Autorizace při komunikaci s T-Mobile

Bezpečnosti není nikdy dost, proto je tu autorizace

Vždy budete potřebovat jméno, heslo a v případě některých požadavků i doplňující údaje pro správnou identifikaci. Rozlišujeme 2 základní typy hesel:

Heslo administrátora

Volíte si jej při stanovování administrátora. Heslo slouží pro získávání informací či administraci těch služeb, které spadají do kompetencí daného administrátora. Aby bylo zachováno jeho specifické oprávnění, měl by toto heslo znát pouze administrátor.

Heslo koncového uživatele SIM karty

Heslo je povinné a stanovujete si jej při sepisování smlouvy (také je nazýváno jako "heslo pro blokování"). Toto heslo je stanoveno ke každé SIM kartě - měli by je znát všichni uživatelé SIM karet u dané smlouvy (např. z důvodu zablokování SIM karty při ztrátě nebo krádeži). Hesla musí být číselná a čtyřmístná (nesmí být 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666 ,7777, 8888, 9999, 1234, 4321).

Stanovení míry ochrany dat

Podle počtu typů administrátorů a vámi zvolených hesel si stanovíte míru ochrany dat vztahující se k vaší smlouvě, službám nebo údajům o Vyúčtování.

1. Stanovení všech typů administrátorů

Jestliže si ke smlouvě stanovíte všechny typy administrátorů (Zodpovědnou osobu, Administrátora služeb, Administrátora financí a Administrátora systémových řešení) budou moci koncoví uživatelé SIM karet:

  • získávat informace, které se týkají pouze jejich SIM karty;
  • nahlásit nám poruchu či podat stížnost;
  • aktivovat / deaktivovat / měnit nastavení záznamových služeb (hlasová schránka, registr zmeškaných hovorů);
  • aktivovat/deaktivovat CLIR;
  • aktivovat/deaktivovat službu konferenční hovory.

Pokud budou tyto informace či změny žádat u SIM karty, ze které je voláno, není znalost hesla vyžadována. Budou-li informace či změny žádány k jiné SIM kartě, než ze které je voláno, je nutná znalost minimálně hesla koncového uživatele, které je stanoveno u SIM karty, kde má být změna provedena. Heslo koncového uživatele je nutné vždy sdělit, pokud žádáte o:

  • zablokování hovorů z důvodu ztráty či krádeže SIM karty,
  • výměnu SIM karty,
  • sdělení PUKu 1.

2. Stanovení Zodpovědné osoby

Jestliže si ke smlouvě stanovíte pouze Zodpovědnou osobu, nebudou moci uživatelé SIM karet u dané smlouvy získávat informace a provádět změny týkající se smluv (např. aktivovat další SIM karty, prodlužovat či převádět smlouvy apod.). Tyto úkony bude moci uskutečnit pouze Zodpovědná osoba nebo jiná oprávněná či k tomu zplnomocněná osoba. Jakékoli další aktivity, jako je administrace služeb či administrace Vyúčtování, budou moci provádět uživatelé SIM karet na základě znalosti hesla pro blokování.

V případě, že by heslo Zodpovědné osoby mělo být totožné s hesly koncových uživatelů, které jsou určeny pro uživatele SIM karet (ne administrátory), doporučujeme vám tato hesla odlišit.

3. Stanovení Zodpovědné osoby a Administrátora služeb

V případě, že si stanovíte Zodpovědnou osobu a Administrátora služeb, odeberete tím uživatelům SIM karet možnost získávat informace a provádět změny týkající se smluv a administrovat služby na své či jiné SIM kartě (stanovení Administrátora služeb). Administrace služeb bude až na výjimky uvedené výše (např. nastavení hlasové schránky) možná pouze na základě identifikace (znalosti hesla) Administrátora služeb nebo Zodpovědné osoby.

4. Stanovení Zodpovědné osoby a Administrátora financí

Pokud si stanovíte Zodpovědnou osobu a Administrátora financí, odeberete tím uživatelům SIM karet možnost získávat informace či provádět změny, které se týkají smluv, vyúčtování a plateb. Informace vztahující se k Vyúčtování, za které zodpovídá Administrátor financí, je možné získat pouze na základě jeho identifikace (znalosti hesla) nebo identifikace Zodpovědné osoby.

Administrátor je vždy povinen chránit heslo před jeho zneužitím a v případě důvodného podezření z jeho prozrazení je neprodleně změnit –
viz Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile (část 9.1.1).

Smlouva významného zákazníka

Záruka nadstandardních služeb a výhod pro velké klienty.

Více zde

Stanovení administrátorů

Podrobná pravidla pro řízení rolí administrátorů.

Více zde

Kontakty

Máte nějaké dotazy? Není vám něco jasné? Ozvěte se nám.

Více zde