Zpracovávané údaje

Přehled údajů, jejichž poskytnutí třetím stranám vyplývá přímo ze zákona, jakož i údajů, s jejichž poskytnutím je třeba váš souhlas.

I. Údaje, jejichž zpracování vyplývá přímo ze zákona

Poskytování služeb a souvisejících služeb

Zpracování těchto údajů vyplývá přímo ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů , § 5, odst. 2. písm b), tj. zpracování nezbytné pro plnění účelu smlouvy, jakož i ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 61, odst.4., § 87 a násl.

Zpracovávané osobní údaje:

 • titul, jméno, příjmení,
 • adresa,
 • rodné číslo, případně jiný národní identifikátor,
 • čísla předložených dokladů,
 • obchodní firma: název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo,
 • faxové a telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • účastnická smlouva, mobilní čísla Happy Partner SIM karet, číslo SIM karty, aktivní tarif, heslo pro komunikaci,
 • způsob úhrady, bankovní spojení, finanční limit pro inkasní platbu, údaje o platební kartě,
 • biometrický podpis (při podpisu smlouvy elektronicky).

Zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování, k identifikaci zneužívání sítě a služeb

Zpracování těchto údajů vyplývá přímo ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, § 5, odst. 2. písm b), tj. zpracování nezbytné pro plnění účelu smlouvy, jakož i ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích , § 87 a násl.

Zpracovávané osobní údaje:

 • číslo volajícího a volaného,
 • údaje o lokaci (v případě roamingu),
 • datum, čas a délka volání,
 • označení tranzitní ústředny
 • (vše bez jakýchkoli dalších údajů o účastníkovi, tj. beze jména apod.).

Vymáhání pohledávek

Zpracování těchto údajů vyplývá přímo ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, § 5, odst. 2. písm. e), tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, jakož i ze zákona č 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 90 odst.3.

Zpracovávané osobní údaje:

 • číslo zákazníka,
 • jméno, příjmení , adresa,
 • rodné číslo, IČO,
 • čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky,
 • variabilní symbol pro hromadnou úhradu,
 • kontaktní telefonní a faxová čísla, e-mailová adresa,
 • údaj, zda jde o smlouvu na dobu určitou či neurčitou,
 • limit pro vymáhání,
 • telefonní čísla patřící k dané smlouvě.

II. Údaje, o jejichž zpracování může zákazník rozhodnout

Marketingové a obchodní účely

Zpracovávané osobní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození (věk),
 • pohlaví,
 • adresa bydliště, telefonní číslo,
 • název firmy, kontraktační, adresa, telefonní čísla,IČO,
 • provolaná částka za x měsíců.

Telefonní seznamy a informační služba

Zpracovávané osobní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa.

Ověřování a hodnocení platební morálky, případně předání do pozitivních registrů či registrů dlužníků v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy

Zpracovávané osobní údaje:

 • ID záznamu,
 • jméno, příjmení,
 • rodné číslo, adresa,
 • datum vzniku dluhu, produkt, výše dlužné částky po splatnosti, počet dlužných vyúčtování,
 • údaj o postoupení pohledávky, datum zaplacení, údaj o odpisu pohledávky,
 • v případě pozitivního registru navíc pohlaví, údaje o dokladech totožnosti, o uzavření účastnické smlouvy, o finančních závazcích účastníka z účastnické smlouvy a o zajištění a plnění těchto závazků, další údaje vypovídající o bonitě a platební morálce účastníka.