Informace o registru SOLUS

 

SOLUS je sdružením právnických osob, které sdílejí informace o neplatících zákaznících za účelem ochrany členských společností a samotných zákazníků před neuváženým zadlužováním.

Naše společnost přistoupila ke sdružení SOLUS 14. září 2005. Zapojení se do registru je vedeno snahou zvýhodnit bezrizikové zákazníky, kterých je naprostá většina a kteří v minulosti nesli v cenách služeb riziko za klienty neplatící.

Otázky a odpovědi

Co je cílem registru SOLUS?

Členské společnosti sdílejí v SOLUSu informace o neplatících zákaznících ke své ochraně a k předejití neuváženého zadlužování u svých zákazníků. Společnosti jsou vedeny snahou nepřivádět své klienty do tíživé finanční situace nezodpovědným úvěrováním. Společná databáze je určena výhradně pro potřebu řádných členů sdružení.

Které společnosti jsou členy sdružení SOLUS?

Vedle mobilních operátorů jsou členy sdružení také banky, leasingové společnosti a další. Aktuální seznam členů SOLUSu naleznete na internetových stránkách www.solus.cz.

Kdy jsou údaje o neplatičích do SOLUSu předávány?

K zařazení klienta do registru dojde pouze při opakovaném (dvě a více vyúčtování služeb v prodlení) nebo dlouhodobém neplacení faktur.

Jak je upraveno předávání osobních údajů SOLUSu?

Podle ustanovení čl. 5 našich Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků jsme oprávněni předávat osobní údaje zákazníka sdružení SOLUS, jež je oprávněno osobní údaje dále zpřístupňovat členům sdružení SOLUS. Osobní údaje předáme SOLUSu pouze v případě, že je zákazník opakovaně v prodlení s úhradou nebo je jeho existující závazek déle než 90 dní po splatnosti.

Jaké dopady může mít na zákazníka zařazení do registru?

Vyhodnocení informací z registru je zcela v kompetenci jednotlivých členů sdružení SOLUS a závisí na pravidlech, jakými společnosti hodnotí své zákazníky v akvizičním procesu.

Po jaké době od uhrazení dluhu budu z registru vymazán?

Osobní údaje o dlužnících zpracovává SOLUS po dobu jednoho roku ode dne úplného uhrazení pohledávky.

Jak může zákazník získat výpis osobních údajů ze SOLUSu?

Postup je uveden na www.solus.cz - sekce Žádost o výpis osobních údajů a o zjištění zdroje osobních údajů:
Subjekt údajů má možnost získat na základě písemné žádosti adresované sdružení SOLUS (SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4) informaci o tom, zda je ve společné databázi spotřebitelů veden, jaké údaje jsou o něm vedeny a o zdroji jeho osobních údajů. Odpověď na žádost o informaci poskytuje sdružení SOLUS za úplatu (cenu naleznete na www.solus.cz). Pokud má zájem o upřesnění okolností svého zařazení do společné databáze spotřebitelů, musí se obrátit na členskou společnost, která jeho údaje do společné databáze spotřebitelů poskytla (zdroj údajů).

Bude se při uzavírání smlouvy nahlížet do registru automaticky nebo budu moci vyslovit svůj nesouhlas s dotazem?

Dotaz do databáze bude vznesen pouze na základě souhlasu, který je od zákazníka získán. Bez souhlasu nelze dotaz provést, jelikož všechny osobní údaje jsou ve společné databázi spotřebitelů šifrovány a nejsou bez souhlasu zákazníka členským společnostem přístupné.

Jaký důsledek bude mít pro zákazníka neposkytnutí souhlasu s dotazem, popř. jeho přítomnost v registru SOLUS?

Žadatelé, kteří platí za služby u dalších členů sdružení SOLUS řádně a včas a umožní prověření své bonity při žádosti o službu, získají automaticky lepší obchodní podmínky.