Rychlost našeho internetu

Garantovaná doba aktivace mobilních datových služeb

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu v případě prodeje ve Značkové prodejně či v prodejně obchodního partnera Operátora do 72 hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje (např. prostřednictvím eShopu, Zákaznického centra, mimo prostory obvyklé k podnikání apod.) do 10 kalendářních dnů.

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. vyzvedne si zasílanou dobírku ihned).

V případě přenesení telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou přenesení trvá.

Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilních datových služeb

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. Je-li hodnota maximální rychlosti uvedená u dané služby nižší než hodnota inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých technologií, pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná hodnotě odhadované maximální rychlosti a inzerované rychlosti u jednotlivé technologie (tzn. činí-li hodnota maximální rychlosti služby 3 Mb/s, činí hodnota odhadované maximální rychlosti rovněž 3 Mb/s a inzerovaná rychlost pro technologii 2G 0,125 Mb/s, pro 3G 3 Mb/s a pro LTE rovněž 3 Mb/s).

TECHNOLOGIE ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST
INZEROVANÁ RYCHLOST
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G – EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 0,125 Mb/s 0,04 Mb/s
3G – HSPA 7,2 Mb/s 3,6 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
3G – HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s 5 Mb/s 1 Mb/s
LTE 150 Mb/s 50 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s
LTE Advanced 375 Mb/s 50 Mb/s 15 Mb/s 5 Mb/s

Faktory ovlivňující rychlost přenosů u mobilních datových přenosů jsou zejména:

 • užívaná technologie,
 • úroveň pokrytí signálem (úroveň venkovního pokrytí populace je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz),
 • zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti, datový limit je uveden v Ceníku služeb či na www.t-mobile.cz),
 • zařízení, které Účastník/Uživatel k připojení používá,
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu využívá,
 • počasí,
 • vegetace,
 • umělé horizonty,
 • rušení budovami ve výstavbě,
 • živelní pohromy,
 • charakter budovy, ve které Účastník/Uživatel službu využívá,
 • nová výstavba,
 • poloha koncového zařízení,
 • frekvenční pásmo,
 • cesta šíření signálu,
 • náhodná koncentrace Uživatelů/zařízení,
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení,
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, prostřednictvím kterého Účastník služby v zahraničí využívá.

V případě úspěšného připojení Účastníka/Uživatele poskytuje Operátor Účastníkům/Uživatelům vzhledem k výše uvedeným neovlivnitelným faktorům minimální garantovanou rychlost 16 kb/s pro stahování dat a 16 kb/s pro nahrávání dat.

Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování a vkládání dat rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut, přičemž za detekovatelnou změnu výkonu přístupu k internetu se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 25 % hodnot rychlostí uvedených jako inzerovaná rychlost stahování a vkládání dat. Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k deseti detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internet delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Je-li k tarifu či balíčku využívanému Účastníkem přidělen datový limit, jsou do přenesených dat započítávána data přenesená v obou směrech, přičemž objem přenesených dat se měří na transportní vrstvě.

V případě současného užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality mobilní datové služby. Celkovou kapacitu pro využívání mobilních dat může ovlivnit souběžné využívání hlasového volání v LTE daným Účastníkem; pro každé takové volání se využívá maximálně 100 kb/s na stahování a 100 kb/s na odesílání dat, přičemž taková hodnota má minimální dopad na jeho službu přístupu k internetu.

Garance u pevných datových služeb

Typ využívané
technologie
Odhadovaná maximální rychlost
Inzerovaná rychlost / Běžně dostupná rychlost*
Minimální garantovaná rychlost
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
ADSL 16 384 kb/s 768 kb/s 3 584 – 10 240 kb/s 256 – 512 kb/s 256 kb/s 128 kb/s
VDSL 51 200 kb/s 5 120 kb/s 20 480 – 51 200 kb/s 1 536 – 5 120 kb/s 256 kb/s 128 kb/s
SHDSL 4 096 kb/s 4 096 kb/s 512 – 4 096 kb/s 512 – 4 096 kb/s 512 kb/s 512 kb/s

* Inzerované rychlosti dosahuje 80% zákazníků. 10% zákazníků dosahuje vyšších rychlostí nebo rychlosti stejné jako činí horní hranice inzerované/běžné rychlosti a 10% zákazníků dosahuje nižších rychlostí nebo stejných rychlostí jako činí spodní hranice inzerované/běžné rychlosti s ohledem na faktory, které ovlivňují rychlost přenosů.

Faktory ovlivňující rychlost přenosů u pevných datových služeb jsou zejména:

 • zvolený tarif či služba (maximální rychlost, agregace či případný datový limit)
 • kvalita a délka přístupového vedení (mezi koncovým bodem sítě a příslušným DSLAMem)
 • kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu, kde službu využíváte a použitý typ připojeného koncového zařízení
 • režie vyšších přenosových vrstev
 • sdílení kapacity přístupové sítě více uživateli, a to až do výše maximálního poměru stanoveného T-Mobile (tzv. agregace)
 • sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na Vaší straně
 • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora

Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilní datové služby poskytované v pevném místě

Garantovaná doba aktivace služby

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu do 60 dnů od podpisu Účastnické smlouvy, není-li v konkrétním případě výslovně stanoveno jinak. Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. umožní instalaci Modemu).

Garantovaná kvalita služby

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě.

Tarif Maximální / inzerovaná rychlost
Běžně dostupná rychlost
Minimální garantovaná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Pevný internet vzduchem S 20 Mb/s 5 Mb/s 16 Mb/s 4 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Pevný internet vzduchem M 50 Mb/s 15 Mb/s 40 Mb/s 12 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Pevný internet vzduchem L 100 Mb/s 25 Mb/s 70 Mb/s 20 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s

Výše uvedená maximální rychlost připojení je rychlost, kterou se u služby širokopásmového přístupu k internetu prostřednictvím technologie LTE rozumí v obou směrech maximální přenosová rychlost dosažitelná na fyzické vrstvě. V případě užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality datové služby.

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální.

Faktory omezující rychlost připojení jsou zejména:

 • úroveň pokrytí signálem (úroveň pokrytí pro službu je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz)
 • zařízení, které Účastník/Uživatel k připojení používá
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu využívá
 • počasí
 • vegetace
 • umělé horizonty
 • rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • nová výstavba
 • poloha koncového zařízení
 • frekvenční pásmo
 • cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • režie vyšších přenosových vrstev,
 • sdílení kapacity přístupové sítě více uživateli
 • sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně uživatele,
 • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora