Služba Profi ADSL - přehled změn

Rychlost připojení a agregace

Přenosová rychlost vašeho nového připojení se může výrazně navýšit až na kapacitu 16 384/768 kbit/s (ADSL), respektive až na 51 200/5 120 kbit/s (VDSL), v závislosti na konkrétní dostupné technologii ve vaší lokalitě. Agregace služby bude 1:10. Konkrétní kapacitu vašeho nového připojení vám sdělíme ještě před přepojením na novou službu.

Koncové zařízení

Nová služba Pevný internet Plus vyžaduje nové koncové zařízení. Proto pro vás máme připravenou zvýhodněnou nabídku prodeje DSL modemu za 1 Kč bez DPH (tato nabídka se týká výhradně původní služby Profi ADSL, nevztahuje se na služby Internet ADSL, Duo expres ani Komplet Office). Kupní smlouva na DSL modem bude uzavřena dnem, kdy si nové koncové zařízení převezmete a jeho převzetí potvrdíte svým podpisem. S první fakturou za poskytování vaší nové služby budete vyzváni k uhrazení ceny DSL modemu, tzn. že kupní cenu DSL modemu jste povinni uhradit ve splatnosti této první faktury za poskytování nové služby. Nové koncové zařízení vám zašleme na adresu lokality, ve které vám poskytujeme původní službu Profi ADSL, a to ještě před migrací. Pokud žádáte zaslat koncové zařízení na jinou adresu, nebo nemáte zájem o zaslání nového koncového zařízení dle uvedených podmínek, prosíme, kontaktujte nás na kontaktech uvedených níže.

Podmínky kupní smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření způsobem uvedeným výše, jsou následující:

 • T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „TMCZ") vám prodává koncové zařízení - DSL modem ZyXEL 3312 (dále jen "předmět koupě" nebo jen „koncové zařízení" nebo jen „DSL modem") a za podmínek zde stanovených na vás převádí vlastnické právo k předmětu koupě.
 • Vy se zavazujete předmět koupě za podmínek zde stanovených převzít a zaplatit za něj TMCZ sjednanou kupní cenu ve výši 1 Kč bez DPH.
 • Způsob úhrady kupní ceny za předmět koupě je uveden výše.
 • Předání předmětu koupě bude potvrzeno vaším podpisem předávacího protokolu.
 • O přesném termínu předání předmětu koupě budete informováni předem e-mailem.
 • Místo předání předmětu koupě je určené způsobem uvedeným výše.
 • Vlastnictví k předmětu koupě na vás přechází okamžikem úhrady kupní ceny, tzn. připsáním kupní ceny v plné výši na účet TMCZ.
 • Nebezpečí škody na předmětu koupě na vás přechází okamžikem jeho převzetí.
 • TMCZ vám poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne jeho převzetí.
 • Podmínky reklamace předmětu koupě jsou stanoveny v Popisu služby Pevný internet Plus.
 • Servisní zabezpečení předmětu koupě zajišťuje TMCZ.

V ostatním se kupní smlouva řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména však Občanským zákoníkem.

V případě, že nedojde k migraci původní služby Profi ADSL na novou službu Pevný internet Plus z jakéhokoliv důvodu a přitom již obdržíte koncové zařízení, jste povinni předmět koupě ve stavu, v jakém jste je obdržel s přihlédnutím k běžnému opotřebení vrátit TMCZ nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení předmětu koupě, a to osobně či poštou na adresu Oddělení zřizování malých služeb, Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, Česká republika.

Za současné koncové zařízení, které máte nyní v režimu pronájmu (podle odstavce 7.2 platných Obchodních podmínek vaší služby Profi ADSL), již dále nebudete muset ode dne provedení migrace na novou službu Pevný internet Plus nic platit. Zde vás žádáme o součinnost s ekologickou likvidací tohoto koncového zařízení, tzn. že nám zařízení, případně potvrzení o jeho ekologické likvidaci z vaší strany zašlete na adresu T-Mobile Czech Republic a.s., Petr Melichar, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. V případě ekologické likvidace z vaší strany uveďte název zařízení a sériové číslo. To naleznete na štítku na spodu každého zařízení.

IP adresy

Nová služba Pevný internet Plus vyžaduje i nové IP adresy. Přepojením tak dojde k jejich změně. O nových IPv4 adresách a novém IPv6/56 rozsahu vás budeme informovat ještě před přepojením na novou službu.

SLA

Průměrná dostupnost a průměrná doba opravy služby Pevný internet Plus je u této služby, poskytované našim zákazníkům, dnes obecně lepší, než jakou máte smluvně garantovánu v odstavci 7.5 platných Obchodních podmínek vaší služby Profi ADSL. Proto tyto smluvní garance týkající se průměrné dostupnosti a průměrné doby opravy služby v Popisu nové služby Pevný internet Plus již nenajdete.

Cena

Nová služba Pevný internet Plus se bude řídit vlastním ceníkem služby, tzn. Ceníkem služby Pevný internet Plus. Vaše ceny se však nezmění, při přechodu na novou službu Pevný internet Plus zachováme u migrované služby vaše současné ceny, včetně cen individuálně sjednaných v platné smlouvě na poskytování služby Profi ADSL.

Vaše nová služba Pevný internet Plus vám bude účtována na nové faktuře s novým ID služby.

Změna smluvních podmínek poskytování služby a možnost ukončení poskytování služby

V souvislosti se změnou vaší služby Profi ADSL na novou službu Pevný internet Plus rovněž dochází ke změnám smluvních podmínek poskytování služby.

Nově vám bude služba Pevný internet Plus ode dne účinnosti její změny z původní služby Profi ADSL poskytována v souladu se smluvními podmínkami, které jsou obsaženy v samostatné smluvní dokumentaci služby Pevný internet Plus.

Stáhněte si Popis služby Pevný internet Plus

Stáhněte si Ceník služby Pevný internet Plus

Stáhněte si obecné smluvní dokumenty

Původní smluvní podmínky poskytování služby Profi ADSL obsažené zejména v příslušné účastnické smlouvě, Ceníku služeb T-Mobile Profinet/Ceníku služeb Firemního řešení/Ceníku služby pevných internetových služeb/Ceníku služby Profi ADSL, v Obchodních podmínkách pevných internetových služeb/služby Profi ADSL, v příloze Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo příloze Smlouvy o Firemním řešení, jejímž předmětem bylo zřízení a poskytování služby Profi ADSL, jsou ode dne účinnosti změny služby dle výše uvedeného v plném rozsahu nahrazeny výše uvedenými novými smluvními podmínkami služby Pevný internet Plus s výjimkou cen a slev původně sjednaných u příslušné migrované služby Profi ADSL, které se vám nemění a zůstávají nadále v platnosti i u konkrétní služby Pevný internet Plus migrované ze služby Profi ADSL.

Nadále vám však zůstávají i pro službu Pevný internet Plus v platnosti obecné smluvní podmínky, které máte sjednány v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení. V případě rozporu smluvních podmínek obsažených v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení a smluvních podmínek obsažených ve výše uvedených nových smluvních dokumentech služby Pevný internet Plus mají přednost smluvní podmínky obsažené v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení.

V případě, že vám změna smluvních podmínek poskytování služby nevyhovuje, jste oprávněni bez jakékoliv sankce jednostranně ukončit příslušnou účastnickou smlouvu (příslušnou přílohu smlouvy) na poskytování dotčené služby, a to písemným oznámením o ukončení poskytování dotčené služby z důvodů jejích změn doručeným naší společnosti na adresu: Zákaznické centrum T-Mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny služby. V takovém případě dojde k ukončení poskytování dotčené služby ke dni účinnosti výše uvedené změny služby.

Průběh migrace

O průběhu migrace vás budeme informovat na kontaktech, které jsme vám zaslali dopisem. Pokud námi evidované kontakty nejsou správné, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty.

Samotné přepojení bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

Dva kalendářní týdny před dnem migrace obdržíte notifikaci, ve které vám oznámíme:

 • přesné datum migrace
 • nové IP adresy
 • typ služby

Samotné přepojení proběhne v pracovních hodinách a bude pro vás znamenat výpadek služby. Přesný čas přepojení vám bohužel nejsme schopni sdělit, nicméně doba výpadku bude maximálně dvě hodiny. Pro zajištění správného fungování nové služby je nutné po výpadku služby zapojit nový DSL modem. Pro základní fungování služby není nutná žádná konfigurace modemu, postačí pouze jeho zapojení.

Pokud však v současné době máte na stávajícím DSL modemu vlastní nastavení pro využití přidělených IP adres, příp. nastavení jiných služeb, bude nutné toto nastavení provést také na novém modemu a s nově přidělenými IP adresami.

Poté, co bude služba přepojena, začne ihned znovu fungovat. Zároveň budete o výsledku přepojení informováni SMS notifikací. Typ služby, který vám bude nově po přepojení služby skutečně poskytován ze strany naší společnosti, bude uveden na první faktuře vystavené po přepojení služby (takto určený typ služby je předmětem plnění po přepojení služby). Konkrétní parametry daného typu služby jsou uvedeny v Popisu služby.

Dovolujeme si vás také informovat, že v případě, kdy nebude možné přepojení vaší služby realizovat z důvodu neposkytnutí vaší součinnosti, budeme nuceni poskytování služby ukončit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.

Pro jakékoliv dotazy nás můžete kontaktovat na Zákaznickém centru Business 800 73 73 33 nebo na e-mail adrese business@t-mobile.cz.

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem a naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Služba Internet ADSL - přehled hlavních změn

Rychlost připojení a agregace

Nově vám budeme poskytovat službu Pevný internet Plus ve variantě Fun, přičemž přenosová rychlost a agregace vašeho připojení zůstává beze změny.

IP adresy

Nová služba Pevný internet Plus vyžaduje nové IP adresy. Přepojením tak dojde k jejich změně. O nových IPv4 adresách a novém IPv6/56 rozsahu vás budeme informovat ještě před přepojením na novou službu.

Můj T-Mobile

Novou službu již nebude dále možné spravovat v portále Můj T-Mobile.

Cena

Nová služba Pevný internet Plus se bude řídit vlastním ceníkem služby, tzn. Ceníkem služby Pevný internet Plus. Vaše ceny se však nezmění, při přechodu na novou službu Pevný internet Plus zachováme u migrované služby vaše současné ceny, včetně cen individuálně sjednaných v platné smlouvě na poskytování služby Internet ADSL.

Vaše nová služba Pevný internet Plus vám bude účtována na nové faktuře s novým ID služby.

Změna smluvních podmínek poskytování služby a možnost ukončení poskytování služby

V souvislosti se změnou vaší služby Internet ADSL na novou službu Pevný internet Plus rovněž dochází ke změnám smluvních podmínek poskytování služby.

Nově vám bude služba Pevný internet Plus ode dne účinnosti její změny z původní služby Internet ADSL poskytována v souladu se smluvními podmínkami, které jsou obsaženy v samostatné smluvní dokumentaci služby Pevný internet Plus.

Stáhněte si Popis služby Pevný internet Plus

Stáhněte si Ceník služby Pevný internet Plus

Stáhněte si obecné smluvní dokumenty

Původní smluvní podmínky poskytování služby Internet ADSL obsažené zejména v příslušné účastnické smlouvě, Ceníku služeb T-Mobile Profinet/Ceníku služeb Firemního řešení/Ceníku služby pevných internetových služeb/Ceníku služby Internet ADSL, v Obchodních podmínkách pevných internetových služeb/služby Internet ADSL, v příloze Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo příloze Smlouvy o Firemním řešení, jejímž předmětem bylo zřízení a poskytování služby Internet ADSL, jsou ode dne účinnosti změny služby dle výše uvedeného v plném rozsahu nahrazeny výše uvedenými novými smluvními podmínkami služby Pevný internet Plus s výjimkou cen a slev původně sjednaných u příslušné migrované služby Internet ADSL, které se vám nemění a zůstávají nadále v platnosti i u konkrétní služby Pevný internet Plus migrované ze služby Internet ADSL.

Nadále vám však zůstávají i pro službu Pevný internet Plus v platnosti obecné smluvní podmínky, které máte sjednány v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení. V případě rozporu smluvních podmínek obsažených v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení a smluvních podmínek obsažených ve výše uvedených nových smluvních dokumentech služby Pevný internet Plus mají přednost smluvní podmínky obsažené v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení.

V případě, že vám změna smluvních podmínek poskytování služby nevyhovuje, jste oprávněni bez jakékoliv sankce jednostranně ukončit příslušnou účastnickou smlouvu (příslušnou přílohu smlouvy) na poskytování dotčené služby, a to písemným oznámením o ukončení poskytování dotčené služby z důvodů jejích změn doručeným naší společnosti na adresu: Zákaznické centrum T-Mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny služby. V takovém případě dojde k ukončení poskytování dotčené služby ke dni účinnosti výše uvedené změny služby.

Průběh migrace

O průběhu migrace vás budeme informovat na kontaktech, které jsme vám zaslali dopisem. Pokud námi evidované kontakty nejsou správné, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty.

Samotné přepojení bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

Dva kalendářní týdny před dnem migrace obdržíte notifikaci, ve kterém vám oznámíme:

 • přesné datum migrace
 • nové IP adresy
 • typ služby

Samotné přepojení proběhne v pracovních hodinách a bude pro vás znamenat výpadek služby. Přesný čas přepojení vám bohužel nejsme schopni sdělit, nicméně doba výpadku bude maximálně dvě hodiny.

Poté, co bude služba přepojena, začne ihned znovu fungovat. Zároveň budete o výsledku přepojení informováni SMS notifikací. Typ služby, který vám bude nově po přepojení služby skutečně poskytován ze strany naší společnosti, bude uveden na první faktuře vystavené po přepojení služby (takto určený typ služby je předmětem plnění po přepojení služby). Konkrétní parametry daného typu služby jsou uvedeny v Popisu služby.

Dovolujeme si vás také informovat, že v případě, kdy nebude možné přepojení vaší služby realizovat z důvodu neposkytnutí vaší součinnosti, budeme nuceni poskytování služby ukončit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.

Pro jakékoliv dotazy nás můžete kontaktovat na Zákaznickém centru Business 800 73 73 33 nebo na e-mail adrese business@t-mobile.cz.

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem a naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Hlasová linka (Multi) - přehled hlavních změn

Telefonní služby Hlasová linka a Hlasová linka Multi jsou vždy poskytovány na společné lince s jednou z výše uvedených internetových služeb Profi ADSL nebo Internet ADSL. V rámci migrace na novou technologii sloučíme telefonní službu a připojení k internetu do jednoho balíčku služeb pod názvem Komplet Klasik.

Internetová část balíčku Komplet Klasik

Internetová služba v rámci balíčku bude shodná s novou službou Pevný internet Plus popsanou výše. Pro migraci ze služeb Profi ADSL a Internet ADSL platí zcela shodná pravidla a postupy, která jsme popsali výše, včetně změny vaší IP adresy.

Telefonní služba v balíčku Komplet Klasik

Migrace telefonní služby z Hlasové linky (Multi) nebude mít téměř žádný dopad na parametry vaší telefonní linky:

 • Typ linky (HTS / ISDN2) se nemění
 • Telefonní číslo se nemění
 • Nastavení telefonní linky (CLIP, CLIR, omezení odchozích volání apod.) se nemění
 • Tarifikační impulsy AoC budou zachovány, ale změní se jejich tarif, více zde.

Koncová zařízení k telefonní službě

Telefonní přístroje, faxy, pobočkové ústředny či jiná koncová zařízení nejsou součástí námi poskytované služby a v souvislosti s migrací není potřeba žádná změna. Všechna vaše zařízení můžete nadále používat na nové službě a to bez nutnosti jakékoliv změny jejich nastavení.

Cena

Nová služba Komplet Klasik se bude řídit vlastním ceníkem služby, tzn. Ceníkem služby Komplet Klasik. Vaše ceny se však nezmění, při přechodu na novou službu zachováme u migrované služby vaše současné ceny, včetně cen individuálně sjednaných v platné smlouvě na poskytování služby Hlasová linka, resp. Hlasová linka Multi.

Vaše nová služba, vzniklá migrací, vám bude účtována na nové faktuře s novým ID služby.

Tarifikační impulsy AoC

Pokud vám dnes na telefonní lince poskytujeme doplňkovou službu zasílání tarifikačních impulsů AoC, zachováme tuto službu i u nové služby Komplet Klasik. V rámci sjednocení produktové nabídky však dojde ke změně tarifu, kterým se zasílání impulsů AoC řídí. Tato změna nemá žádný dopad na ceny, které vám za hovory účtujeme. Tarifikační pulsy AoC jsou pouze orientační, neslouží jako podklad pro vyúčtování hovorů ze strany T-Mobile a nemusí odpovídat skutečně účtované ceně hovoru. Definici nového tarifu AoC Profi Interval si můžete stáhnout zde.

Změna smluvních podmínek poskytování služby a možnost ukončení poskytování služby

V souvislosti se změnou vaší telefonní služby Hlasová linka, resp. Hlasová linka Multi, včetně příslušné internetové služby Profi ADSL, resp. Internet ADSL, na novou službu Komplet Klasik rovněž dochází ke změnám smluvních podmínek poskytování služby.

Nově vám bude služba Komplet Klasik ode dne účinnosti její změny z původní služby Profi ADSL/Internet ADSL a Hlasová linka, resp. Hlasová linka Multi, poskytována v souladu se smluvními podmínkami, které jsou obsaženy v samostatné smluvní dokumentaci služby Komplet Klasik.

Stáhněte si ceník služby Komplet Klasik

Stáhněte si popis služby Komplet Klasik

Stáhněte si obecné smluvní dokumenty

Původní smluvní podmínky poskytování služeb Hlasová linka/Hlasová linka Multi a Internet ADSL/Profi ADSL obsažené zejména v příslušné účastnické smlouvě, Ceníku služeb T-Mobile Profinet/Ceníku služeb Firemního řešení/Ceníku služby pevných internetových služeb/Ceníku služby Internet ADSL/Profi ADSL, v Obchodních podmínkách pevných internetových služeb/služby Internet ADSL/Profi ADSL, v Obchodních podmínkách služeb Hlasová linka a Hlasová linka Multi, v příloze Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo příloze Smlouvy o Firemním řešení, jejímž předmětem bylo zřízení a poskytování služby Internet ADSL/ Profi ADSL, resp. služeb Hlasová linka a Hlasová linka Multi, jsou ode dne účinnosti změny služby dle výše uvedeného v plném rozsahu nahrazeny výše uvedenými novými smluvními podmínkami služby Komplet Klasik s výjimkou cen a slev původně sjednaných u příslušné migrované služby Internet ADSL/Profi ADSL a Hlasová linka/Hlasová linka Multi, které se vám nemění a zůstávají nadále v platnosti i u konkrétní služby Komplet Klasik migrované ze služby Internet ADSL/Profi ADSL a Hlasová linka/Hlasová linka Multi.

Nadále vám však zůstávají i pro službu Komplet Klasik v platnosti obecné smluvní podmínky, které máte sjednány v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení. V případě rozporu smluvních podmínek obsažených v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení a smluvních podmínek obsažených ve výše uvedených nových smluvních dokumentech služby Komplet Klasik mají přednost smluvní podmínky obsažené v těle samotné Smlouvy významného zákazníka, Smlouvy o zřízení a poskytování řešení T-Mobile Profinet nebo Smlouvy o Firemním řešení.

V souvislosti se změnami smluvních podmínek poskytování služby vás informujeme pro případ, že vám změna smluvních podmínek poskytování služby nevyhovuje, že jste oprávněni bez jakékoliv sankce jednostranně ukončit příslušnou účastnickou smlouvu (příslušnou přílohu smlouvy) na poskytování dotčené služby, a to písemným oznámením o ukončení poskytování dotčené služby z důvodů jejích změn doručeným naší společnosti na adresu: Zákaznické centrum T-Mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny služby. V takovém případě dojde k ukončení poskytování dotčené služby ke dni účinnosti výše uvedené změny služby.

Průběh migrace

Migrace telefonních služeb bude probíhat současně s příslušnou internetovou službou poskytovanou na stejné lince. Více viz průběh migrace Profi ADSL, resp. Internet ADSL, výše. O průběhu migrace vás budeme informovat na kontaktech, které jsme vám zaslali dopisem. Pokud námi evidované kontakty nejsou správné, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty.

Dovolujeme si vás také informovat, že v případě, kdy nebude možné přepojení vaší služby realizovat z důvodu neposkytnutí vaší součinnosti, budeme nuceni poskytování služby ukončit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.

Pro jakékoliv dotazy nás můžete kontaktovat na Zákaznickém centru Business 800 73 73 33 nebo na e-mail adrese business@t-mobile.cz.

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem a naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Duo expres, Komplet Office - přehled hlavních změn

Balíčky služeb připojení k internetu a telefonních služeb Duo expres a Komplet Office budou v rámci migrace na novou technologii přejmenovány na Komplet Klasik.

Internetová část balíčku Komplet Klasik

Internetová služba v rámci balíčku je shodná s novou službou Pevný internet Plus, popsanou výše. V rámci balíčku Komplet Klasik vám budeme poskytovat službu ve variantě Profi (technologie ADSL, agregace 1:10) s rychlostí stejnou nebo vyšší, jako jsme vám poskytovali dosud, pokud to parametry vedení ve vaší lokalitě umožní.

IP adresy

Nová služba Komplet Klasik vyžaduje nové IP adresy. Přepojením tak dojde k jejich změně. O nových IPv4 adresách a novém IPv6/56 rozsahu vás budeme informovat ještě před přepojením na novou službu.

Telefonní služba v balíčku Komplet Klasik

Migrace telefonní služby z Hlasové linky (Multi) nebude mít téměř žádný dopad na parametry vaší telefonní linky:

 • Typ linky (HTS / ISDN2) se nemění
 • Telefonní číslo se nemění
 • Nastavení telefonní linky (CLIP, CLIR, omezení odchozích volání apod.) se nemění
 • Tarifikační impulsy AoC budou zachovány, ale změní se jejich tarif, více zde.

Koncová zařízení k telefonní službě

Telefonní přístroje, faxy, pobočkové ústředny či jiná koncová zařízení nejsou součástí námi poskytované služby a v souvislosti s migrací není potřeba žádná změna. Všechna vaše zařízení můžete nadále používat na nové službě a to bez nutnosti jakékoliv změny jejich nastavení.

Cena

Nová služba Komplet Klasik se bude řídit vlastním ceníkem služby, tzn. Ceníkem služby Komplet Klasik. Vaše ceny se však nezmění, při přechodu na novou službu zachováme u migrované služby vaše současné ceny, včetně cen individuálně sjednaných v platné smlouvě na poskytování služby Hlasová linka, resp. Hlasová linka Multi.

Vaše nová služba, vzniklá migrací, vám bude účtována na stejné faktuře (fakturační skupině) jako dosud, avšak s novým ID služby.

Tarifikační impulsy AoC

Pokud vám dnes na telefonní lince poskytujeme doplňkovou službu zasílání tarifikačních impulsů AoC, zachováme tuto službu i u nové služby Komplet Klasik. V rámci sjednocení produktové nabídky však dojde ke změně tarifu, kterým se zasílání impulsů AoC řídí. Tato změna nemá žádný dopad na ceny, které vám za hovory účtujeme. Tarifikační pulsy AoC jsou pouze orientační, neslouží jako podklad pro vyúčtování hovorů ze strany T-Mobile a nemusí odpovídat skutečně účtované ceně hovoru. Definici nového tarifu AoC Profi Interval si můžete stáhnout zde.

Změna smluvních podmínek poskytování služby a možnost ukončení poskytování služby

V souvislosti se změnou vaší služby Duo expres, resp. Komplet Office, na novou službu Komplet Klasik rovněž dochází ke změnám smluvních podmínek poskytování služby.

Nově vám bude služba Komplet Klasik ode dne účinnosti její změny z původní služby Duo expres, resp. Komplet Office, poskytována v souladu se smluvními podmínkami, které jsou obsaženy v Popisu služby Komplet Klasik a Ceníku služby Komplet Klasik (vaše aktuální ceny se však nemění).

Stáhněte si ceník služby Komplet Klasik

Stáhněte si popis služby Komplet Klasik

V souvislosti se změnami smluvních podmínek poskytování služby vás informujeme pro případ, že vám změna smluvních podmínek poskytování služby nevyhovuje, že jste oprávněni bez jakékoliv sankce jednostranně ukončit příslušnou účastnickou smlouvu (příslušnou přílohu smlouvy) na poskytování dotčené služby, a to písemným oznámením o ukončení poskytování dotčené služby z důvodů jejích změn doručeným naší společnosti na adresu: Zákaznické centrum T-Mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny služby. V takovém případě dojde k ukončení poskytování dotčené služby ke dni účinnosti výše uvedené změny služby.

Průběh migrace

Migrace telefonních linek a připojení k internetu poskytovaných v rámci jednoho balíčku bude probíhat společně v jednom termínu. O průběhu migrace vás budeme informovat na kontaktech, které jsme vám zaslali dopisem. Pokud námi evidované kontakty nejsou správné, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty.

Dovolujeme si vás také informovat, že v případě, kdy nebude možné přepojení vaší služby realizovat z důvodu neposkytnutí vaší součinnosti, budeme nuceni poskytování služby ukončit v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.

Pro jakékoliv dotazy nás můžete kontaktovat na Zákaznickém centru Business 800 73 73 33 nebo na e-mail adrese business@t-mobile.cz.

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem a naše spolupráce bude nadále pokračovat.