Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále také jako „Nařízení") a platnými právními předpisy; Údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby Údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2013. Ten prokazuje, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky. Jako člen skupiny Deutsche Telekom jsme implementovali Závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji v rámci koncernu Deutsche Telekom.

V těchto zásadách zjistíte, jaké Údaje shromažďujeme, proč, jak s Údaji nakládáme, jak jsou Údaje zabezpečeny a jakým způsobem můžete jednoduše uplatnit svá práva.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3787.

Jsme společností, která zákazníkům poskytuje produkty a služby pro pevné sítě / širokopásmové připojení, mobilní komunikace, internet a IPTV, pro firemní zákazníka dále nabízíme řešení pro informační a komunikační technologie (ICT). Z tradiční telekomunikační společnosti se však měníme ve společnost poskytující nové služby. S tím vším je však také spojena nutnost zajistit bezpečné ukládání a přístup ke všem soukromým údajů, a to bez ohledu na to, kde uživatel je nebo jaký typ zařízení používá.

Jsme součástí mezinárodního koncernu Deutsche Telekom.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kanálů uvedených na našich webových stránkách, tj. písemně na adrese naší společnosti, nebo na zákaznické lince +420 800 73 73 73 (ze zahraničí +420 603 603 603).

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete, v otázkách týkající se ochrany osobních údajů, kontaktovat písemně na adrese sídle společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.

Jako zákazník může jednoduše spravovat svá oprávnění/souhlasy nebo uplatnit právo na přístup prostřednictvím naší samoobsluhy Můj T-Mobile.

Jaké údaje shromažďujeme

Osobní údaj je definován jako veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o údaj, který je spojený s konkrétním člověkem a který sám o sobě (např. rodné číslo, ale pouze pokud máte např. přístup do registru obyvatel) nebo v kombinaci s jinými údaji, může vést k identifikaci určité osoby. S údaji, které nenaplňují definici osobního údaje, ale mají zvláštní režim, jako je např. rodné číslo, nakládáme vždy tak, aby byla zajištěna bezpečnost takového údaje.

Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

Údaje získáváme od vás, v rámci poskytovaných služeb (provozní, lokalizační údaje, údaje z koncového zařízení, cookies a podobné technologie) nebo je můžeme získat od třetí osoby.

Zpracováváme následující kategorie údajů a jejich jednotlivé atributy s tím, že rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší např. podle toho, jaké služby u nás využíváte:

Identifikační údaje:

 • Titul,
 • jméno, příjmení,
 • rodné číslo,
 • datum narození,
 • IČO, DIČ,
 • adresa trvalého pobytu, adresa podnikání, fakturační adresa,
 • čísla předložených identifikačních dokladů, jejich druh a stát, který doklad vydal a opis/fotokopie konkrétních údajů osobních údajů z dokladu (u dokladů vždy dochází pouze k pořízení záznamu jejich části, a to konkrétních údajů; nedochází tedy k pořízení kopie dokladu).

Kontaktní údaje:

 • Kontaktní telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresy na sociálních sítích.

Fakturační a platební údaje:

 • Informace o číslech účtu a platební metodě,
 • údaje o přijatých platbách a dlužných částkách,
 • údaje o platební morálce.

Informace o využívaných službách/zakoupeném zboží:

 • Číslo SIM karty,
 • účastnické telefonní číslo, aktivní tarif, balíčky, doplňkové služby,
 • typ smlouvy,
 • segment zákazníka,
 • doba trvání smlouvy,
 • druh poskytnuté služby,
 • cena za poskytnutou službu,
 • typ používaného koncového zařízení.

Sociodemografická data: věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav.

Komunikace s námi: informace o interakci s jednotlivými kanály, zejména naší zákaznickou linkou, chatboty a záznamy těchto interakcí.

Speciální údaje:

 • Přihlašovací údaje,
 • heslo,
 • PIN, PUK.

Metadata (Provozní a lokalizační údaje):

 • Telefonní číslo volajícího,
 • telefonní číslo volaného,
 • datum a čas uskutečnění spojení,
 • typ přístupu k internetu,
 • IMEI koncového zařízení,
 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa),
 • číslo, název a umístění koncového bodu sítě, údaje o síti.

Cookies (cookies a analytické nástroje)

Více informací naleznete v sekci Cookies.

Podpis a dynamický biometrický podpis

Smlouvu u nás můžete podepsat standardně nebo tzv. dynamickým biometrickým podpisem. Jedná se o nahrazení tradičního podepisování se na papír za podepisování se na speciální zařízení (tablet nebo tzv. signpad) pro snímání podpisu, prostřednictvím kterého dochází jak k zachycení grafické podoby vlastnoručního podpisu na obrazovce tohoto zařízení, tak i k zachycení tzv. dynamických parametrů pohybu ruky jako je tlak, rychlost, sklon, křivky, posloupnost tahů apod.

Vždy máte na výběr, zda nám smlouvu v elektronické podobě podepíšete dynamickým biometrickým podpisem nebo zda nám podepíšete pouze papírovou verzi smlouvy. Dynamický biometrický podpis je uchováván po dobu archivace smlouvy a slouží pouze pro případ, že by došlo ke sporu o vznik smlouvy, tedy není nijak dále zpracováván.

Kamerové záznamy

Na našich prodejnách a v dalších prostorách naší společnosti mohou být instalované kamerové systémy se záznamem. Tato skutečnost je vždy viditelně označena. Při zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému je vždy postupováno tak, aby bylo chráněno soukromí osob.

Zpracovávat osobní údaje získané prostředky kamerového systému výhradně k účelu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Je omezen přístup k prostředkům kamerového systému a k pořízeným záběrům jen určitému okruhu pověřených osob, které to potřebují k výkonu své práce. U kamerových systémů a záznamů je zajištěna bezpečnost přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním.

Uchovávat záběry pořízené pomocí kamerového systému k následnému zpracování maximálně po dobu, která je pro jednotlivé typy snímaných míst nezbytně nutná s ohledem na jejich účel.

Opis údajů z osobního dokladu

Při uzavření smlouvy vás vždy požádáme o opis vašich údajů, a to tak, že přes šablonu pořídíme kopii konkrétních údajů z vámi předloženého dokladu. Naše společnost nepořizuje kopie dokladů, ale pouze kopie konkrétních údajů z těchto dokladů.

Pokud nám pošlete kopii vašeho dokladu, např. pro případ prokázání změny vašich údajů, po ověření budou opětovně uloženy pouze relevantní údaje a doklad jako takový bude v nerelevantních částech anonymizován.

Jak používáme Údaje a jak dlouho

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání účastnických smluv a plnění závazků jsou některé vaše údaje nezbytné, jinak bychom vám nemohli služby poskytovat. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, plnění práv a povinností z uzavřených smluv, vyúčtování, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.

V určitých případech můžeme zpracovávat vaše Údaje z důvodů svých oprávněných zájmů. Abychom mohli Údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu, musí se jednat o zájem, který objektivně převažuje nad právem na soukromí, účelu nelze dosáhnout jinak a jsou učiněna veškerá opatření, aby byl případný zásah minimalizován. Účely, pro které Údaje zpracováváme z titulu našich oprávněných zájmů, jsou uvedeny níže a pro všechny tyto účely byly zpracovány odpovídající balanční testy.

V případě, že jsou vaše Údaje zpracovávány na základě (a) souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat; (b) oprávněného zájmu, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování.

A. Plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a oprávněné zájmy T-Mobilu

Poskytování služeb elektronických komunikací, včetně služeb s přidanou hodnotou a platebních transakcí, včetně vyúčtování takových služeb na základě uzavřené smlouvy, včetně jejích změn:

Popis: poskytování služeb elektronických komunikací, ICT služeb, doplňkových služeb a služeb s přidanou hodnotou na základě uzavřeného smluvního vztahu, včetně jejich vyúčtování, vystavování vyúčtování a podrobných výpisů, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb.

a) Kategorie zpracováváných údajů:

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží,
 • komunikace s námi,
 • speciální údaje,
 • metadata,
 • cookies,
 • podpis /dynamický biometrický podpis.

b) Právní základ zpracování: smlouva

c) Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Poskytování dalších služeb a produktů, včetně jejich doručení

Popis: jedná se zejména o prodej koncových zařízení.

a) Kategorie zpracováváných údajů:

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží.

b) Právní základ zpracování: smlouva

c) Doba zpracování: po dobu, kdy je možné se domáhat právních nároků ze smlouvy

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Zajištění propojení a přístupu k síti, vzájemné vyúčtování

Popis: jedná se o výměnu údajů mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení, přístupu k síti a vzájemného vyúčtování podle oborových standardů.

a) Kategorie zpracováváných údajů: metadata

b) Právní základ zpracování: smlouva

c) Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby, včetně jejího vyúčtování, včetně případného reklamačního řízení

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Zajištění kvality, bezpečnosti a optimalizace sítě/služeb, identifikace zneužívání sítě a služeb

Popis: zajištění, aby sítě elektronických komunikací a poskytované služby byly poskytovány v odpovídající kvalitě, aby byla eliminována rizika s ohledem na např. kybernetické hrozby, detekci spamu a malware; identifikace subjektů porušujících a zneužívájících služeb; vývoj nových služeb a optimalizace stáváních služeb s ohledem na vývoj trhu.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, metadata

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží,
 • komunikace s námi,
 • metadata.

b) Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti

c) Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu trvání smlouvy

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Ověřování bonity (scóring)

Popis: podrobnosti najdete v kapitole Ověřování bonity.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží.

b) Právní základ zpracování: oprávněné zájmy

c) Doba zpracování: po dobu trvání smluvního vztahu

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků

Popis: zpracování údajů v případě vedení sporu či řízení před správním orgánem, soudem nebo jinou institucí k tomu určenou.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, provozní

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží,
 • informace dokladující vyúčtování služby (podrobný výpis),
 • další informace spojené s konkrétním případem.

b) Právní základ zpracování: oprávněné zájmy správce

c) Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou k vedení příslušného řízení

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": ANO

Plnění zákonných povinností

V této kapitole uvádíme pouze významné zákonné povinnosti, které jsou např. specifické pro poskytovatele služeb elektronických komunikací. Rozsah zpracovávaných údajů vždy vyplývá z platné legislativy, a proto jsou pouze informativně uvedeny kategorie.

Popis: povinnosti vyplývající pro poskytovatele služeb elektronických komunikací ohledně uchování údajů vznikáních v rámci poskytovaných služeb např. za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, metadata

b) Právní základ zpracování: zákon

c) Doba zpracování: 6 měsíců

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Popis: Zajištění volání na linky tísňového volání

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, metadata

b) Právní základ zpracování: zákon

c) Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí spojení

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Popis: Povinnosti vyplývající z daňových a jiných předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje, jako součást určité dokumentace (např. daňové doklad)

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní

b) Právní základ zpracování: zákon

c) Doba zpracování: stanovená zákonnou úpravou vždy v jednotlivých předpisech

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Přímý marketing

Popis: jedná se o Nařízením stanovenou možnost nabízet svým zákazníkům produkty a služby a zpracovávat pro tyto účely informace o smluvním vztahu, aby zákazník měl informaci o výhodách, novinkách atp.

a) Kategorie zpracováváných údajů:

b) Právní základ zpracování: zákon

c) Doba zpracování: 6 měsíců

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Popis: Zajištění volání na linky tísňového volání

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, metadata

b) Právní základ zpracování: zákon

c) Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí spojení

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": NE

Popis: Povinnosti vyplývající z daňových a jiných předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje, jako součást určité dokumentace (např. daňové doklad)

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží,
 • sociodemografická data,
 • komunikace s námi,
 • cookies.

b) Právní základ zpracování: oprávněné zájmy správce

c) Doba zpracování: na dobu 3 let od ukončení smlouvy nebo do doby podání námitky, u cookies změny nastavení.

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": ANO

B. Souhlas

Vždy máte právo volby, zda nám souhlas dáte nebo ne.

Uzavíráte-li s námi účastnickou smlouvu, vždy se vás zeptáme, zda nám souhlas udělíte, a tuto vaši vůli promítneme do relevantní části smlouvy (jedná se o oddělenou část smlouvy). Pokud nám dáváte souhlas elektronicky, dáváte svou volbu najevo zaškrtnutím políčka k tomu určenému. Některé souhlasy neudělujete při uzavření smlouvy, ale můžete je udělit následně, např. při účasti v soutěži či speciální marketingové nabídce, chcete-li, aby vaše údaje byly zveřejněny v telefonních seznamech (viz níže) atp.

Každý účastník i uživatel má přehled svých souhlasů, stejně jako oprávnění dostupné v Můj T-Mobile, kde si je může dále spravovat (odvolat, znovu udělit).

Souhlasy nikdy nejsou součástí podmínek nabídky, soutěže, služby, pokud nejsou sami o sobě nutné k tomu, aby vám byla služba/produkt poskytnut.

Marketingové a obchodní účely (analýzy) T-Mobilu

Popis: jedná se o nadstavbu tzv. přímého marketingu, kde dochází vedle zpracování osobních údajů i ke zpracování údajů, které vypovídají o tom, kde jste služby využívali (jedná se o informaci spojenou s tím, na jaké základnové stanici bylo koncové zařízení připojeno), včetně profilování, které znamená, že nabídky jsou pro vás relevantní. Obchodními účely se rozumí, že data využíváme pro vypracování anonymizovaných a agregovaných analýz, které slouží k vývoji našich služeb, ale i např. pro veřejnoprávní účely jako plánování dopravy, parkování atp.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, metadata

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží,
 • sociodemografická data,
 • komunikace s námi,
 • metadata,
 • cookies.

b) Právní základ zpracování: souhlas

c) Doba zpracování: na dobu 2 let od ukončení smlouvy nebo do doby odvolání souhlasu; metadata po dobu max. 6 měsíců

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": ANO

Marketing třetích stran

Popis: marketingem třetích stran se rozumí, že aniž by třetí strana měla přístup k vašim údajům, zasíláme vám informace o produktech takových třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé. V rámci marketingu tak dochází k profilování např. na základě vašeho věku, jaké a jak používáte naše služby.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní, metadata

 • Identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • fakturační a platební údaje,
 • informace o využívaných službách/zakoupeném zboží,
 • sociodemografická data,
 • komunikace s námi,
 • metadata,
 • cookies.

b) Právní základ zpracování: souhlas

c) Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací nebo do odvolání souhlasu; metadata max. po dobu 6 měsíců

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": ANO

Ověřování bonity na základě souhlasu

Popis: podrobnosti najdete v kapitole Informační databáze.

a) Kategorie zpracováváných údajů: osobní údaje

 • Identifikační údaje

b) Právní základ zpracování: souhlas

c) Doba zpracování: po dobu trvání smluvního vztahu

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": ANO

Obchodní účely třetí strany - pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů

Popis: pokud k tomu udělíte souhlas, můžeme vaše údaje zpracovat ve formě např. analýzy.

a) Kategorie zpracováváných údajů: údaje jsou definovány ve výslovném souhlasu subjektu údajů

 • Identifikační údaje

b) Právní základ zpracování: výslovný souhlas udělený prostřednictvím třetí strany

c) Doba zpracování: po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu, je vždy součástí informace třetí strany

d) Právo na „odvolání souhlasu/námitku": ANO (podle pravidel definovaných třetí stranou)

Doba zpracování shrnutí

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání účastnické smlouvy, není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, nebo pokud tak stanoví zákon.

V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu správce jsou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo, lze-li podat námitku, která může mít za následek ukončení zpracování, do doby podání námitky.

Metadata zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Nestanoví-li právní úprava jinak nebo nevznikne-li oprávněná potřeba zpracovávat údaje po dobu delší (např. v případě prodlení s platbou pro účely vedení řízení), jsou provozní údaje zpracovávány po dobu 3 měsíců od vystavení vyúčtování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracování údajů, jsou data zpracovávána po dobu 6 měsíců.

Práva subjektu údajů

Prostřednictvím Můj T-Mobile můžete:

 • Jednoduše spravovat udělené souhlasy/oprávnění;
 • volit mezi jednotlivými kanály, prostřednictvím kterých jsou vám komunikovány marketingové nabídky;
 • jednoduše požádat o přístup k osobním údajům.

V případě obchodních sdělení zasílaných formou SMS či MMS zavolejte na telefonní číslo, z kterého vám bylo obchodní sdělení posláno, a postupujete podle pokynů. V případě obchodních sdělení posílaných e-mailem můžete zamezit dalšímu posílání klikem na uvedený odkaz či jiným postupem v e-mailu uvedeným.

Pokud odvoláte svůj souhlas, zpracování ukončíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Z tohoto důvodu a s ohledem na plánování kampaní může výjimečně dojít k situaci, že vám bude posláno obchodní sdělení, i když jste souhlas odvolal (nemělo by se však jednat o rozmezí více jak 72 hodin)

Svá práva můžete uplatnit také prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v sekci Kontakty na našich webových stránkách.

Právo na přístup

Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, plánované době uložení, existenci práva na opravu/výmaz/omezení a právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu, informace o zdroji osobních údajů, které nejsou získány od vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování a s tím související informace. Právo na přístup má pouze osoba, které je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena.

Právo na kopii údajů

Máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů. Výkonem tohoto práva však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Tedy některé údaje, zejména ty, kde by mohlo dojít k ohrožení důvěrnosti komunikací, vám nemohou být poskytnuta. Protože jsme poskytovatel služeb elektronických komunikací, které jsou chráněny důvěrnosti komunikací, máme nastavena striktní pravidla pro zpřístupňování provozních a lokalizačních údajů – k těmto údajům tak může mít přístup pouze náš zákazník, který s námi uzavřel smlouvu o poskytování služeb (tedy máme k dispozici jeho identifikaci) a má pouze jedno telefonní číslo. Kopie údajů je poskytnuta zdarma, nicméně za další kopie na vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů ve výši stanovené v Ceníku.

Právo na opravu

Máte právo na opravu svých údajů. Vezměte prosím na vědomí, že je i vaší povinností, jste-li s námi ve smluvním vztahu, oznamovat změny vašich údajů a doložit, že k takové změně došlo.

Zároveň jste povinni nám poskytnout součinnost a poskytnout nám správné údaje v případech kdy zjistíme, že údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné.

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Máme nastaveny mechanismy, které zajištují, že nejsou-li údaje již potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány (např. plnění smlouvy), jsou takové údaje anonymizovány/vymazány.

Máte právo na to, abychom vymazali údaje, které o vás zpracováváme, pokud je dán jeden z těchto důvodů: (a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly údaje zpracovávány, (b) odvolali jste souhlas se zpracováním založeném na vašem souhlasu, (c) vznesli jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Údajů, (d) Údaje byly zpracovány protiprávně; (e) Údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené platnými právními předpisy.

V případě, že jsme vaše údaje zveřejnili, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali třetí strany o takové žádosti.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že (a) osobní údaje námi zpracovávané nejsou přesné a nelze provést opravu podle nastavených pravidel a je nutné ověřovat přesnost údajů z naší strany, (b) zpracování je protiprávní a vy si nepřejete provedení výmazu, (c) údaje mají být smazány, ale vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, (d) vznesete-li námitku proti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce a je třeba ověřit, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Omezení zpracování znamená, že pokud má vaše žádost objektivní právní důvod a jsou splněny podmínky, dojde k omezení zpracování po dobu nezbytně nutnou.

Pokud na základě vaší žádosti dojde k omezení zpracování, budeme vás předem informovat, pokud by mělo dojít ke zrušení omezení.

Právo na přenositelnost

Pokud jste nám poskytli údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně, máte právo takové údaje od nás získat (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a přenést si je k jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci. V případě, že by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, žádosti vyhovíme.

Právo vznést námitku

PMáte právo vznést námitku proti zpracování vašich Údajů, které je založené na oprávněných zájmech. V případě, že neprokážeme, že existují závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je potřeba Údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

U přímého marketingu můžete námitku zadat přímo v samoobsluze Můj T-Mobile.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas můžete jednoduše odvolat přímo v samoobsluze Můj T-Mobile. Zpracování bude ukončeno bez zbytečného dokladu.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené však neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi námi; b) povoleno právem; nebo c) založené na vašem výslovném souhlasu. Další relevantní informace najdete v kapitole Ověřování bonity.

Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na www.uoou.cz.

Jak můžeme data sdílet

V případě některých činností, jako je například propojení a přístup k síti jiných operátorů, vzájemné vyúčtování, činnosti v rámci koncernu T-Mobile, marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly Údaje zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům.

Údaje jsme povinni v případech stanovených platnou legislativou poskytnout, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Zaměstnanci společnosti T-Mobile

Přístup k vašim údajům má pouze omezená skupina zaměstnanců, kteří jsou povinni dodržovat závazné bezpečnostní postupy. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a jsou pravidelně proškolováni. Máme nastavena technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu, změně či ztrátě osobních údajů.

Příjemci (zpracovatelé)

Údaje zpřístupňujeme nebo údaje mohou být v budoucnu zpřístupněny následujícím kategoriím příjemců:

a) společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);

b) zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje,

c) dodavatelé, kteří nám poskytují služby, v rámci nichž mohou mít nahodilý přístup k osobním údajům,

d) společnosti v rámci skupiny DTAG, které jsou v pozici zpracovatele nebo mají nahodilý přístup k osobním údajům,

e) subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Každá osoba, které společnost T-Mobile umožňuje přístup k údajům, je mimo jiné povinna, na základě uzavřené smlouvy, dodržovat technická a organizační opatření, která zajišťují bezpečnost údajů. Opatření proti možnému získání vašich osobních údajů třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, zaznamenávání přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální. Pokud je naší povinností předávat údaje na základě zákona, nejsme oprávněni vyžadovat dodržování takových opatření, neboť podmínky stanoví zákonná úprava.

Předání do třetích zemí

Vznikne-li potřeba předávat údaje do třetích zemí, je vždy postupováno v souladu s Evropskou legislativou a Závaznými podnikovými pravidly pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji v rámci koncernu Deutsche Telekom.

Pro úplnost uvádíme, že v případě využívání služeb elektronických komunikací v některých státech, kde platná právní úprava nezajišťuje ochranu osobních údajů v evropských standardech, není možné smluvně vyžadovat plnění v rozsahu evropské úpravy, a tedy není možné zajistit případnou bezpečnost vašich provozních údajů.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování třetím stranám

Dojde-li k opravě nebo výmazu vašich údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě vaší žádosti vám můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Plnění povinností vůči orgánům státní správy
Odposlech a záznam zpráv

Na základě zákona o elektronických komunikacích jsme povinni zřídit a zajistit v rámci své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv. Jako operátor přebíráme požadavky na odposlech od předem definovaných subjektů na základě formalizované, schválené a pravidelně revidované procedury. Nemáme zákonem danou možnost posuzovat oprávněnost odposlechů a pouze revidujeme, zda jsou splněny veškeré formální požadavky stanovené platnou právní úpravou (zejména příslušné povolení podle předpisů trestního práva). Nemáme přístup k obsahu, neboť odposlech a záznam zpráv je prováděn přímo příslušným orgánem státní správy.

Data Retention – zákonem uložená povinnost zpracovávat údaje pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů

Vedle odposlechu a záznamu zpráv přiznává zákon vymezeným orgánům státní správy právo vyžádat si údaje o uskutečněných voláních. Proto jsme povinni po dobu 6 měsíců ukládat provozní a lokalizační údaje. Tyto údaje pak na základě žádosti, vždy podložené příslušným rozhodnutím, předáváme oprávněným orgánům. Nejsme oprávněni přezkoumávat, zda jsou splněny podmínky pro vydání údajů, pouze přezkoumáváme, zda jsou splněny formální požadavky.

Orgány oprávněné požadovat informace o zákaznících (nezahrnuje provozní a lokalizační údaje)

Zákon o elektronických komunikací stanoví, že jsme povinni na žádost poskytnout informace z databáze všech svých účastníků veřejně dostupné telefonní služby orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu.

Ověřování bonity

Vstupujete-li s námi do smluvního vztahu, ověřujeme, stejně tak i jako v době trvání smluvního vztahu, zda nehrozí riziko, že zákazník nebude plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu a dále vyhodnocujeme potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na naše oprávněné zájmy. Vedle ověření správnosti osobních údajů ověřujeme, zda jste schopni své závazky plnit řádně a včas (tzv. ověřování bonity), abychom předcházeli vzniku případných pohledávek, které by pro vás mohli mít negativní důsledek spočívající v dalším zadlužování. Dále vyhodnocujeme potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na naše oprávněné zájmy.

V rámci ověřování bonity dochází k hodnocení ukazatelů, včetně využívání tzv. skóringových tříd. Ukazatelé jsou vytvořené s ohledem na takové vstupní prediktory, u kterých je předpoklad, že budou časem stálé, spolehlivě dostupné a též s ohledem na takové množství prediktorů aby model nebyl přetrénován.

Je-li riziko, že nebudete své závazky plnit řádně a včas, může dojít k opatření spočívající v zajištění vašich budoucích závazků (více najdete ve Všeobecných podmínkách).

Každý má právo na informaci týkající se výsledku ověření bonity a přezkoumání rozhodnutí, kterým je uloženo opatření pro předcházení vzniku pohledávek. Toto právo můžete uplatnit ihned v rámci procesu uzavírání smlouvy. U určitého typu služby můžeme vyžadovat zajištění bez ohledu na ověření bonity.

Jedním z parametrů vstupující do ověření bonity je i zjištění informací prostřednictvím informačních databází o bonitě, registru dlužníků sdružení SOLUS (viz kapitola Informační databáze).

Informační databáze

Sdružení Solus

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp. zn. L 58779 vedené u Městského soudu v Praze, je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Sdružení Solus vede informační databáze (dále jen "Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele).

Předávání údajů do Registrů

Podle zákona o ochraně spotřebitele jsme oprávněni předávat vaše údaje do Registru, přičemž sdružení Solus vede tzv. Negativní registr (informace o osobách, které jsou v prodlení s plněním svých závazků) a Pozitivní registr (informace o všech zákaznících společnosti T-Mobile, kteří nevyjádřili písemně nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích – viz níže).

Rozsah předávaných údajů

Negativní registr: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, název, místo podnikání, identifikační číslo, datum vzniku dluhu, výše dluhu, typ služby či produktu, při jejichž poskytování či prodeji dluh vznikl, splatnost, výše dlužné částky po splatnosti, počet dlužných vyúčtování, údaje o postoupení pohledávky, data zaplacení, údaje o odpisu pohledávky a ID záznam. Pro úplnost se uvádí, že u právnických osob jsou předávány údaje ve stejném rozsahu s odpovídající úpravou.

Pozitivní registr: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, pohlaví, název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, údaje o dokladech totožnosti, údaje o tom, že mezi vámi a námi došlo k uzavření smlouvy, údaje o finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout účastníkovi vůči nám v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků (zejm. údajů o vystavených vyúčtováních služeb), údaje o zajištění závazků účastníka souvisejících se smlouvou, dalších údaje vypovídajících o bonitě a platební morálce účastníka (zejm. údajů o rozsahu a povaze příp. porušení smluvní povinnosti, jehož následkem je existence dlužné pohledávky po splatnosti, o příp. změnách závazku nebo smlouvy, o předčasném splnění dluhu apod.).

Nahlížení do registrů – oprávnění

V případě Negativního registru jsme oprávněni nahlížet do Registru bez vašeho souhlasu. V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (Pozitivní registr), můžeme do něj my a další uživatelé nahlížet jen s vaším souhlasem.

V případě Pozitivního registru jsme oprávněni do registru nahlédnout pouze s vaším souhlasem.

Doba zpracování

Údaje mohou být sdružením Solus zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti T-Mobile jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

Nesouhlas s vedením v Pozitivním registru

Máte právo vůči provozovateli registru (sdružení Solus), kdykoli písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z Pozitivního registru všechny záznamy, které se vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.

Další informace

Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS", jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o mých právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Telefonní seznam, informační služba

Dáte-li k tomu souhlas, zveřejníme vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně obchodní firmu/název, adresu sídla/místa podnikání; telefonní číslo a adresu elektronické pošty, případně další dohodnuté údaje) ve vlastní informační službě, v informační službě jiných provozovatelů či v tištěném telefonním seznamu.

Souhlas můžete udělit při uzavírání účastnické smlouvy (je-li taková možnost v rámci smlouvy dána) či později prostřednictvím k tomu určených kanálu (Můj T-Mobile). Účelem takového zpracování kontaktních údajů je umožnit vyhledávání podrobného kontaktu o účastníkovi na základě jeho jména nebo případně nezbytného minimálního množství dalších identifikačních prvků. Opravu tištěného telefonního seznamu lze provést pouze při jeho nejbližší redakci. Účastník je oprávněn požádat, aby bylo u jeho Údajů v tištěném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem nabízení obchodu a služeb.

Záznam komunikace se zákaznickou linkou

Berete na vědomí, že rozhovor při osobním projednávání vaší stížnosti či podnětu v prostorách osobní péče T-Mobilu může být zachycen formou zvukového záznamu, a to za účelem zajištění důkazu o průběhu komunikace mezi účastníkem a námi, stejně tak jako může být nahráván telefonní hovor s informačními službami a Zákaznickým centrem T-Mobile či externími operátorskými centry, a to za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality či za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím informačních služeb, Zákaznického centra či externího operátorského centra T-Mobile.

Zasílání obchodních sdělení

Pro označení obchodních sdělení (společnosti T-Mobile i jiných subjektů) T-Mobile užívá hvězdičku (*) nebo jiné vhodné označení, které účastníka informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů a že jeho odesílatelem je T-Mobile.

Obchodní sdělení vám můžeme zasílat na základě skutečnosti, že jste naším zákazníkem (uživatelem našich služeb) nebo nejste-li našim zákazníkem na základě vašeho souhlasu. V případě, že se jedná o obchodní sdělení třetích stran, zasíláme vám je, jen pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Můžete kdykoliv odmítnou zasílání dalších sdělení, a to jednoduše zavoláním na telefonní číslo, z něhož jsou obchodní sdělení zasílána.

Kterýkoliv účastník je oprávněn vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení buď telefonicky na zákaznické centrum TMCZ (4603 ze sítě T-Mobile zdarma), nebo písemně na adresu sídla TMCZ (úsek služeb zákazníkům) nebo jiným způsobem oznámeným mu ze strany TMCZ.

Z obsahu obchodního sdělení je zřejmá totožnost odesílatele (subjektu, jehož jménem se komunikace uskutečňuje), a to zejména použitím obchodní firmy zadavatele, ochranné známky zadavatele, či jím poskytovaného zboží či služeb atp.

Aplikace

Společnost T-Mobile poskytuje svým zákazníkům řadu funkcionalit prostřednictvím aplikací.

Abyste mohli aplikaci využívat, musí si ji stáhnout z relevantního obchodu, který je závislý na operačním systému, nainstalovaném na zařízení (systém Android na Google Play; systém iOS na App Store; systém Windows na Microsoft Store).

Aplikace, které společnost T-Mobile poskytuje, mohou využívat několik systémů třetích stran za různými účely:

 • Sledování chyb a logování (zaznamenávání) - pro sledování chyb v aplikacích jsou použity nástroje systému Fabric.Beta, Crashlytics. Údaje o zákaznících jsou v aplikacích anonymizovány, kompletní výčet sledovaných atributů zařízení, na kterém je aplikace provozována, je uveden na http://try.crashlytics.com/security/.
 • Optimalizace aplikací, aby se chovaly pro zákazníky co nejlépe – protože je naším cílem realizovat aplikace uživatelsky co nejvíce přívětivé, využíváme systémy, které nám pomáhají optimalizovat průchod aplikací tak, aby se zákazníci dostali k cíli své cesty co nejrychleji a nejefektivněji. Za tímto účelem mohou být v aplikacích zapojeny systémy:
  • Exponea – je nástroj, který je částečně integrovaný se systémy T-Mobilu a může využívat některé informace, které pomohou více přizpůsobit obsah aplikace konkrétnímu uživateli;
  • Google Analytics - zákazník je v Google Analytics sledován pouze na základě cookie. T-Mobile Digital mu neposílá žádné další osobní údaje uživatelů, takže vše zůstává plně anonymní.

Všechny informace, které vedou v aplikacích k větší personifikaci, jsou navázány na souhlasy, které zákazník uděluje společnosti T-Mobile. Pokud si zákazník nepřeje, aby byla aplikace optimalizována pro jeho konkrétní potřeby, má možnost relevantní souhlas s personifikací změnit na úrovni svého profilu.

V rámci přihlašování do aplikací bývá uvedeno několik druhů přihlášení. Typické druhy přihlášení jsou:

 • Přihlášení pomocí jednorázového hesla (tzv. OTP, neboli One Time Password) – při tomto druhu přihlášení spustí požadavek zákazníka proces, ve kterém je vytvořeno jednorázové heslo (typicky 4-6 znaků), které je posláno na telefonní číslo, které bylo u začátku tohoto procesu uvedeno. Zadání jednorázového hesla prověří skutečnost, že zákazník disponuje daným telefonním číslem, na které bylo jednorázové heslo posláno. Ověřením se zákazník dostane do aplikace, kde může daný účet spravovat.
 • Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla – každý zákazník si může ke službám, které od společnosti T-Mobile využívá), nastavit uživatelské jméno a heslo. V případě použití této metody v aplikaci je poskytnutí správného jména a hesla vyhodnoceno jako validní přístup, který následně umožní uživateli práci v aplikaci pod daným účtem.
 • Obohacování hlavičky (Header Enrichment) – jedná se o metodu, která může být aplikována pouze v případě, že je dané zařízení, ze kterého je aplikace vyvolávána, připojeno na datovou síť T-Mobilu. Pokud je tato podmínka splněna a zákazník si zvolí tento typ přihlášení, dochází k identifikaci jeho telefonního čísla na základě síťové identifikace. Následně je aplikaci toto telefonní číslo předáno a zákazník již bez nutnosti zadávání dalších údajů vpuštěn do aplikace.

Obsah, který zákazník má k dispozici, je závislý na typu aplikace. Aplikace může uživateli zprostředkovat přístup k nastavení jeho profilu a služeb, k vyúčtování a platbám nebo například k výhodným nabídkám, soutěžím a akcím.

Vzhledem k tomu, že je každá aplikace nainstalovaná vždy v zařízení, kterým disponuje zákazník, má možnost se vyjádřit k tomu, nakolik je s aplikací spokojen v obchodech, které přísluší k operačnímu systému, který jeho zařízení využívá. Hodnocení aplikace je vítaným zdroje zpětné vazby.

V případě, že zákazník není z jakéhokoli důvodu s aplikací spokojen, má vždy možnost aplikaci odinstalovat.

Informace pro fyzické osoby, které s T-Mobilem neuzavřely smlouvu o poskytování služeb

Kontaktní osoby

Uzavřeme-li s naším zákazníkem nebo dodavatelem smlouvu, jsou její součástí i osobní údaje osob, které jsou smlouvou určeny jako kontaktní osoby nebo osoby s různými oprávněními pro účely plnění uzavřené smlouvy. Ve vztahu k takovým údajům jsme v pozici správce a údaje jsou zpracovávány pro účely a) uzavírání a plnění smlouvy; b) vnitřní administrativní potřeby; c) ochrany majetku a osob; d) ochrany právních nároků; e) tvorby statistik a evidencí; f) plnění zákonných povinností.

Právními důvody ke zpracování jsou naše oprávněné zájmy, s výjimkou ad f), kde je právním důvodem plnění našich právních povinností.

V případě, že je vám poskytnut přístup do našich systémů, vždy obdržíte informaci o rozsahu zpracovávaných údajů, včetně např. záznamů o činnostech v systémech a poučení o základních bezpečnostních pravidlech, zejména povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k údajům, které jsou vám v rámci plnění činností zpřístupněny.

Uživatelé služeb a zákazníci s metodou prepaid

Uživateli služeb jsou osoby, které využívají naše služby, ale neuzavřely s námi žádnou smlouvu. Uživatel je pro naši společnost neidentifikovatelný, stejně tak jako zákazníci s platební metodou Pre-paid, tj. předplacená karta (společně dále jako „Uživatel") a proto může svá práva vykonávat pouze v omezeném rozsahu, který vyplývá z platných právních předpisů.

Údaje, které vznikají v rámci poskytování našich služeb, mají stejnou úroveň ochrany jako data zákazníků.

Každý Uživatel má právo spravovat svá oprávnění, neboť telefonní číslo, e-mail je mimo jiné elektronickým kontaktem, kam je možné posílat např. obchodní sdělení. Správu oprávnění může Uživatel provádět prostřednictvím samoobsluhy Můj T-Mobile, popř. dalších kanálů, má-li k tomu odpovídající oprávnění (úroveň hesla).

Každý uživatel telefonního čísla má v samoobsluze Můj T-Mobile dostupné aktuální informace, které jsou ve vztahu ke konkrétnímu telefonnímu číslu zpracovávány (např. informace obsažené v tzv. podrobném výpisu).

Jako Uživatel prosím vezměte na vědomí, že T-Mobile v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, na základě platných právních předpisů zpřístupňuje údaje, které jsou součástí podrobného výpisu v rámci vyúčtování účastníkovi, tj. tomu, kdo uzavřel s T-Mobilem smlouvu, na základě které uživatel služby čerpá, a to na základě platných právních předpisů jako součást vyúčtování.

Ostatní osoby

Po určitou dobu můžeme zpracovávat osobní údaje, i když s námi nejste ve smluvním vztahu, ale např. jste nám udělili souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projevili zájem o to, abychom vás kontaktovali s naší nabídkou. Vaše údaje nám mohla poskytnout i třetí osoba, např. váš kamarád domnívající se, že máte zájem o naše služby nebo nám vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li zákazníkem T-Mobilu a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, můžete posílání takových nabídek jednoduše odmítnout na adrese uvedené v poslané nabídce nebo při telefonické komunikaci s námi. Zároveň nám takovou informaci můžete poslat i na adresu naší společnosti, v takovém případě je však nezbytně nutné, abyste uvedli zejména e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, na kterém vás nemáme kontaktovat a samozřejmě vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Pokud jste nám údaje poskytli v rámci konkrétní aktivity, prosíme, abyste primárně využili kontakt, který jsme vám sdělili při shromáždění vašich údajů.