Změny v novějších verzích

Datum Verze Popis změn
9.10.2012 3.19

- Úprava kontroly dokladů pro doklady na úrovni celé fakturační skupiny (nejedná se o úroveň telefonních čísel).
- Oprava ukládání tisku dokladů do souboru.
- Oprava uživatelských limitů definovaných na skupině čísel.

21.8.20123.18

- Do Exportu doplněn nový zdroj dat "Vyúčtování/Přehled služeb" a nové předdefinované exporty "Daňový přehled" a "Přehled služeb (SPS)". Nově tedy lze vytvářet exporty pouze pro klíčové informace z úrovně daňového dokladu.
- Rozšíření podpory práce s Opravnými doklady (Dobropisy, Vrubopisy).
Doplněna možnost započtení položek z opravných dokladů do přeúčtování (dle PSPČ).
Doplněna možnost exportu položek z opravných dokladů (pouze PSPČ).
- Doplněna možnost ručního zadání soukromého čísla.
- Drobné opravy v Exportech, Přeúčtování a filtrech.

12.6.2012 3.17

Novinky:
-Diskrétní zobrazování volaných čísel na PVH
-Přidání výše DPH
-Zálohy databáze jsou přidané do standardního režimu SFN, není již nutné spouštět s parametrem.

Úpravy:
-Zobrazování slev u manuálních dokladů.

14.5.2012 3.16

Úpravy:
-Filtrování dle času v analýzách a grafech.

Technologický update:
-Aplikace a instalátor jsou podepsány novým certifikátem.
-Aktualizace grafických komponent a knihoven.

14.4.2012
3.15

- úprava načítání času po změně na letní čas

14.3.2012 3.14

- změna čísla účtu TMCZ

15.2.2012
3.13

- manuál i prostředí aplikace nově kompletně podporují anglický jazyk
- odstranili jsme nekorektní zobrazování dat v Podrobném výpisu služeb při změně času (letní/zimní).
- nově SFN podporuje další typy proxy s HTTPS inspekcí

1.11.2011 3.12.41

Stažení dat:
- Upravena funkce pro rušení probíhajících operací během stahování a importu dokladů. Nově k přerušení dojde rychleji.

Doklady:
- Doplněna možnost editace pojmenování přímo z dokladů, přes kontextové menu v seznamech.
- Doplněna informace o bonus bodech s omezenou platností do tisku SPS.

Přeúčtování:
- Úprava tisků - číslo dokladu a období je tisknuto s každým telefonním číslem.
- Řazení služeb v nastavení přeúčtování dle abecedy pro snadnější navigaci.

Nápověda:
- Byla kompletně předělána a doplněna aplikační nápověda a manuál.
- Nově lze nápovědu zobrazit pomocí stisku klávesy F1 (pouze mimo informační kanál).

Ostatní:
- Byla přidána nová aplikace SFNC.exe pro dávkové zpracování. Jedná se o konzolovou aplikaci, pomocí které je možné stáhnout a exportovat nové doklady automaticky bez interakce uživatele zadáním parametrů příkazové řádky.
- Byly opraveny nejrůznější reportované problémy v různých modulech aplikace a upravena některá drobná funkcionalita.

15.6.2011 3.11.34

- Do parametrů aplikace přibyl nový přepínač povolující zobrazení informačního kanálu.
- Doplněn překlad tiskových sestav v modulu přeúčtování.
- Doplněn překlad vnitřních seznamů v databázi (skupiny, limity, názvy sloupců, masky...).
- Oprava zjišťování aktuálního číselníku při zobrazování seznamů služeb (typy limitů, soukromé služby, ...).
- Optimalizace zobrazení výběru volaných čísel ve filtru.
- Do modulu dokladů přibyla možnost importu vybraného dokladu nebo dříve stažených dokladů, které ještě nejsou v databázi.
- Oprava filtru dle volaných čísel v analýzách.
- Doplněn chybějícíc překlad v celé aplikaci.
- Změna způsobu vytváření hintů tlačítek v celé aplikaci.
- Lokalizace aplikace do anglického jazyka.
- Změna mapování metagrup při importu dobropisů a vrubopisů.
- Oprava rozpadu čísla při projektových kódech.
- Oprava ukládání limitů ke skupinám.
- Přidáno omezení na seznam stahovaných dokladů.
- Do výsledného reportu doplněny tlačítka pro skoky mezi problémovými záznamy.
- Defragmentace indexů se nově zobrazuje pouze pokud je dostupná.
- Úprava defaultního formátu čísel při vytváření vlastního exportu.
- Doplnění metagroup pro SPS na tisk vyúčtování (dobropisy/vrubopisy).

5.5.2011 3.10.28

- Filtr skupin v exportu a přeúčtování rozšířen i na výstupy (exporty, odesílání emailem, ...)
- Oprava přepínače na okně odeslat emailem
- Doplnění nového parametru status pro funkci servletu na stahování PDF
- Doplněno pojmenování do sum v exportu
- Doplněny sumy do přehledu přeúčtovaných dokladů a telefonních čísel
- Formáty čísel v zobrazení a tisku přeúčtování nastaveny dle obecného nastaveni SFN III
- Do výběru čísel dle prefixu doplněna možnost zadat více prefixů oddělených čárkou
- Oprava textu v okně výběr telefonních čísel a výběr služeb
- Do tisku PVS (Barefa) doplněna hodnota "Celkem (bez DPH)"
- Oprava filtru dle datumu na vyběru dokladů
- Přidána možnost vypnout povolené bezpečnostní protokoly SSL a TLS v nastavení emailu + volba naprostého vypnutí zabezpečení

7.3.2011 3.6.24

Export/Import/Tisk
- Oprava výpočtu sum na jednotlivých telefonních číslech na PSPČ
- Oprava nesprávných formátů (jednotky, telefonní čísla, atd.)
- Doplněna možnost nastavení vzhledu hlavičky
- Upraven filtr služeb v přeúčtování (odstranění sumarizačních položek)
- Oprava ukládání čísel v soukromých hovorech (zkrácený formát)
- Ošetření prázdných položek ve filtru pojmenování
- Oprava sumarizačních položek v exportu přeúčtování (export pouze sum)
- Doplnění slev do analýz (Hovory)
- Rozšíření max. počtu měsíců pro zobrazení dokladů ve výběrovém dialogu dokladů na 240
- Doplněna podpora rychlého vkládání záznamů do databáze
- Doplněn tisk do souboru v modulu "Doklady"
- Úprava tisku do souboru - možnost volby více formatů (PDF, TXT, RTF, ...)
- Oprava pojmenování v exportu přeúčtování

22.2.2011 3.5.21

Na základě zpětné vazby byly provedeny následující úpravy, které přinášejí větší uživatelský komfort a opravují zjištěné nedostatky:

Export/Import/Tisk
- Oprava tisku VS - celkové součty služeb
- Oprava formátu času v exportech (0-24 hod)
- Oprava rozpadů slev na PVS - položky z PSPČ.
- Oprava filtrovaní sloupců v nastavení (Skupiny a Pojmenování).
- Změna defaultních hodnot v přeúčtování (Slevy - 100%).
- Změna rozvržení definice exportu - zvětšení definice sloupců na úkor pojmenování souborů.
- Doplnění tlačítek pro hromadný tisk vybraných PSPČ/PVS/Oprav v dokladech.
- Doplněn kód banky na tisk Vyúčtování
- Doplnění sloupců exportu dokladů a exportu přeúčtování (Tarif", "Datum hovoru" a další)
- Doplnění sum a součtů do detailu PVS.
- Doplnění typu dokumentu do tisků (Dobropis, Vrubopis, Manuální doklady).
- Doplnění tlačítka pro otevření adresáře do výsledného reportu exportu a přeúčtování.
- Doplněno ukládání nastavení exportu do profilu přeúčtování.
- Doplnění "splitteru" do nastavení (Skupiny a Limity) a ukládání jeho pozice.
- Přidána Možnost importu nastavení bez hlavičky/záhlaví.
- Skrytí sloupce "Projektový kód" pokud není jeho podpora zapnuta v nastavení.
- Odstranění generovaných položek z exportu PVS (paušály, atd.)
- Změna nastavení způsobu filtrování na datumových sloupcích v modulu doklady.
- Pokud není dostupné overview pro doklad typu dobropis/vrubopis není zobrazena chyba, ale informace, že není dostupný.

Další změny
- Oprava mazání číselníku, který není vázán na žádný doklad, ale je vázán na PSPČ nebo PVS.
- Oprava uzavírání streamu při zápisu do CSV souboru (chybějící řádky v CSV)
- Upraveny Analýzy a grafy (doplnění počtů/sum, formáty, oprava výpočtu délky hovorů)
- Úprava průběhu a stavových informací během stahování seznamu dokladů.
- Optimalizace volání událostí v tabulce stažených dokladů.
- Kontrola existence duplicit v interních seznamech profilů (odstranění chyby při konverzi profilů ze SFN 2 do SFN 3).
- Rozšíření LOGů v modulu export.
- Úprava správy paměti během stahování a importu dokladů (odstranění chyby "Out of memory")
- Logování alokované paměti.

14.2.2011 3.4.19

Na základě zpětné vazby byly provedeny následující úpravy, které přinášejí větší uživatelský komfort a opravují zjištěné nedostatky:

Export/Import/Tisk
- Oprava odesílání souborů CSV a TXT e-mailem
- Doplněno ukládání nastavení formuláře pro odeslání exportu a přeúčtování emailem
- Skrytí sloupců se slevami v exportu
- Oprava textu na tisku souhrného přehledu služeb (Počet čísel...)
- Odstranění zaokrouhlování při importu extraktů slev
- Doplnění slev do součtů v exportu
- Optimalizace výpočtu slev při importu dokladů
- Doplněno upozornění na žádná data v exportu a přeúčtování
- Oprava textů v modulu export
- Rozdělení tisků PSPC a PVS na separatní stránky
- Opravy tisků - (formáty jednotek, rozvržení, názvy MG, ...)

Pojmenování
- Oprava importu pojmenování - import dosud nepojmenovaných volaných čísel
- Oprava zobrazení pojmenování volaných čísel v dokladech (PVS)
- Oprava nesprávně importovaných záznamů s pojmenováním
- Doplněno pojmenování do výběrů telefonních čísel (Export, Přeúčtování, Analýzy, Soukromé hovory a Skupiny)

Doklady
- Doplněno ukládání nastavení filtru dokladů
- Oprava zobrazování tlačítek ve sloupci SPS v přehledu dokladů
- Doplněno formátování částek v doplňujících informacích u dokladů
- Oprava zobrazovaní položek na Vyučtování a Souhrném přehledu - položky nepodléhající zdanění
- Generování PSPČ ze Souhrného přehledu

Další změny
- Doplněn překlad výjímek servletu
- Oprava nastavování timeoutu pro odpověď serveru
- Zákaz spuštění modulu stažení dat při nekonzistenci databáze (zabránění chybné funkci importu dokladů)
- Oprava inicializace dat (sloupec s exportem)
- Odstranění opakovaného pokusu o přihlášení při stahování seznamu dokladů
- Rozšíření logování importu (kontrola číselníku)
- Odstranění blikání při generování tisků z dokladů
- Rozšíření upozornění při připojení k chybné databázi nebo k databázi, kterou není možné aktualizovat
- Doplněno zobrazování dodatečných informací při chybách (pokud jsou dostupné)

7.2.2011 3.3.18

Na základě zpětné vazby byly provedeny následující úpravy, které přinášejí větší uživatelský komfort a opravují zjištěné nedostatky:

Uložení nastavení
- Ukládání nastavení přepínačů v modulu stažení dat.
- Ukládání nastavení zapnutí pojmenování a zobrazení slev v modulu doklady.
- Ukládání nastavení tisku dokladů.
- Ukládání nastavení v modulu export.
- Ukládání nastavení v modulu přeúčtování.
- Ukládání nastavení v modulech analýz.
- Ukládání nastavení v modulech nastavení.
- Doplněno ukládání nastavení do Exportu a Přeúčtování.
- Doplněno ukládání sledovaných hovorů po každé změně.

Tisk, export, analýzy

- Doplněno pojmenování do tisku přeúčtování
- Oprava tisku souhrného přehledu služeb.
- Do exportu doplněny součty k jednotlivým službám, odstraněny duplicity v exportu..
- Opraveny rychlé volby datumu v modulu přeúčtování.
- Doplněna původní cena do analýzy sumy volaných čísel.
- Oprava názvu PSPČ ve výsledném reportu stahování dokladů.
- Do nastavení tisku dokladů, exportu, přeúčtování a filtru analýz doplněna tlačítka pro načítání/ukládání profilů nastavení.
- Oprava chyby ve filtru analýz (filtr dle destinací).

Import nastavení ze SFN 2
- Oprava importu pojmenování - mazání prázdných záznamů.
- Doplněny správné názvy mapovaných sloupců v importu nastavení.
- Oprava načítání importovaného souboru dle koncovky (XLS a XLSX).
- Doplněna konverze profilů

Další změny

- Úprava algoritmu pro stanovení míry zátěže databáze.
- Dialog databázové zátěže doplněn o upřesňující popis
- Doplněn progressbar na úvodní obrazovku.
- Oprava hintů tlačítek v modulu Doklady..
- Oprava parsování XML dokladu s nil atributem v poli "V" u služeb.
- Zokonalení inteligentního připojování k databázi.
- Přesun zobrazení upozornění během inicializace aplikace až po zobrazení hlavního okna aplikace (zabránění "zamrznutí" aplikace při startu)

31.1.2011 3.2.17

Na základě zpětné vazby byly provedeny následující úpravy, které přinášejí větší uživatelský komfort a opravují zjištěné nedostatky:

- Doplnění logů do exportů a přeúčtování (včetně logování interních chyb)
- Oprava chyby při rozdělení exportu dle skupin
- Oprava zobrazování pojmenování v analýzách (Sumy)
- Oprava výpočtu ceny s DPH v přeúčtování
- Doplněno/opraveno zobrazení slev na tiscích SÚ, PVH, PSPČ a PVS
- Změna způsobu připojování k databázi (použití výchozího nastavení při absenci konfiguračního souboru a při neúspěšném připojení, pokus o přihlášení novým a starým heslem)
- Do výsledného reportu exportu a přeúčtování doplněno tlačítko pro odeslání chybového reportu
- Doplněno volání automatické kontroly dostupnosti nové verze podle nastavení při spuštění aplikace
- Doplněno ukládání nastavení pojmenování po každé změně (+ uložení posledního editovaného záznamu)
- Doplněno ukládání nastavení limitů na číslech i skupinách po každé změně

a další malá vylepšení.

22.1.2011 3.1.16

Na základě zpětné vazby od prvních uživatelů byly provedeny následující úpravy aplikace:

- Změna ikon na tlačítkách v modulu Pojmenování
- Automatické skrývání a zobrazování sloupců původní cena a projektový kód
- Úprava zobrazení výsledných reportů

a další malá vylepšení.

20.1.2011 3.1.15

Nový SFN 3

Řešení problémů

Praktické odpovědi na nejčastější otázky okolo provozu SFN.

Více zde.

SFN II.

Informace o předchozí verzi Správce firemních nákladů.

Více zde.