvy dána) či později prostřednictvím k tomu určených kanálů (Můj T‑Mobile). Účelem takového zpracování kontaktních údajů je umožnit vyhledávání podrobného kontaktu o účastníkovi na základě jeho jména nebo případně nezbytného minimálního množství dalších identifikačních prvků. Opravu tištěného telefonního seznamu lze provést pouze při jeho nejbližší redakci. Účastník je oprávněn požádat, aby bylo u jeho Údajů v tištěném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem nabízení obchodu a služeb.

Zasílání obchodních sdělení

Pro označení obchodních sdělení T‑Mobile užívá hvězdičku (*) nebo jiné vhodné označení, které účastníka informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů a že jeho odesílatelem je T‑Mobile.

Obchodní sdělení vám můžeme zasílat na základě skutečnosti, že jste naším zákazníkem (uživatelem našich služeb) nebo nejste-li naším zákazníkem na základě vašeho souhlasu. V případě, že se jedná o obchodní sdělení třetích stran, zasíláme vám je, jen pokud jste nám k tomu dal/dala souhlas.

Zasílání dalších sdělení můžete kdykoliv odmítnout, a to jednoduše zavoláním na telefonní číslo, z něhož jsou obchodní sdělení zasílána.

Kterýkoliv účastník je oprávněn vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení buď telefonicky na zákaznické centrum T‑Mobile (4603 ze sítě T‑Mobile zdarma), nebo písemně na adresu sídla T‑Mobile (úsek služeb zákazníkům) nebo jiným způsobem oznámeným mu ze strany T‑Mobile.

Z obsahu obchodního sdělení je vždy zřejmá totožnost odesílatele (subjektu, jehož jménem se komunikace uskutečňuje), a to zejména použitím obchodní firmy zadavatele, ochranné známky zadavatele či jím poskytovaného zboží či služeb atp.

Mobilní a webové samoobsluhy (Aplikace)

T‑Mobile poskytuje svým zákazníkům řadu funkcionalit prostřednictvím mobilní a webové samoobsluhy. Jedná se o následující: aplikace Můj T‑Mobile, aplikace Můj T‑Mobile Business, webová samoobsluha Můj T‑Mobile a webová samoobsluha Moje firma (dále jen „Aplikace").

Abyste mohli využívat mobilní Aplikace, musíte si je stáhnout z relevantního obchodu, který je závislý na operačním systému nainstalovaném na vašem zařízení (systém Android na Google Play; systém iOS na App Store).

Aplikace, které společnost T‑Mobile poskytuje, mohou využívat několik systémů třetích stran za různými účely:

 • Sledování chyb a logování (zaznamenávání) – pro sledování chyb v Aplikacích jsou použity nástroje systému Firebase Crashlytics. Údaje o zákaznících jsou v Aplikacích anonymizovány, kompletní výčet sledovaných atributů zařízení, na kterém jsou Aplikace provozovány, je uveden na: https://firebase.google.com/.

 • Optimalizace Aplikací, aby se chovaly pro zákazníky co nejlépe – protože je naším cílem realizovat Aplikace uživatelsky co nejvíce přívětivé –, využíváme systémy, které nám pomáhají optimalizovat průchod Aplikací tak, aby se zákazníci dostali k cíli své cesty co nejrychleji a nejefektivněji. Za tímto účelem mohou být v Aplikacích zapojeny systémy:

  • Exponea – je nástroj, který je částečně integrovaný se systémy T‑Mobile a může využívat některé informace, ježpomohou více přizpůsobit obsah Aplikací konkrétnímu uživateli.

  • Google Analytics – zákazník je v Google Analytics sledován pouze na základě cookie. T‑Mobile mu neposílá žádné další osobní údaje uživatelů, takže vše zůstává plně anonymní.

Všechny informace, které vedou v Aplikacích k větší personalizaci, jsou navázány na souhlasy, které zákazník uděluje společnosti T‑Mobile. Pokud si zákazník nepřeje, aby byla daná Aplikace optimalizována pro jeho konkrétní potřeby, má možnost relevantní souhlas změnit prostřednictvím operátora (osobně, telefonicky) nebo v Aplikaci, a to v sekci Souhlasy.

Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci poskytovaných služeb prostřednictvím Aplikací mohou být uvedeny v podmínkách jednotlivých služeb.

V rámci přihlašování do Aplikací bývá uvedeno několik druhů přihlášení. Typické druhy přihlášení jsou:

 • Přihlášení pomocí jednorázového hesla (tzv. OTP neboli One Time Password) – při tomto druhu přihlášení spustí požadavek zákazníka proces, ve kterém je vytvořeno jednorázové heslo (typicky 4 až 6 znaků), které je posláno na uvedený kontakt, ježbyl nazačátku tohoto procesu uveden. Zadání jednorázového hesla prověří skutečnost, že zákazník disponuje daným kontaktem, na který bylo jednorázové heslo posláno. Ověřením se zákazník dostane do Aplikace, kde může daný účet spravovat.

 • Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla – každý zákazník si může ke službám, které od společnosti T‑Mobile využívá, nastavit uživatelské jméno a heslo. V případě použití této metody v Aplikaci je poskytnutí správného jména a hesla vyhodnoceno jako validní přístup, který následně umožní uživateli práci v Aplikaci pod daným účtem.

 • • Automatické přihlašování – jedná se o metodu, která může být aplikována pouze v případě, že dané zařízení, je připojeno na datovou síť společnosti T‑Mobile. Pokud je tato podmínka splněna, dochází k identifikaci jeho telefonního čísla na základě síťové identifikace.

Obsah, který má zákazník k dispozici, je závislý na typu Aplikace, ale také na oprávnění, která má nastavena. Aplikace může uživateli zprostředkovat přístup k nastavení jeho profilu a služeb, k vyúčtování a platbám nebo například k výhodným nabídkám, soutěžím a akcím.

Vzhledem k tomu, že je každá Aplikace nainstalovaná vždy v zařízení, kterým disponuje zákazník, má možnost se vyjádřit k tomu, nakolik je s Aplikací spokojen v obchodech, které přísluší k operačnímu systému, jenžjeho zařízení využívá. Hodnocení Aplikace je vítaným zdrojem zpětné vazby.

V případě, že zákazník není z jakéhokoliv důvodu s Aplikací spokojen, má vždy možnost Aplikaci odinstalovat.

Dále vás informujeme, že kromě marketingových souhlasů – viz část B těchto Zásad Souhlas v rámci mobilní aplikace Můj T‑Mobile – je možné, abyste si nastavili souhlasy s používáním Aplikace. Podrobnosti ke zpracování vašich osobních údajů naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů pro použití aplikace Můj T‑Mobile společnosti T‑Mobile: www.t-mobile.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-pro-pouziti-aplikace-Muj-T-Mobile.

Platební karty

T‑Mobile umožňuje zaplatit za zboží i služby prostřednictvím platebních karet.

V případě, že se rozhodnete zaplatit za zboží a služby prostřednictvím platební karty, osobní údaje zadáváte přímo poskytovateli této platební metody. T‑Mobile nemá přístup k žádným údajům o vaší platební kartě. Více informací o platbě kartou naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti PayPal zde: www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full a v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Global Payments Europe, s.r.o., zde: www.globalpaymentsinc.com/cs-cz/privacy-statement.

Informace pro fyzické osoby, které s T‑Mobile neuzavřely smlouvu o poskytování služeb

Kontaktní osobypro účely uzavřeného smluvního vztahu

T‑Mobile zpracovává Údaje fyzických osob, které zákazník nebo dodavatel, s nímž T‑Mobile uzavírá smluvní vztah, označí jako kontaktní osobu nebo osobu, která má oprávnění spravovat nastavení (dále jen „Kontaktní osoba") související s uzavřenou smlouvou.

T‑Mobile zpracovává Údaje Kontaktních osob pro následující účely zpracování: uzavírání a plnění smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrana majetku a osob, ochrana právních nároků, tvorbastatistik a evidencí a plnění zákonných povinností. Údaje Kontaktních osob zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy (uzavření a plnění uzavřené smlouvy se zákazníkem/dodavatelem), plnění právních povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou a oprávněného zájmu T‑Mobile.

Údaje Kontaktních osob zpracováváme po dobu trvání dané smlouvy a povinností z ní vyplývajících a následně po dobu oprávněných zájmů T‑Mobile.

Kontaktním osobám náleží v odpovídajícím rozsahu práva podle GDPR uvedená v těchto Zásadách.

Uživatelé služeb T‑Mobile a zákazníci s metodou prepaid

Uživateli služeb jsou osoby, které využívajínaše služby. Zákazníci s platební metodou prepaid jsou zákazníci, kteří využívají SIM kartu T‑Mobile, ale služby nevyužívají s registrací na své jméno.

Jelikož u uživatelů služeb T‑Mobile a zákazníků s metodou prepaid (dále společně jen „Uživatel"), nemáme k dispozici identifikaci konkrétního Uživatele, který danou službu T‑Mobile nebo u služby prepaid danou konkrétní SIM využívá, může Uživatel vykonávat svá práva podle GDPR pouze v omezeném rozsahu, který vyplývá z příslušných právních předpisů.

V případě zákazníků prepaid máme k dispozici telefonní číslo, na které jsme oprávněni zasílat obchodní sdělení na základě našeho oprávněného zájmu v souvislosti s přímým marketingem a/nebo v případě, že jste k tomu udělil/a jeden z marketingových souhlasů. Svoje nastavení přímého marketingu a marketingových souhlasů můžete spravovat v samoobsluze Můj T‑Mobile, popř. prostřednictvím dalších kanálů, máte-li k tomu oprávnění (heslo).

V Můj T‑Mobile naleznete aktuální informace, které jsou ve vztahu k danému telefonnímu číslu zpracovávány (např. informace obsažené v tzv. podrobném výpisu).

Ostatní osoby

V určitých případech je T‑Mobile oprávněn zpracovávat Údaje fyzických osob, které nejsou zákazníky T‑Mobile. Jedná se například o fyzické osoby, které projevily zájem v rámci eventu či akce, aby je T‑Mobile kontaktoval. Vaše údaje nám mohla poskytnout rovněž třetí osoba, např. rodinný příslušník či váš známý, který nás požádá, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho zájmu o naše služby, nebo nám vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li zákazníkem T‑Mobile a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, můžete posílání takových nabídek jednoduše odmítnout na adrese uvedené v poslané nabídce nebo při telefonické komunikaci s námi. Zároveň nám takovou informaci můžete poslat i na adresu naší společnosti.V takovém případě je však nezbytně nutné, abyste uvedli zejména e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, na kterém vás máme kontaktovat, a samozřejmě svou identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Vstupující osoby/návštěvníci

V případě, že dojde k vyhlášení nouzového stavu, vydání opatření nebo v jiných odůvodněných situacích (zejména v případě hrozby šíření infekčních nemocí), je T‑Mobile oprávněn požadovat poskytnutí relevantních údajů, například podpis čestného prohlášení o tom, že jste nenavštívili rizikovou oblast s potvrzeným výskytem infekční nemoci. Tyto Údaje je T‑Mobile oprávněn zpracovávat na základě oprávněného zájmu T‑Mobile související se zajištěním ochrany zdraví a života zaměstnanců a dalších fyzických osob, které se nacházejí v prostorách T‑Mobile. Poskytnutí osobních údajů, jakož i podpis čestného prohlášení jsoudobrovolné, avšak v případě jejich neposkytnutí si vyhrazujeme právo nevpustit vstupující osobu/návštěvníka do prostor společnosti. Čestné prohlášení bude společnost uchovávat maximálně po dobu 3 měsíců od jeho podpisu a poté bude skartováno.

Práva podle GDPR

  Podle GDPR vám náleží následující práva:

 • Právo na přístup:
  Máte právo potvrzení, zda vaše Údaje zpracováváme či ne. V případě, že vaše Údaje zpracováváme, máte právo na kopii Údajů, které o vás zpracováváme. Vaše Údaje vám poskytneme primárně v aplikaci Můj T‑Mobile.Požadavku práva na přístup můžeme vyhovět pouze, pokud došlo k vašemu ověření. Kopie Údajů je poskytnuta zdarma, nicméně za další kopie na vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů ve výši stanovené v Ceníku.

 • Právo na opravu:
  Přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost a úplnost Údajů, které o vás zpracováváme. Pokud jste s námi ve smluvním vztahu je vaší povinností nám změnu Údajů oznámit. Zároveň jste povinni nám poskytnout součinnost a uvéstsprávné Údaje v případech, kdy zjistíme, že Údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné.

 • Právo na výmaz ((„právo být zapomenut"):
  Za určitých okolností máte právo nás požádat o výmaz vašich Údajů, například v případě Údajů, které jsme získali a které již nejsou potřebné pro původní účel zpracování, nebo v případě, že jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že jsme vaše Údaje zveřejnili, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali třetí strany o takové žádosti. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Údajů je i nadále nezbytné pro: splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování:
  Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom přestali používat vaše Údaje, pokud se domníváte, že vaše Údaje mohou být nepřesné a nelze provést jejich opravu, nebo se domníváte, že zpracování je protiprávní a nepřejete si provedení výmazu nebo Údaje mají být smazány, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, a dále pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce a je třeba ověřit, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost ((„portabilita"):
  Pokud jste nám poskytli Údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně, máte právo takové Údaje od nás získat (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a přenést si je k jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze Údaje předat i vámi určenému správci.

 • Právo vznést námitku:
  Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich Údajů, které je založené na oprávněných zájmech. V případě, že neprokážeme, že existují závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je potřeba Údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. V případě námitky proti zpracování pro přímý marketing, bude zpracování pro tento účel ukončeno bezprostředně.

  U přímého marketingu můžete námitku uplatnit přímo v samoobsluze Můj T‑Mobile.

 • Automatizované individuální rozhodování včetně profilování:
  Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Pokud jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí a pokud s výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech a požádat nás o přezkoumání daného rozhodnutí

 • Právo odvolat souhlas:
  Ve většině případů zpracování nezpracováváme vaše Údaje na základě souhlasu. Pokud v konkrétním případě zpracováváme vaše Údaje na základě souhlasu (např. jeden z marketingových souhlasů), máte právo vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas můžete jednoduše odvolat přímo v samoobsluze Můj T‑Mobile. Zpracování bude ukončeno bez zbytečného odkladu.

 • Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana
  Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Více informací naleznete na .

Jak svá práva u T‑Mobile můžete uplatnit?

  Práva podle GDPR můžete uplatnit jednoduše v Můj T‑Mobile:

 • Můžete jednoduše udělit/odvolat marketingový souhlas/marketingové souhlasy.

 • Můžete změnit nastavení přímého marketingu

 • Můžete požádat o přístup k osobním údajům.

Svá práva podle GDPR můžete uplatnit také prostřednictvím cest uvedených v sekci Kontakty

V případě obchodních sdělení zasílaných formou SMS či MMS zašlete SMS či MMS na telefonní číslo, ze kterého vám bylo obchodní sdělení posláno, a postupujte podle pokynů, které byly uvedeny v obchodním sdělení.

V případě obchodních sdělení posílaných e-mailem můžete zamezit dalšímu posílání klikem na uvedený odkaz či jiným postupem v e-mailu uvedeným.

Kdy vaši žádost vyřídíme?

Vaši žádost se budeme snažit vyřídit bez zbytečného odkladu. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávnění standardní lhůtu pro vyřízení vaší žádosti prodloužit. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Pokud odvoláte svůj souhlas, zpracování na základě souhlasu ukončíme bez zbytečného odkladu, tak jak odpovídá technickým možnostem.Z tohoto důvodu může výjimečně dojít k situaci, že vám bude posláno obchodní sdělení, i když jste souhlas odvolal/a (nemělo by se však jednat o rozmezí více jak 72 hodin).

Kontakty

Každý zákazník může jednoduše spravovat svá oprávnění a nastavené souhlasy v samoobsluze Můj T‑Mobile. Prostřednictvím samoobsluhy Můj T‑Mobile můžete rovněž požádat o výkon vašich práv podle GDPR, například můžete požádat o právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

  Pokud máte jakékoliv další otázky související se zpracováním vašich Údajů, uplatnění vašich práv podle GDPR, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • Poštou na níže uvedenou adresu našeho Pověřence ochrany osobních údajů:
  T‑Mobile Czech Republic a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

 • Prostřednictvím e-mailu na adresu: privacy@t-mobile.cz

 • Telefonicky: na zákaznické lince +420 800 73 73 73 (ze zahraničí +420 603 603 603)

V případě, že nebudete spokojení s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete se obrátit na dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (web).

Tyto Zásady můžeme aktualizovat. V případě aktualizace vás budeme na tomto místě informovat o jejich změně. Tyto Zásady jsou účinné od 3. 5. 2024.