Kontrolujte pravomoci zaměstnanců v nastavení služeb a vyúčtování.

Získáte čtyři úrovně přístupu pro administrátory vašich služeb.

Vaši zaměstnanci budou mít limitovaný přístup k chráněným datům nebo nastavení.

Administrátoři získají přednostní spojení s vyškolenými konzultanty.

Každá role má své heslo, které zná a může měnit pouze daný administrátor. Výjimku tvoří zodpovědná osoba, která je nadřazena všem ostatním rolím.

Typy rolí

1. Zodpovědná osoba (ZO)

Je automaticky zakládána při aktivaci a je to „nejvyšší role“ – umožňuje nakládat se smlouvou, administrovat ostatní role a zároveň má veškeré pravomoci jako ostatní administrátoři. ZO se může stát majitel smlouvy, zplnomocněná osoba nebo osoba oprávněná jednat za společnost. V případě zrušení / změny jakéhokoliv administrátora je ZO povinná tuto změnu T-Mobile nahlásit. Zodpovědná osoba může:

 • uzavírat Účastnické smlouvy / Smlouvy významného zákazníka,
 • žádat o ukončení / prodloužení Účastnické smlouvy,
 • stanovovat / měnit / rušit ostatní administrátory,
 • měnit osobní a kontaktní údaje atd.

2. Administrátor služeb (ADS)

Je pověřen administrací veškerých služeb na všech SIM kartách, které spadají do jeho kompetencí. Administrátor služeb může:

 • aktivovat / měnit / deaktivovat roaming, MMS, datová a tarifní zvýhodnění,
 • žádat o změnu tarifu,
 • získávat informace o aktivovaných službách na SIM kartách, které administruje,
 • žádat o změnu telefonního čísla atd.

3. Administrátor financí (ADF)

Je oprávněný získávat informace či provádět změny týkající se vyúčtování, plateb či vymáhání. Administrátor financí může:

 • získávat informace o Vyúčtování, platbách a vymáhání,
 • měnit formu Vyúčtování a způsob jeho zasílání,
 • žádat o vystavení opisu daňového dokladu,
 • žádat o vracení záloh, depozit a přeplatků vč. způsobu jejich vrácení,
 • administrovat služby Můj limit, Moje útrata, Můj účet atd.

4. Administrátor systémových řešení (ADSR)

Je oprávněná osoba k tzv. systémovým službám T-Mobile ProfiNet a Podniková síť. Tato role jako jediná umožňuje administrovat Podnikovou síť, Hlasovou linku, Barevná volání, pevné hlasové služby, pevné datové služby, mobilní intranet a přístup k internetu. ADSR se dovolá přímo na Zákaznické centrum se zaměřením na technickou a datovou podporu.

Může se vám také hodit

Stanovení a zrušení administrátorů
Podrobná pravidla pro řízení rolí administrátorů.
Více informací
Autorizace při komunikaci s T-Mobile
Vždy budete potřebovat jméno, heslo pro správnou identifikaci.
Více informací
Časté dotazy
Vaši otázku jsme již dost možná zodpověděli.
Více informací